Vederlag, diæter og godtgørelser

Her kan du se en oversigt over byrådsmedlemmernes vederlag, diæter og godtgørelser

Borgmesteren

Den enkelte kommunes indbyggertal afgør borgmesterens vederlag. 

Borgmestre i kommuner med op til 25.000 indbyggere, som Ishøj, modtager et årligt beløb på 884.968 kr. 

Vederlaget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Finansministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten.

Byrådsmedlem

Som menigt medlem af byrådet får du et fast vederlag på 98.687 kr. 

Beløbets størrelse afhænger af, hvor mange indbyggere der er i kommunen. I en kommune med max 80.000 indbyggere som fx Ishøj, får byrådsmedlemmer det førnævnte beløb. 

Beløbene reguleres en gang årligt på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked.

Byrådet kan også beslutte, at der skal ydes vederlag for medlemskab af udvalg, og byrådet fastsætter i givet fald størrelsen af de enkelte udvalgsvederlag. De samlede rammer for udvalgsvederlag afhænger af kommunens størrelse.

Det faste vederlag reduceres med 20.000 kr., såfremt et medlem har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For det første år i valgperioden skal valget dog først foretages inden den 1. februar.

Stedfortræder

Stedfortræder ved et enkelt byrådsmøde
Når du som stedfortræder vikarierer for et byrådsmedlem til et enkelt møde, får du udbetalt en diæt.

En diæt udgør 440 kr. pr. dag. For de dage, hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, får du det dobbelte.

Stedfortræder i en længere periode
Når du som stedfortræder indkaldes for at vikariere for det samme byrådsmedlem i en vis periode (dvs. i længere tid end til et enkelt byrådsmøde), har du ret til vederlag, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse efter de samme regler som for medlemmer af byrådet. 

Beløbets størrelse afhænger af, hvor længe du har været stedfortræder.

Hvis du som byrådsmedlem har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, kan du få tillægsvederlag, der udgør 15.269 kr. om året. Tillægsvederlaget er det samme, uanset hvor mange børn, du har. 

Vederlag ydes, hvis byrådsmedlemmet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over barnet eller er plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie for et anbragt barn. 

En diæt er et beløb, en person får udbetalt til dækning af daglige fornødenheder, når personen ikke er hjemme. 

Du får som byrådsmedlem udbetalt en diæt for deltagelse i byrådets konstituerende møde. Det samme gør stedfortrædere, der indkaldes til enkelte møder i byrådet. 

Diæterne udgør i 2022 440 kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, får du det dobbelte. 

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 12 har byrådet besluttet at give vederlag til:

 • 1. viceborgmester: 8,0 % af borgmesterens vederlag.
 • 2. borgmester: 2,0 % af borgmesterens vederlag.

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 7 kan byrådet give vederlag til:

 • Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget: 17,1 %.
 • Næstformanden Børne- og Undervisningsudvalget: 4,6 %.

 • Formanden for Social- og Sundhedsudvalget: 17,1 %.
 • Næstformanden Social- og Sundhedsudvalget: 4,6 %.

 • Formanden for Teknik- og Bygningsudvalget: 17,1 %.
 • Næstformanden for Teknik- og Bygningsudvalget: 4,6 %.

 • Formanden for Klima- og Miljøudvalget: 17,1 %.
 • Næstformanden for Klima- og Miljøudvalget: 4,6 %.

 • Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 17,1 %.
 • Næstformanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 4,6 %.

 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget: 17,1 %.
 • Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget: 4,6 %

 • Formanden for Børn- og Ungeudvalget: 9,5 %.
 • Næstformanden for Børn- og Ungeudvalget: 2,5 %

 • Formanden for Folkeoplysningsudvalget: 7,0 %.

Beslutning om vederlag til viceborgmestrene, udvalgsformænd og næstformænd skal fremgå af Styrelsesvedtægten.

Summen af vederlagene kan, efter vederlagsbekendtgørelsen § 7, tilsammen udgøre indtil 235 % af borgmestervederlaget.

Jævnfør "Vederlagsbekendtgørelsen" udbetales der 1,5 % særlig feriegodtgørelse for vederlag udbetalt til:
 
- Borgmester og formænd for stående udvalg 
- Næstformænd for stående udvalg
- 1. og 2. viceborgmester
- Fungerende næstformænd
 
Særlig feriegodtgørelse udbetales hvert år 30. april for det foregående kalenderår (dvs. optjeningsåret).
 
Som ordinært medlem af byrådet modtager man hverken feriepenge eller særlig feriegodtgørelse.
 
 
Vederlagsbekendtgørelsens officielle navn er: ”Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv” 

Du har som byrådsmedlem fået udleveret et årskort til Musikteater Ishøj Kultur Café.

Årskortet, der kun kan anvendes af byrådsmedlemmer, er til arrangementer i Musikteater Ishøj Kultur Café for op til 1.100 kr. pr. byrådsmedlem.

Kortet har en samlet værdi på 1.500 kr. pr. person, men ved at sætte grænsen for anvendelse på de 1.100 kr., kan anvendelsen finde sted skattefrit.

Kortet kan ikke anvendes skattefrit for byrådsmedlemmers ledsagere. Derfor er det ikke muligt at bruge årskortet for byrådsmedlemmernes ledsagere - heller ikke indenfor grænsen på de 1.100 kr.

