Om Troldebo - Vores pædagogiske vision

 - Pædagogisk læreplan for Troldebo

I Børnehuset Troldebo arbejder vi hele tiden på at skabe den bedst mulige trivsel, læring, udvikling og dannelse for børnene. Det gør vi ved at arbejde med vokseninitierede og børneinitierede aktiviteter, det betyder at den voksne gå forrest og viser børnene vejen, men at børnene også får mulighed for at skabe deres egne rum for læring f.eks. ved at børnene kan lege sammen uden en voksen eller at børnene undersøger og den voksne støtter børnene i denne proces.

I vores hverdag arbejder vi anerkendende og ud fra værdierne åbenhed og sund fornuft. Det betyder at vi ser børn og forældre som unikke mennesker, som vi møder,  støtter og hjælper ud fra hvor de er i livet. Vi ser os selv som et børnehus som er kritisk overfor  for mange regler og  det er vores mål at indgå i en åben dialog hvor alle børns og forældres stemmer bliver hørt og taget alvorligt.

Da det er vigtigt for os at alle føler sig velkomne, lægger vi særlig vægt på, at se det enkelte barns behov og den enkelte families situation. Dette gør vi ved at være nysgerrige på hvor de er livet lige nu. Hvis vi stiller os åbne og tager udgangspunkt i det som fungere, er det vores erfaring at vi få skabt et tæt og unik samarbejde med den enkelte familie.      

”Vi er gode til at finde på løsninger og tiltag, som støtter og tilgodeser det gode samarbejde”

For at sikre de mest optimale læringsmiljøer, arbejder vi struktureret med fælles pædagogiske temaer, i aldersopdelte grupper. Det betyder at de mål vi sætter for børnene, er dynamiske og tager udgangspunkt i børnenes udvikling og perspektiv. Børn lærer ikke ens, så det er vores mål at skabe læringsmiljøer som kan rumme de forskellige måder som børnene lære på, f.eks. vi forsøger at opdele børnene i mindre grupper, hvor børnenes ideer og indflydelse på aktiviteten bedre kan komme i spil.

Det er vores mål, at den voksne altid placere sig i forhold til hvad børnene har brug for af hjælp, f.eks. den voksne kan gå forrest og vise børnene vejen, den voksne kan stille sig ved siden af barnet og bakke op, og den voksne kan stille sig bagved barnet og lade barnet selv undersøge.

Hos os er inklusion og fællesskab centrale fokusområder, som vi er opmærksomme på at fastholde og udvikle. Vi er særligt opmærksomme på overgangene og sammenhængene i børnenes liv, når de er hos os, og senere når de forlader os og skal starte i SFO og Skole. 

Vi ønsker, at sikre bevægelse i børnenes dagligdag, og vi vil meget gerne være ude i det fri, hvor der er så dejlig højt til loftet.

Vi bor i grønne omgivelser og har en Havhytte og et Naturcenter i nærheden. Disse tilbud bruger vi til, at give børnene mange oplevelser med naturen og til at tilgodese og udvikle deres nysgerrighed for naturen omkring os. Det er et mål for os at natur, udeliv, science og matematisk forståelse skal spille sammen med børnenes udvikling, læring, dannelse og trivsel.

Dette mål vil vi gerne skabe gennem sparring med naturvejlederne fra naturcenteret og styrke vores faglige viden omkring hvordan vi kan skabe læringsmiljøer som tager udgangspunkt i at være udenfor og i bevægelse. Selvom vi har et øget fokus på naturen og bevægelse, er det tænkt ind i vores planlægningen, at de andre læreplanstemaer, også skal være i spil og indgå i den læring, udvikling, trivsel og dannelse som vi vil skabe for og med børnene.

Vi begrunder vores pædagogiske arbejde både mundtligt og skriftligt, og forholder os reflekterende i forhold til vores faglighed. Vi inddrager barnets perspektiv gennem forskellige metoder, f.eks. tegneinterview, walk and talk og historieinterview. De svar som børnene giver os, anvender vi til at optimere og udvikle den pædagogisk praksis.