Skolens værdigrundlag

Ishøj Skole er skolen for alle, præget af åbenhed, gensidig tillid og respekt for hinanden

Vi ønsker, at alle til stadighed skal være i en proces, der er kendetegnet ved videns- og kompetencetilegnelse. Alle skal i deres dagligdag udfordres positivt på deres faglighed, personlighed og sociale færdigheder. Undervisningen skal således tage udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau og sociale færdigheder med behørig respekt for fællesskabet.

Samtidig ønsker vi, at alle ved Ishøj Skole skal kunne begå sig i fællesskabet, og derfor bliver hensyn og omsorg for andre, accept og glæde centrale elementer i hverdagen.

Ishøj Skole vil gennem medindflydelse, medbestemmelse og uddelegering af ansvar tilpasset den enkelte elevs alder, evner og modenhed søge at udvikle ansvarsbevidsthed over for såvel andre, sig selv som materielle værdier. Derfor ønsker vi at opbygge et fælles grundlag hos eleverne bestående af alment gældende normer og moralværdier.

Eleverne skal opdrages til at indgå som aktive borgere i et demokratisk samfund og gøres derfor allerede fra starten fortrolige med demokratiske omgangs- og arbejdsformer.

Skole og hjem skal samarbejde om at give eleverne de bedste betingelser for at kunne udvikle sig til hele personer, der kan indgå i det danske samfund

Ansvarsbevidsthed

I relation til eleverne bestræber vi os på:

• At skabe opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel
• At skabe selvstændige, ansvarsbevidste og sociale mennesker
• At der udvises ansvarlighed i forhold til de fysiske rammer

Tegn:
• At eleven er med i legen, gruppearbejde m.v.
• At eleverne kan arbejde selvstændigt med deres skolearbejde og indgå i forskellige samarbejdsrelationer
• At de fysiske omgivelser altid er pæne og ryddelige
 
I relation til forældrene bestræber vi os på:

• At være professionelle, faglige og vidende
• At holde et højt informationsniveau
• At der er et tillidsfuldt skole/hjem samarbejde

Tegn:
• At forældre har tillid til skolens arbejde og beslutninger
• At vi bruger de tilgængelige medier: ugesedler, AULA etc.
• At forældre bakker op i ord og handling

I relation til kollegaerne bestræber vi os på:

• At respektere hinanden
• At være i mødekommende
• At gå til rette vedkommende

Tegn:
• At andres meninger er lige så gode/rigtige som ens egne. At alle tør sige deres mening
• At være opmærksom på hinandens trivsel og behov for hjælp
• At der forekommer færrest mulige konflikter og mindst mulig sladder

Fællesskab

I relation til eleverne bestræber vi os altid på:

• at de har redskaber til konfliktløsning
• at lære dem at de er en del af klassefællesskabet
• at skabe sociale fællesskaber for hele skolen
• at styrke ansvaret for hinanden og fællesskabet
• at de er i stand til at udvise empati og respekt for hinanden

Tegn:
• Færre konflikter skal løses af voksne
• Eleverne trives godt i såvel små som store sammenhænge

I relation til forældrene bestræber vi os altid på:

• at forklare vigtigheden af det forpligtende fællesskab
• at bevidstgøre om forældres vigtige rolle for fællesskabet eks. fødselsdage..
• at løse problemer i fællesskab
• saglig kommunikation
 
Tegn:
• at eleverne mødes i fællesskaber
• at dialogen er til stede og forhindrer mytedannelser

Som forældre bestræber vi os altid på:

I forhold til skolens arbejde med elevernes sociale kompetence

• at bakke op om skolen
• at omtale skole og skoleliv i fornuftige vendinger
• at sørge for at ens barn kan bidrage til fællesskabet
• at have engagement
• at følge med i, hvad der rør sig i skolen
• at lære børnene at begå sig
• at prøve på at nuancere ting og ikke alene tage sit barns ord for gode varer
• at engagere sig i sit barns sociale liv

Tegn:

• børn møder udhvilede og velforberedte til tiden
• man kan høre at børnenes omtale af skolen er solidarisk
• vores børn er passende klædt på efter forholdene
• de tør udtrykke sig
• de viser engagement

Læring

I relation til eleverne er vores forventninger

• I forhold til tilegnelse af faglig kompetence:
At stoffet præsenteres på forskellig måde.
At indlæringsstrategierne tager udgangspunkt i hvert enkelt elevs læringsstil. At der er anvendes en høj grad af undervisningsdifferentiering..

