Hvad kan vi hjælpe med?

Virksomhed i egen bolig

Hvis du ønsker at drive virksomhed i egen bolig, så skal du altid søge om tilladelse til det hos kommunen

Ved en erhvervsvirksomhed i et beboelsesområde forstås en virksomhed, der er indrettet i en bolig, som bebos som helårsbolig af virksomhedens ejer og at denne virksomhed udøves af ejendommens beboer uden medhjælp udefra.

Betingelser for at etablere erhverv i egen bolig
En tilladelse til etablering af erhverv i bolig sker i henhold til kommuneplanens generelle rammer og lokalplan for området og med visse betingelser knyttet.

Link til Ishøj Kommunes lokalplaner, se lokalplaner og zoner på  vores webkort

 Virksomheden må ikke i væsentligt omfang opsøges af publikum.
 Virksomheden må ikke i væsentligt omfang give anledning til støj, trafik eller andre gener, som  overskrider det normale for et boligområde.
 Erhvervsarealet må højst udgøre 25 procent af det samlede etageareal for den pågældende bolig.
 Tilladelsen er altid givet som en personlig tilladelse, der bortfalder ved fraflytning.
 

Liberale erhverv
Virksomheder, der omhandler liberale erhverv (eksempelvis advokat, læge og arkitekt) vil normalt kunne opnå tilladelse under de nævnte forudsætninger.

Ansøgningen

Søg via www.BygogMiljoe.dk

Dispensation
Hvis en virksomhed beskæftiger andre end huset beboere, kan der efter konkret vurdering og naboorientering muligvis meddeles dispensation til etablering af virksomheden.

Link til dispensationer
 

Skiltning
Har du behov for skiltning i forbindelse med din virksomhed, så skal der søges om det.

Link til skiltning

Hvad koster det
Når kommunen giver tilladelse til erhverv i egen bolig, vil der blive opkrævet et gebyr (Nyt vindue) for sagsbehandlingen.
 

Yderligere informationer
Husk at du ikke må have erhverv i egen bolig uden tilladelse fra kommunen.
En tilladelse er altid personlig og bortfalder når ejendommen skifter ejer.

Kontakt

IværksætterIshøj

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

ivaerksaetter@ishoj.dk

Tlf. 43577256
 

Senest opdateret 14. juni 2017