Evalueringskutur og børnenes stemme i Troldebo

 - Pædagogisk læreplan for Troldebo

Evalueringen i den pædagogiske dagligdag

Det er det pædagogiske personale ansvar at evaluere om børnene har lært noget i slutningen af hvert tema. Dette foregå ved at personalet i dialog med børnene undre sig, gennem denne undring skal børnene og personalet finde frem til, om børnene har lært noget nyt. f.eks.” Hvor kommer Trolde fra og har vores viden ændret sig undervejs?”

Personalet anvender Ipads, billeder, tegninger m.m. til at dokumentere de processer som børnene gennemgår undervejs. Processerne kommer også på børneintra så forældrene kan følge med i deres børns læringsmiljøer. Det er vores mål at vi gerne vil havde forældrene mere med i denne proces, og vi vil give dem små opgaver med hjem, hvor de sammen med deres børn skal undersøge nogle af de spørgsmål som børnene får i Troldebo, f.eks. ”Hvad er et fastelavnsris”?

Børneinterview i Børnehuset Troldebo

Vi har valgt at anvende børneinterview som metode, når vi skal indhente data fra børnene. Vi har sammen med en konsulent fra CDU foretaget en større undersøgelse, hvor vi tog udgangspunkt i begrebet - TRIVSEL. Vi ville undersøge trivselsbegrebet ud fra Anette Boye Kock`s definition:

Hvilke følelser kommer i spil, når vi taler om trivsel?

Vi valgte at undersøge følgende to udsagn hos børnene:

  • Hvad gør dig glad i børnehaven?
  • Hvad gør dig ked af det i børnehaven?

For at undersøge de to udsagn anvender vi følgende tre metoder:

Tegneinterview

Med denne metode tegner børnene hvad der gør dem glade og kede af det i Troldebo. Imens børnene tegner stiller intervieweren uddybende spørgsmål ind til børnenes tegninger.

Historieinterview

Den voksne læser en historie sammen med børnene, hvor der tales om, hvordan personerne i bogen har det. Bliver de holdt udenfor, er de glade/ked af det og hvad kunne vi gøre hvis vi skulle hjælpe personerne i historien. Den voksne stiller uddybende spørgsmål til om børnene har oplevet nogen af de samme ting, når de er i børnehave.

Walk and Talk

Børnene og den voksne går en tur rundt i børnehaven både indenfor og udenfor og fortæller om hvor der er sjovt og kedeligt at lege. Den voksne stiller uddybende spørgsmål til børnene, og får børnene til fysisk at vise hvor de bedst kan lide at lege og hvor der kan være kedeligt.

Hvordan arbejder vi videre?

Vores efterfølgende arbejde med trivsel i Børnehuset Troldebo, er at vi vil foretage 2 undersøgelser om året, hvor vi spørger vores Røde gruppe om, hvordan de syntes det er at være barn i børnehaven. De svar som børnene giver os, evaluere vi på og ud fra resultaterne skaber vi nye læringsmiljøer. Under læringsmiljøerne skal børnene i samspil med det pædagogiske personale arbejde videre med de kontekster, som børnene er kommet ind på under interviewene. Det som giver mening hos børnene skal vi havde mere af, og der hvor det ikke giver mening for børnene, skal personalet sammen med børnene, få det til at give mening. Eks. ”Hvis børnene i Rød Gruppe syntes det er svært at lege slåskamp udenfor, så skal det pædagogiske personale hjælpe og guide børnene til at kunne indgå i de slåskampslege som er tilstede i Børnehuset Troldebo”.

Børnemiljøvurdering

I Børnehuset Troldebo foretager vi en børnemiljøvurdering 1 gang om året, hvor vi anvender undersøgelseskassen som metode.

Se metoden her (linket skal ændres, det peger på Christinas skrivebord)

Resultaterne af vores børnemiljø vurdering kan findes i bilag 1.

Kvantitativ undersøgelse i Vuggestuen

I Børnehuset Troldebo vil vi også gerne undersøge, hvordan vores vuggestuebørn trives. Da det ikke er muligt at spørger vuggestuebørn direkte om hvordan de trives, har vi valgt at observere og anvende en kvantitativ tilgang. Når vi har foretaget en kvantitativ undersøgelse, observere vi på de tidspunkter, hvor børnene viser os mest glæde eller hvor de er ked af det. Herefter igangsætter vi pædagogiske læringsmiljøer, hvor det pædagogiske personale sammen med børnene skal styrke børnene i deres sociale og læringsmæssige udvikling. Der anvendes en tilgang, hvor trivsel er målbar i tal.

_________________________________

Der anvendes en tilgang, hvor trivsel er målbar i tal.