Info om Skolebestyrelsen

Nedenstående er et uddrag af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen gældende skolebestyrelser:

§ 2
Ved hver folkeskole i Ishøj Kommune vælges en skolebestyrelse. Valgperioden følger den ordning, som Byrådet har vedtaget. Den samlede valgperiode er i alle tilfælde 4 år. Den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. august og valgperioden slutter den 31. juli.

Stk. 2. Skolebestyrelserne består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. På Kirkebækskolen består bestyrelsen dog udelukkende af forældre- og medarbejderrepræsentanter. Samtlige forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter har stemmeret.

Stk. 3. Så vidt det er muligt, skal mindst én af forældrene repræsentere eleverne i henholdsvis specialklasser og gruppeordning på Gildbroskolen og Strandgårdskolen

Stk. 4. Byrådet kan efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dets medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5. Skolebestyrelsen kan udpege op til 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Repræsentanterne træder ikke i stedet for de øvrige repræsentanter i skolebestyrelsen og har ikke stemmeret.

Stk. 6. Skolens leder og dennes stedfortræder deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 7. Viceskoleledere, afdelingsledere og lederen af sfo'en kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 8. Elevrepræsentanter må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller ansatte.

§ 3
Alle medlemmer og stedfortrædere vælges efter reglerne for valg af forældrerepræsentanter, som fremgår af styrelsesvedtægtens bilag 4.
Stk. 2. På Skolen på Ishøjgård vælges forældrerepræsentanterne på følgende måde:

5 forældrerepræsentanter vælges af og blandt de forældrevalgte medlemmer i skolebestyrelserne på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen. Der vælges 1 repræsentant på hver skole. Valget finder sted på det konstituerende møde.

2 forældrerepræsentanter vælges af og blandt forældre til elever på Skolen på Ishøjgård. Valget finder sted samtidigt med det ordinære valg til skolebestyrelserne. Valgperioden er toårig og begynder den 1. august og slutter den 31. juli.

Eleverne på Skolen på Ishøjgård kan vælge 2 elevrepræsentanter til skolebestyrelsen.