Spring til hovedindhold (tryk på Enter)

Del af Ishøj Kommune

Logo

Rettigheder og pligter

Her kan du læse om dine rettigheder og pligter som byrådsmedlem i Ishøj Kommune

Intern samarbejdsform
 1. Vi sikrer at samarbejdet i Byrådet er kendetegnet ved ordentlighed og indbyrdes respekt, herunder, at grænseoverskridende adfærd og sexisme ikke vil blive accepteret.
 2. Vi tør vise uenigheder, men samler samtidig kommunen og får kommunen til at fremstå som en helhed.
 3. Vi er velforberedte til møder og deltager nærværende.
 4. Vi forholder os sagligt til sagerne, og debatterer ikke enkeltpersoner, i udvalg, byrådet eller i pressen.
 5. Vi sikrer et højt informationsniveau mellem udvalg og byrådet, sådan at byrådet er orienteret på forkant.
 6. Vi følger løbende op på dette kodeks, med en evaluering hvert andet år.
Forholdet til borgere og omverdenen
 1. Vi tilstræber, at alle borgere behandles lige.
 2. Vi kommunikerer klart ud til borgerne - forklarer tydeligt, hvad der besluttes og hvorfor.
 3. Vi samarbejder med alle, der bidrager konstruktivt til kommunens udvikling og fremtid.
 4. Vi inddrager borgerne tidligt gennem høringer og dialog, når det er relevant.
 5. Vi sikrer, at medlemmer af byrådet ikke står alene, hvis de mødes af sexisme eller krænkende adfærd i offentlige debatter, på sociale medier og andre digitale platforme, i foreningslivet, i det offentlige rum og i samspillet med erhvervslivet.
Forholdet til administrationen
 1. Vi sikrer, at henvendelser fra byrådspolitikere til administrationen går via borgmesteren/kommunaldirektøren eller udvalgsformand/direktøren for området.
 2. Vi sikrer forventningsafstemning og konstruktivt samarbejde med administrationen, med fokus på arbejdsklima, dialog, respekt og anerkendelse af de respektive roller.
 3. Vi accepterer ikke at medlemmer af byrådet udsætter ansatte i administrationen for sexisme eller magtmisbrug, diskrimination grundet deres køn, religion, politiske overbevisning, seksuelle orientering, alder eller race - og vi accepterer heller ikke, at byrådsmedlemmer udsættes for dette af kommunens ansatte.
 4. Vi interesserer os for principielle aspekter ved enkeltsager, så vi kan fastlægge retningslinjer for fremtiden. Men for konkret ekspedition og sagsbehandling henviser vi til forvaltningen.
Forebyggelse og håndtering af sexisme og krænkende adfærd

Ansatte i kommunen er beskyttet mod sexisme og krænkende adfærd i kraft af arbejdsmiljølovens regler, men byrådsmedlemmer nyder ikke samme beskyttelse, da de ikke betragtes som ansatte i arbejdsmiljølovens forstand. Derfor bliver det vigtigste bolværk mod sexisme i kommunalpolitik at skabe en kultur, hvor sexisme ikke accepteres. Den kultur, vi ønsker i Ishøj Kommune, er beskrevet i vores kodeks.

Sexisme og krænkende handlinger er ikke begrænset til byrådssalen, og forekommer ikke kun i formelle sammenhænge såsom møder. Det er mindst lige så vigtigt at være opmærksom på, at sexisme og krænkende handlinger også kan forekomme, når byrådsmedlemmer varetager deres repræsentative opgaver, deltager i studieture og konferencer eller under det mere uformelle samvær i forlængelse af middage og andre aftenarrangementer.

Undersøgelsen fra KL viser, at sexisme og krænkende handlinger kan forekomme på alle niveauer – både indbyrdes mellem byrådspolitikere, i relationen til borgerne og i samarbejdet med embedsmændene. Navnlig i forhold til kommunens ansatte er det dog vigtigt at være opmærksom på det skæve magtforhold, der som udgangspunkt er mellem parterne som følge af byrådsmedlemmernes særlige status.

Håndtering af henvendelser om sexisme eller krænkende adfærd

Medlemmer af Ishøj Byråd kan henvende sig hos deres gruppeformand, borgmesteren eller kommunaldirektøren samt benytte kommunens egen whistleblowerordning, hvis de oplever sexisme eller krænkende handlinger.