• Tegn:
At eleverne klarer diverse standardiserede test tilfredsstillende.
At deres nysgerrighed og interesse bevares, stimuleres og udvikles.

• I forhold til tilegnelse af social kompetence:
At eleverne er bevidste om, at i et velfungerende fællesskab skal der være respekt for forskellighed.

• Tegn:
At der er færre konflikter eleverne imellem. At eleverne er villige til at hjælpe hinanden
 
• I forhold til personlig kompetence:
At eleverne udvikler tillid til egne evner og kompetencer At eleverne bliver bevidste om egen personlighed.

• Tegn
At eleverne møder glade og tilfredse i skolen og kan indgå i sociale sammenhænge uden problemer.
At de tager medansvar for egen læring.
At de har mod til at prøve egne holdninger af.


I relation til forældrene bestræber vi os altid på:

• I forhold til tilegnelsen af faglig kompetence:
At forældrene er trygge ved valg af undervisningsmetoder
At vi skaber rum til at der stilles spørgsmål, og at vi er åbne overfor forældres bekymringer, behov for hjælp/støtte

• I forhold til social kompetence:
At eleverne er gode til at arbejde selvstændigt og er villige til at tage medansvar for egen læring.
At der gensidig loyalitet over for skolens arbejde.

• I forhold til personlig kompetence:
At eleverne bliver udfordret fagligt og socialt samtidig med, at de er glade for at gå i skole.


Tryghed

I relation til eleverne bestræber vi os på:

• At være imødekommende, lyttende og forstående
• At vedligeholde venskabsklasse – ordningen
• At etablere kendte spilleregler og klare rammer
• At være autentiske
• At løse og afhjælpe konflikter i nuet
• At skabe rum for den enkelte elev
• At yde omsorg
• At skabe en god stemning i klassen
• En åben dialog

Tegn:
• At elever færdes på kryds og tværs af klasserne
• At lærerne er venlige og imødekommende
• At vi har glade og tillidsfulde børn
• At eleverne tør henvende sig til hvilken som helst lærer
 
I relation til forældrene bestræber vi os på:

• At være faglige og saglige (kompetente)
• At informere
• At være ærlige
• At følge op på aftaler
• At være imødekommende
• At skabe åbenhed

Tegn:
• At AULA er velfungerende
• At mails holdes i en sober tone
• At vi har glade og tilfredse forældre

I relation til kollegaerne bestræber vi os på:

• At holde aftaler
• At lytte til hinanden
• At have en god omgangstone
• At være loyale overfor hinanden
• At respektere hinandens grænser

Tegn:
• At vi har gode samarbejdspartnere
• At der er plads til alle
• At vi har en respektfuld omgangstone med hinanden

I relation til eleverne bestræber vi os på:

• At skabe opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel
• At skabe selvstændige, ansvarsbevidste og sociale mennesker
• At der udvises ansvarlighed i forhold til de fysiske rammer

Tegn:
• At eleven er med i legen, gruppearbejde m.v.
• At eleverne kan arbejde selvstændigt med deres skolearbejde og indgå i forskellige samarbejdsrelationer
• At de fysiske omgivelser altid er pæne og ryddelige

I relation til forældrene bestræber vi os på:

• At være professionelle, faglige og vidende
• At holde et højt informationsniveau
• At der er et tillidsfuldt skole/hjem samarbejde

Tegn:
• At forældre har tillid til skolens arbejde og beslutninger
• At vi bruger de tilgængelige medier: ugesedler, forældreintra etc.
• At forældre bakker op i ord og handling

I relation til kollegaerne bestræber vi os på:

• At respektere hinanden
• At være i mødekommende
• At gå til rette vedkommende

Tegn:
• At andres meninger er lige så gode/rigtige som ens egne. At alle tør sige deres mening
• At være opmærksom på hinandens trivsel og behov for hjælp
• At der forekommer færrest mulige konflikter og mindst mulig sladder

I relation til eleverne bestræber vi os altid på:

• at de har redskaber til konfliktløsning
• at lære dem at de er en del af klassefællesskabet
• at skabe sociale fællesskaber for hele skolen
• at styrke ansvaret for hinanden og fællesskabet
• at de er i stand til at udvise empati og respekt for hinanden

