Den pædagogiske læreplan for Børnehuset Bøgely tager udgangspunkt i den nationale pædagogiske læreplan, Ishøj Kommunes Børne- og ungepolitik og Ishøj Kommunes dagtilbudsstrategi, som udgør denne fælles ramme for det pædagogiske arbejde i alle dagtilbud i Ishøj Kommune.  Vores arbejde med den pædagogiske læreplan og Ishøj Kommunes dagtilbudsstrategi udgør også grundlaget for Ishøj Kommunes pædagogiske tilsyn.

Vi arbejder målrettet og systematisk med kvalitet i dagtilbud. Det gør vi, fordi vi ved, at dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet. Forskningen viser nemlig, at børn der har gået i et dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen, har færre adfærdsproblemer og generelt trives bedre. Vores arbejde bygger derfor grundlæggende på kvalitetsparametre, som dagtilbuddene i Ishøj Kommune har udviklet i fællesskab. Kvalitetsparametrene understøtter og er indbygget i vores pædagogiske læreplan.

Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i børnenes trivsel og i hvad børnene har behov for at lære og udvikle lige nu og i fremtiden. Vores pædagogiske læringsmiljø og de pædagogiske aktiviteter vi tilrettelægger skal derfor understøtte og være målrettet børnenes behov for trivsel, læring, udvikling og dannelse hele dagen og i alle aktiviteter både i børnenes egen leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner. Det gør vi på en måde så at alle tilstedeværende børn kan deltage med succes, at læringen foregår på børnenes præmisser, at børnenes mødes positivt og individuelt og at alle børn har del i det gode læringsmiljø – også børn i udsatte positioner og børn der har det svært.

Det at være barn har en værdi i sig selv. Derfor værner vi om børns ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo, således at alle børn får lige muligheder for at nå deres fulde potentiale. Vi har fokus på, at drage omsorg for, stimulere og udfordre børnene for at understøtte deres udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Børn skal være, børn skal lære, børn skal lege, børn skal gøre og børn skal høre til