Det udleverede kort kan anvendes uden yderligere tilpasning, da det er kulturcafeens billetpersonale, der styrer brugen af kortet, når de udsteder fribilletter til dig som byrådsmedlem.

Som byrådsmedlem kan du vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

I så fald reduceres det faste vederlag med 20.000 kr. årligt.

Reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har ikke til formål at sikre, at der ydes fuld erstatning til samtlige aktiviteter, du som byrådsmedlem deltager i.

Hvis du vælger at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, reduceres dit vederlag alene med de 20.000 kr. årligt. Du vil fortsat få størstedelen af det faste vederlag, som, udover mødeforberedelse, skal dække de aktiviteter, du ikke modtager tabt arbejdsfortjeneste for.

Sådan søger du om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen.

Det vil i praksis sige inden den 1. januar det efterfølgende år.

Det er en forudsætning for, at kunne få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste:

 • 1. at du som byrådsmedlem har lidt et tab ved varetagelsen af det kommunale hverv
 • 2. at du som byrådsmedlem kan dokumentere tabet

Du skal kunne dokumentere den tabte arbejdsfortjeneste ved hjælp af en erklæring/lønspecifikation fra lønadministrationen på din arbejdsplads. Den skal indeholde oplysninger om det lønfradrag, du har fået i forbindelse med møder og aktiviteter i Ishøj Kommune, som berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Du vil kunne få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for hvert kvartal. Det betyder, at du efter et kvartals udløb bedes sende dokumentation til administrationen for det tab, du har haft ved varetagelsen af det kommunale erhverv i det foregående kvartal.

Hvis du vælger at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for et helt år ad gangen, skal du være opmærksom på, at det erfaringsmæssigt betyder, at du får en større administrativ opgave, fordi du skal dokumentere for ét helt år i stedet for blot et enkelt kvartal.

Når du skal have tabt arbejdsfortjeneste, skal det i hvert enkelt tilfælde forelægges byrådet.

Hvad giver ret til erstatning?

Når du som byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har du ret til erstatning i forbindelse med møder, kurser, seminarer mv. under forudsætning af, at aktiviteten er omfattet af styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-e:

 • Møder i Ishøj Byråd, stående udvalg og underudvalg
 • Møder ved varetagelsen af kommunale hverv efter udpegning eller valg af Ishøj Byråd
 • Kurser, som Ishøj Byråd anser for at have betydning for varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem
 • Seminarer for Ishøj Byråds medlemmer
 • Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger
Hvad dækker erstatningen?

Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v.

Du kan maksimalt få udbetalt 2.200 kr. per dag for tabt arbejdsfortjeneste.

Erstatning for mødetid og transport

Hvis møder og andre aktiviteter er planlagt i din arbejdstid, kan der udbetales tabt arbejdsfortjeneste for mødetiden og tiden til transport til og fra mødet. 

Hvis indholdet eller karakteren af dit arbejde gør, at du lider tab udover mødetiden og transporten til og fra mødet, kan du også få dette tab erstattet.

I disse tilfælde tager byrådet stilling til, om du kan modtage tabt arbejdsfortjeneste for en hel arbejdsdag eller et vist antal timer, selv om varetagelsen af det kommunale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udstrækning. 

Såfremt du mener at være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste udover mødetiden og tiden til transport til og fra mødet, tager byrådet stilling i forhold til din konkrete sag, da det ikke er praktisk muligt at lave generelle regler. 

Initiativet til at få en sådan sag behandlet i byrådet påhviler dig som byrådsmedlem. Det gør du ved at anmode Center for Ledelse og Strategi om at få sagen forelagt for byrådet.

Hvad giver ikke ret til erstatning?

Byrådet kan ikke yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med varetagelse af de aktiviteter, der er nævnt i STYRELSESLOVENS § 16, STK. 1, LITRA G.

Et byrådsmedlem, som har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kan ikke modtage erstatning i forbindelse med hverv, hvor der ydes særskilt vederlæggelse (eksempelvis Ishøj Forsyning, udvalgsformand m.v.).

Her kan du se de vederlag og honorarer, som byrådsmedlemmerne modtager for varetagelse af andre hverv end byråd og fagudvalg. Ishøj Kommune er ved at indhente de sidste informationer for 2021, som vil blive offentliggjort snarligst.

Opgørelse for 2021

Merete Amdisen (S)

 • Ankestyrelsen:  22.905 kr. pr. år

Erkan Yapici (S)

 • Bestyrelsesmedlem, VEKS: 1.300 kr. pr. år

Ole Beckmann Skourup (V)

 • Ishøj Forsyning: 29.565 kr. pr. år

Alle byrådsmedlemmer

 • Adgang til årskort til Musikteater Ishøj Kultur Café: 1.200 kr. pr. år

Opgørelse for 2022

Borgmester Merete Amdisen (S)

 • Ankestyrelsen: 5.200 kr. pr. år  
 • ARKEN, medlem af bestyrelsen: 65.000 kr. pr. år
 • Vestforbrænding : 23.729 kr. pr. år
 • FGU bestyrelsen konstitueres efter 1. maj 2022 (kun formand og næstformand modtager honorar)

Ole Beckmann Skourup (V)

 • Ishøj Forsyning: 98.550 kr. pr. år.
 • Biofos: 6.400 (honorar for 7 mdr.)

Alle byrådsmedlemmer

 • Adgang til årskort til Musikteater Ishøj Kultur Café: 1.200 kr. pr. år