Hvad kan vi hjælpe med?

Vedtagelse af lokalplan 1.91 Winthersminde Erhvervsområde

Ishøj Byråd vedtog den 1. december lokalplan 1.91 Winthersminde Erhvervsområde

Lokalplanen omfatter hele Winthersminde Erhvervsområde og erstatter lokalplan 1.74. Winthersminde Syd og lokalplan 1.77 Winthersminde Nord og inkluderer et mindre område i den nordligste spids, som ikke tidligere har været lokalplanlagt. 


Lokalplanen sikrer en forsat anvendelse til transport- og distributionserhverv samt produktionserhverv med stort transportbehov og tilhørende administration og servicefunktioner. Lokalplanen sikrer også, at Winthersminde Erhvervsområde fortsat fremstår med et sammenhængende udtryk, hvor arkitektur, skiltning, belysning, beplantning og veje udgør en helhed for erhvervsområdet med ensartede bestemmelser. 

Den nordligste del af Winthersminde Erhvervsområde, som ikke tidligere har været lokalplanlagt, ligger primært i transportkorridor, men kan anvendes som ekstra areal til midlertidig parkering.

Der er i lokalplanen justeret på bestemmelser om beplantning, skiltning og oplag i forhold til lokalplan 1.74 og 1.77. Parkering og beplantningszone adskilles, så beplantningszonen langs motorvejen reduceres og kan anvendes som ekstra areal til midlertidig parkering, og der bibeholdes en beplantningszone på 15 meter langs motorvejen, som friholdes for parkering. Der gives derudover mulighed for yderligere skiltning mod Vejleåvej og bestemmelser om pyloner og oplag på den enkelte ejendom specificeres. 
 
Forslaget har været i offentlig høring i 2 uger og der er indkommet bemærkninger og indsigelser. Indsigelserne omhandler primært skiltning, herunder ønsker til eksempelvis digital skiltning og muligheden for at kunne vurdere skiltning individuelt. Bemærkningerne omhandler primært uklarhed om de gældende servitutter. De indkomne bemærkninger og indsigelser har ført til præciseringer og mindre ændringer i lokalplanen.


Lokalplan 1.91 Winthersminde Erhvervsområde kan læses på: planportal.ishoj.dk


Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.
Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes hus, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 3. december 2020