Tegn:
• Færre konflikter skal løses af voksne
• Eleverne trives godt i såvel små som store sammenhænge

I relation til forældrene bestræber vi os altid på:

• at forklare vigtigheden af det forpligtende fællesskab
• at bevidstgøre om forældres vigtige rolle for fællesskabet eks. fødselsdage..
• at løse problemer i fællesskab
• saglig kommunikation

Tegn:
• at eleverne mødes i fællesskaber
• at dialogen er til stede og forhindrer mytedannelser

Som forældre bestræber vi os altid på:

I forhold til skolens arbejde med elevernes sociale kompetence

• at bakke op om skolen
• at omtale skole og skoleliv i fornuftige vendinger
• at sørge for at ens barn kan bidrage til fællesskabet
• at have engagement
• at følge med i, hvad der rør sig i skolen
• at lære børnene at begå sig
• at prøve på at nuancere ting og ikke alene tage sit barns ord for gode varer
• at engagere sig i sit barns sociale liv

Tegn:

• børn møder udhvilede og velforberedte til tiden
• man kan høre at børnenes omtale af skolen er solidarisk
• vores børn er passende klædt på efter forholdene
• de tør udtrykke sig
• de viser engagement

I relation til eleverne er vores forventninger

• I forhold til tilegnelse af faglig kompetence:
At stoffet præsenteres på forskellig måde.
At indlæringsstrategierne tager udgangspunkt i hvert enkelt elevs læringsstil. At der er anvendes en høj grad af undervisningsdifferentiering..

• Tegn:
At eleverne klarer diverse standardiserede test tilfredsstillende.
At deres nysgerrighed og interesse bevares, stimuleres og udvikles.

• I forhold til tilegnelse af social kompetence:
At eleverne er bevidste om, at i et velfungerende fællesskab skal der være respekt for forskellighed.

• Tegn:
At der er færre konflikter eleverne imellem. At eleverne er villige til at hjælpe hinanden

• I forhold til personlig kompetence:
At eleverne udvikler tillid til egne evner og kompetencer At eleverne bliver bevidste om egen personlighed.

• Tegn
At eleverne møder glade og tilfredse i skolen og kan indgå i sociale sammenhænge uden problemer.
At de tager medansvar for egen læring.
At de har mod til at prøve egne holdninger af.


I relation til forældrene bestræber vi os altid på:

• I forhold til tilegnelsen af faglig kompetence:
At forældrene er trygge ved valg af undervisningsmetoder
At vi skaber rum til at der stilles spørgsmål, og at vi er åbne overfor forældres bekymringer, behov for hjælp/støtte

• I forhold til social kompetence:
At eleverne er gode til at arbejde selvstændigt og er villige til at tage medansvar for egen læring.
At der gensidig loyalitet over for skolens arbejde.

• I forhold til personlig kompetence:
At eleverne bliver udfordret fagligt og socialt samtidig med, at de er glade for at gå i skole.

I relation til eleverne bestræber vi os på:

• At være imødekommende, lyttende og forstående
• At vedligeholde venskabsklasse – ordningen
• At etablere kendte spilleregler og klare rammer
• At være autentiske
• At løse og afhjælpe konflikter i nuet
• At skabe rum for den enkelte elev
• At yde omsorg
• At skabe en god stemning i klassen
• En åben dialog

Tegn:
• At elever færdes på kryds og tværs af klasserne
• At lærerne er venlige og imødekommende
• At vi har glade og tillidsfulde børn
• At eleverne tør henvende sig til hvilken som helst lærer

I relation til forældrene bestræber vi os på:

• At være faglige og saglige (kompetente)
• At informere
• At være ærlige
• At følge op på aftaler
• At være imødekommende
• At skabe åbenhed

Tegn:
• At ForældreIntra er velfungerende
• At mails holdes i en sober tone
• At vi har glade og tilfredse forældre

I relation til kollegaerne bestræber vi os på:

• At holde aftaler
• At lytte til hinanden
• At have en god omgangstone
• At være loyale overfor hinanden
• At respektere hinandens grænser

Tegn:
• At vi har gode samarbejdspartnere
• At der er plads til alle
• At vi har en respektfuld omgangstone med hinanden