Social udvikling

Pædagogiske mål

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Regnbuens arbejde med de pædagogiske mål tager afsæt i vores

kvalitetsparametre for social udvikling. Læreplanstemaerne Alsidig personlig udvikling og Social udvikling hænger tæt sammen, fordi den personlige udvikling netop sker i samspillet med og i relation til andre. De to lærerplanstemaer griber derfor ind i hinanden.

Sociale kompetencer handler om, at børn kan indgå i positive relationer med andre børn og voksne. Relationer til andre er en grundlæggende forudsætning for, at børn lærer og udvikler sig optimalt. Forskningen viser, at socialt kompetente børn klarer sig godt i skolen og i deres videre livsforløb.

Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed. Når børn er orienteret mod andre børn og bliver støttet i at opbygge og indgå i relationer, bliver børnefællesskaberne af vital betydning for deres læring.

Med afsæt i forskningen er der særligt tre læringsområder, som vi lægger vægt på at arbejde med for at understøtte børns udvikling af sociale kompetencer: Empati, tilknytning, sociale færdigheder og handlen.

 Det betyder, at:
 • vi skaber rammer for sociale fællesskaber, hvor børnene er trygge og oplever at høre til, og hvor de har mulighed for social udvikling gennem leg, venskaber og fordybelse
 • vi arbejder målrettet og bevidst med børnefællesskaber og relationer mellem børnene, og vi er opmærksom på de enkelte børns positionsmuligheder, erfaringer og behov i fællesskabet
 • vi er bevidste om, at børn der er mindre socialt kompetente kan lære af mere socialt kompetente børn, og at aktiviteter som er styret af voksne, giver børn, som er placeret i periferien af børnefællesskaberne, mulighed for at deltage i nye fællesskaber
 • vi benævner og italesætter børnenes behov og sociale handlinger, og vi understøtter at børnene
 • giver udtryk for deres følelser og behov
 • gradvist lærer at forstå andres følelser og behov
 • lærer at respektere forskellighed
 • lærer at sætte grænser for sig selv og andre og at sige til og fra
 • vi sikrer, at alle børn har mindst en tæt voksenrelation
 • vi etablerer rammer, der sikrer plads til at børnene kan veksle mellem individuel fordybelse
 • og nærhed og fællesskaber om leg og læring
 • vi skaber mulighed for, at børnene kan lege både parallel-lege, rollelege og sociale lege
 • vi er bevidste om at etablere rammer for demokratisk dannelse, hvor børnene samarbejder om opgaver, lærer at håndtere konflikter, løse problemer og vise respekt for forskellighed og forstå at handle i forhold til andres rettigheder.