KL har oprettet en hotline - kombineret med en række Q&A’s på KL’s hjemmeside - hvor man som kommunalpolitiker kan henvende sig, hvis man har været udsat for grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter, eller hvis man har oplevet andre blive udsat for det. Hotlinen vil kunne rådgive om handlemuligheder og regler.
Nummeret på hotlinen er 3370 3950.

HENT KODEKS FOR ISHØJ BYRÅD

Som byrådsmedlem er du omfattet af reglerne om tavshedspligt.

Tavshedspligt betyder, at du ikke må røbe fortrolige faktiske oplysninger fra den offentlige forvaltning over for almenheden eller uvedkommende privatpersoner.

Som byrådsmedlem er du underlagt reglerne om tavshedspligt både under og efter varetagelsen af hvervet.

Det er strafbart for den, der virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, uberettiget at videregive eller udnytte en tavshedsbelagt oplysning, som den pågældende har fået kendskab til igennem virket i offentlig tjeneste eller hverv.

Strafbarheden forudsætter dog forsæt til at videregive eller udnytte en oplysning, der er tavshedsbelagt. I særlige tilfælde kan hensynet til berettiget varetagelse af en åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv medføre, at oplysninger, der normalt er omfattet af tavshedspligten, alligevel kan videregives.

Der kan også i medfør af andre lovbestemmelser følge en direkte forpligtelse til at videregive bestemte oplysninger.

Offentliggørelse af oplysninger fra udvalgsmøder 

Du må som byrådsmedlem ikke offentliggøre oplysninger fra et udvalgsmøde: 

 • om de synspunkter, vurderinger og argumenter, som fremføres af andre udvalgsmedlemmer under udvalgsdrøftelserne
 • de faktiske oplysninger, der kommer frem under udvalgsforhandlingerne, hvis oplysningerne efter de almindelige regler om tavshedspligt må anses for fortrolige.

Du må som byrådsmedlem offentliggøre oplysninger fra et udvalgsmøde: 

 • om dine egne udtalelser og forslag, som du har ytret under en forhandling
 • om, hvor mange medlemmer, der har deltaget i udvalgets behandling af en bestemt sag, eller oplysning om, hvilke medlemmer, der har stemt for eller imod en bestemt beslutning. Det samme gælder oplysningerne om medlemmers afvigende mening, der er tilført beslutningsprotokollen
 • et udvalgs forhandlinger - men kun overfor medlemmer af den politiske gruppe i byrådet, som du tilhører, som dog må antages udadtil at blive bundet af den samme tavshedspligt som dig selv.
 • oplysninger om en sags faktiske oplysninger, som fremkommer under et udvalgsmøde, uanset hvem der fremkommer med oplysningerne. Det gælder dog ikke, hvis de faktiske oplysninger må anses for fortrolige efter de almindelige regler for tavshedspligt. 

KILDE: NOTAT OM OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER FRA UDVALGSMØDER

LÆS MERE OM TAVSHEDSPLIGT I KL'S VEJLEDNING TIL BYRÅDSMEDLEMMER PÅ S. 57-58

 

Borgmesteren er i henhold til styrelsesloven den øverste daglige leder af den kommunale administration og fordeler sagerne til de pågældende udvalg, og sørger for, at sager, der kræver beslutning af byrådet, forelægges med eventuelle erklæringer.

Borgmesteren fører kontrol med sagernes ekspedition og kan lave forskrifter om dette.

Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt modtages uden de fornødne bevillinger.

Byrådsmedlemmerne fungerer i møder (byrådsmøder, udvalgsmøder m.v.) og har derfor ikke nogen kompetence som enkeltmedlemmer i forhold til den kommunale administration.

Forhandlinger med administration og eksterne parter

Forhandlinger med administration og forhandlinger med parter, som vil eller skal indgå aftaler med kommunen, foretages af borgmesteren på kommunens vegne.

Disse regler er selvfølgelig ikke til hinder for, at der kan træffes aftale om, at udvalgsformand/udvalgsmedlemmer i enkelte sager deltager i borgmesterens forhandlinger, eller at borgmesteren eller udvalget i  enkelte sager giver en udvalgsformand og/eller byrådsmedlem beføjelse til at forhandle. (Sådan en delegationsbeføjelse gives efter de samme regler som gælder, når bemyndigelser meddeles tjenestemænd eller andre, og der er derfor ikke særregler for byrådsmedlemmer).

