Pædagogisk ledelse

Sådan arbejder Børnehuset Troldebos ledelse med at understøtte og følge op på arbejdet med vores pædagogiske læreplan og kvalitetsparametrene

Det er ledelsens ansvar, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet, og at det pædagogiske arbejde med børns læring afspejler og udøves i overensstemmelse med den retning og de pædagogiske refleksioner, der fremgår af vores læreplan.

For at sikre, at læreplanen ikke bliver et stykke papir, der ligger i skuffen, men at det daglige pædagogiske arbejde med pædagogiske læringsmiljøer og børns læring gennem hele dagen afspejler og udøves i overensstemmelse med den retning og de pædagogiske refleksioner, der fremgår af læreplanen inddrages vores faglige fyrtårne i arbejdet med at implementer læreplanen blandt de øvrige medarbejdere.

Vores pædagogiske læreplan fungerer som et pejlemærke for det pædagogiske personale i udøvelsen af det daglige pædagogiske arbejde i Børnehuset Troldebo. I denne proces har de faglige fyrtårne en særlig opgave i forhold at gå forrest. Ledelsen giver løbende sparring til såvel faglige fyrtårne som de øvrige medarbejdere.

Vi vil løbende arbejde med procesplaner for implementeringen, samt evaluering og revidering af læreplanen de kommende år.

God faglig ledelse er afgørende for, at vi når i mål og at vi når vores mål.

Det betyder, at:

  • Vi sætter faglig ledelse i centrum. Vi er tæt på praksis og optaget af kvalitet i alle hjørner med bevidsthed om samtidig at bevare overblikket. Vi involverer os sammen med personalet i udviklingen af dagtilbuddets pædagogiske praksis og børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse
  • Vi går foran, vi er vedholdende, og vi sikrer systematisk opfølgning og evaluering. Vi er samtidig bevidste om, at den styring vi bedriver skal give mening for kerneopgaven og være understøttende frem for kontrollerende
  • Vi delegerer og distribuerer pædagogisk ansvar og ledelse, hvor det giver mening, og vi giver det pædagogiske personale rum til selvstændigt at løfte de faglige pædagogiske udfordringer
  • Vi udvikler og forankrer en faglig professionel refleksions- og feedbackkultur, der bygger på tillid, nysgerrighed og åbenhed, hvor vi tør undre os sammen og reflektere over egen og hinandens praksis
  • Vi udnytter vores ressourcer strategisk, så fordelingen af ressourcer afspejler vores mål, beslutninger og prioriteringer af, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt for at sikre høj kvalitet
  • Vi sætter holdet, og vi har fokus på, at det pædagogiske personales udvikling, viden og kompetencer til enhver tid matcher kerneopgaven
  • Vi sikrer rammerne for et trygt og udviklende læringsmiljø for både børn og medarbejdere.

Inddragelse af forældrebestyrelsen

Den pædagogiske læreplan er et pædagogisk redskab, som understøtter det pædagogiske personales og ledelsens arbejde med at skabe trygge pædagogiske læringsmiljøer for børn.

Den konkrete udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan foretages af ledelsen og personalet. Forældrebestyrelsen skal inddrages aktivt i drøftelsen af processen i relation til arbejdet med den pædagogiske læreplan, og vil få mulighed for at komme med input og forslag til arbejdet.

Det er lederens ansvar, at forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Se  Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser på Ishoj.dk