Elverhøjs evalueringskultur

Vi har i Elverhøj udviklet vores egen metode til at sætte mål for de læringsmiljøer vi etablerer – den didaktiske læringssol. De læringsmiljøer vi opstiller har udgangspunkt i vores pædagogiske profil, hvor vi bruger årstiderne som overordnet tema. Jf. afsnittet Temaerne i den pædagogiske læreplan.

Eksempel: Elverhøjs pædagogiske profil: Årstiden: Efterår
Årstids-tema: spil og bevægelse i naturen
Pædagogisk begrundelse: Vi ser at børnene har brug for at lære sig normer og spilleregler i forhold til at indgå i et fællesskab omkring en udendørsleg/et udendørsspil (blive i legen, tage hensyn til hinanden, afkode reglerne).
Sidemål: motoriske udfordringer

De mål vi sætter, tager afsæt i Ishøj kommunes vision om, at alle børn skal opnå deres fulde potentiale for læring, trivsel, dannelse og udvikling, og her bruger vi kvalitetsparametrene som pejlemærker. Samtidig bruger vi børneperspektivet som styrepind.
I evalueringen af, om vores mål er opfyldt, vender vi solen på hovedet og bruger den hermeneutiske spiral til i fællesskab at reflektere over om læringsmiljøet har bidraget til fx børnenes deltagelsesmuligheder, om der var de optimale muligheder for samspil og vedvarende fællestænkning og om læringsmiljøet var fx sprogligt, socialt og motorisk stimulerende.
Det betyder, at vi altid starter og slutter med om læringsmiljøet er til gavn for børnene, hvorfor det gavner og hvorfra vi ved det gavner, Disse spørgsmål danner afsæt for fælles refleksion over hvor vi skal justere eller ændre i forhold til målet for læringsmiljøet.

Vi har gennem de sidste år erfaret, at det giver god mening når vi genbesøger de metoder, der kendetegner Elverhøj. Fx bål, hal, måltidet, samlingen, de kulturelle traditioner, hønsehold etc.
Genbesøg giver os de bedste betingelser for at nå et par spadestik dybere i forhold til de enkelte metoder, og herfra se på hvordan metoderne skal foregå, så de bidrager til børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Således er det ikke aktiviteterne der går forrest, men læringsmålet. Her kræver det, at vi indsamler data, hvor data skal forstås bredt. Dels anvender vi praksisfortællinger, observationer samt systematiske registreringer som fx hvilke sprogstsimuleringsmetoder, der bruges i samlingen. Systematisk dataindsamling er stadig et område vi arbejder på, at få integreret i den pædagogiske praksis.

Som formelle værktøjer i forhold til børnenes udvikling anvender vi i Elverhøj Rambølls dialogværktøj Hjernen og Hjertet samt Rambølls sprogvurdering.
Herudover gør vi både i forældrekontakten samt ved de pædagogiske refleksionsmøder brug af vækstmodellen, der er en trinbaseret dialogform, der bygger på en fremadrettet og konstruktiv tilgang til status eller evt. problemstillinger.

Samtalehjul og hermeneutisk spiral er også redskaber som vi er i gang med at bruge som hjælper til evaluering af pædagogisk praksis.