Vores dagtilbud

I Femkanten vil vi i samarbejde med forældrene bidrage til børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse

Det vi kan - og det vi vil!

Det grundlæggende i vores arbejde er baseret på at skabe en kultur med inkluderende fællesskaber, hvor forskelligheder respekteres, således at hver enkelt barn føler sig anerkendt og værdsat, og derigennem udvikler sit fulde potentiale.

Vi arbejder med at planlægge vores pædagogik og læringsrum med barnets nærmeste udviklingszone for øje, således at der skabes mulighed for at følge barnets spor, og der skabes udvikling i relationer og læring.

Det betyder, at når vi lykkedes, så trives alle børn og er deltagende i fællesskaberne. Og alle ansatte omkring børnene er nærværende, betydningsfulde og kompetente, og altid handler med barnets eller fællesskabets bedste for øje.

Vores vigtigste opgave er at give Jeres børn mulighed for at nå deres fulde potentiale, og kunne sejre i eget liv, både nu og i fremtiden. At føle sig som en del at et fællesskab er vigtigt i Femkanten, og vi vægter derfor arbejdet med og i relationer højt, både for børn, forældre og personale. Alene kan vi klare meget, men sammen kan vi skabe mirakler.

Sådan gør vi

Det enkelte barn er tilknyttet en fast stue. Dette giver børnene trygge, genkendelige rammer og kontinuitet i det pædagogiske arbejde. Personalet får et godt kendskab til det enkelte barn og familien, som grobund for et godt samarbejde.

Hver stue laver en ugentlig aktivitetsplan. De forskellige pædagogiske aktiviteter foregår i større og mindre grupper, både internt og på tværs af stuerne. Grupperne defineres ift. det pædagogiske mål ud fra fx alder, interesse, relationer og udviklingsniveau.

Aktiviteterne har udspring i de seks læreplanstemaer, med vægtning imod periodens tema (se pædagogisk årsplan).

At vi arbejder både med den trygge base og aktiviteter på tværs af stuerne betyder, at alle børn og voksne har et godt og tillidsfuldt kendskab til hinanden.

Vi arbejder målrettet og systematisk med kvalitet i dagtilbud

Dagtilbudsloven udgør det lovmæssige grundlag for dagtilbuddenes arbejde.

I dagtilbudsloven er det angivet, at kommunerne skal fastsætte rammer for dagtilbuddene, der bidrager til, at dagtilbuddene kan efterleve lovens krav som de bl.a. står skrevet i den pædagogiske læreplan og det nationale pædagogiske grundlag.

Ishøj Kommunes strategi for dagtilbudsområdet udgør den fælles ramme for alle dagtilbud i Ishøj Kommune.

Med udgangspunkt heri skal hvert enkelt dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan og tilrettelægge en målrettet pædagogisk praksis.

Udover dagtilbudsloven bygger den fælles ramme på Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik, samt national og international forskning om god kvalitet i dagtilbud.

Strategien danner rammen

Den fælles ramme tager afsæt i, at Ishøj Kommunes dagtilbud arbejder målrettet og systematisk med kvalitet i dagtilbud.

Det gør vi, fordi vi ved, at dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet.

Dagtilbudsstrategien skal understøtte det grundlæggende arbejde med kvalitet, det nationale pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan. Strategien udmøntes bl.a. i fælles kvalitetsparametre for dagtilbuddene i Ishøj Kommune.

Strategien vil sammen med kvalitetsparametrene og institutionens pædagogiske læreplan danne rammen om det pædagogiske tilsyn som Ishøj Kommune, Center for Dagtilbud og Uddannelse fører og vil så vidt muligt indgå i kvalitetsrapporten, som udarbejdes hvert andet år i uligt år.