Det betyder, at den/de der bemyndiges til at forhandle, skal forhandle indenfor det mandat, byrådet har godkendt.

LÆS MERE OM BORGMESTERENS VIRKE OG FORHOLDET TIL BYRÅDET I KL'S VEJLEDNING TIL BYRÅDSMEDLEMMER S. 47-48

Udvalgsformænd har (bortset fra borgmesteren) ikke andre beføjelser end de øvrige udvalgsmedlemmer, men de vil i højere grad have kontakt med udvalgssekretariatet, fordi de har pligt til:
 • at indkalde til møde
 • at foranledige dagsorden udarbejdet og udsendt
 • at lede forhandlingerne i udvalgsmøderne
 • at foranledige, at udvalget træffer beslutninger i de sager, som hører under dette i forhold til styrelseslov og –vedtægt.
Hertil kommer, at udvalgsformændene efter styrelsesloven kan afgøre sager på udvalgets vegne, når disse ikke kan vente til næste udvalgsmøde, og borgmesteren på forhånd er underrettet.

For at der ikke skal opstå tvivl om byrådsmedlemmers kompetence i forhold til administrationen, har det været fast praksis, at du som byrådsmedlem ikke retter henvendelse til de enkelte ansatte i kommunen, men at du:
 • retter generelle forespørgsler direkte til borgmesteren, eventuelt kommunaldirektøren
 • retter forespørgsler vedrørende det udvalg, du er medlem af, til udvalgsformanden eller direktøren/udvalgssekretæren
 • retter forespørgsler om fakta inden for et udvalgsområde, hvor du på området ikke er repræsenteret i udvalget, til udvalgets direktør/udvalgssekretær.

Du kan som byrådsmedlem bringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for byrådet og få oplysning fra udvalg eller borgmesteren.

Såfremt du som byrådsmedlem vil stille spørgsmål til et udvalg, må spørgsmålet som regel sendes til behandling på et udvalgsmøde, så udvalgets besvarelse kan sendes til byrådet.

Al post fra byrådsmedlemmer til behandling i byrådet/udvalg sendes til borgmesteren, der herefter, i lighed med al anden post, fordeler posten til behandling i udvalg, administration m.v.

Du må som politiker - som det klare udgangspunkt - ikke modtage gaver fra borgere eller virksomheder, hvis gaven har sammenhæng med dit hverv som politiker.

Du kan som udgangspunkt deltage i arrangementer m.v., hvor din deltagelse som politiker tjener et repræsentativt formål.

Hvis du som politiker tager imod en gave i strid med gavereglerne, kan det føre til, at du bliver inhabil over for gavegiveren.

Efter straffeloven kan politikere, der modtager bestikkelse, desuden straffes med bøde eller fængsel.

Tab af valgbarhed pga. straf

Som byrådsmedlem har du pligt til straks at underrette borgmesteren, hvis du taber din valgbarhed pga. af straf. Din underretning skal være skriftlig og omfatte dokumentation for straffen.

Borgmesteren har herefter pligt til at orientere de øvrige medlemmer af byrådet om, at et medlem har mistet sin valgbarhed.

Borgmesteren kan desuden indhente straffeattest hos Rigspolitiet i den forbindelse.

En stedfortræder, der ikke er valgbar pga. grund af straf, skal forud for det førstkommende møde, hvortil stedfortræderen indkaldes, skriftligt underrette borgmesteren om, at stedfortræderen ikke er valgbar på grund af straf og derfor udtræder af stedfortræderlisten. Underretningen skal omfatte dokumentation for straffen.

For en stedfortræder, der er permanent indtrådt, gælder de samme regler som for medlemmer af byrådet.

Tab af valgbarhed pga. flytning

Hvis du fraflytter kommunen midlertidigt, kan du genindtræde, hvis du på ny tager fast bopæl i kommunen seneste 6 måneder efter fraflytningen.

Du skal inden den midlertidige fraflytning underrette kommunalbestyrelsen om flytningen.

En stedfortræder der midlertidigt fraflytter udgår af stedfortræderrækkefølgen, men genindtræder, hvis vedkommende flytter tilbage i valgperioden. En stedfortræder, der flytter tilbage til kommunen, vil dog ikke fortrænge en stedfortræder, som midlertidigt eller permanent er indtrådt i byrådet.