Vederlag, diæter og godtgørelser

Her kan du se en oversigt over byrådsmedlemmernes vederlag, diæter og godtgørelser

Borgmesteren

Den enkelte kommunes indbyggertal afgør borgmesterens vederlag. 

Borgmestre i kommuner med 12.501-25.000 indbyggere - som Ishøj - modtager et årligt beløb på 930.067,01 kr. 

Vederlaget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Finansministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten.

Byrådsmedlem

Som menigt medlem af byrådet får du et fast vederlag på 104.052,51 kr. 

Beløbets størrelse afhænger af, hvor mange indbyggere der er i kommunen. I en kommune med max 80.000 indbyggere som fx Ishøj, får byrådsmedlemmer det førnævnte beløb. 

Beløbene reguleres en gang årligt på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked.

Byrådet kan også beslutte, at der skal ydes vederlag for medlemskab af udvalg, og byrådet fastsætter i givet fald størrelsen af de enkelte udvalgsvederlag. De samlede rammer for udvalgsvederlag afhænger af kommunens størrelse.

Det faste vederlag reduceres med 24.163,66 kr., såfremt et medlem har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For det første år i valgperioden skal valget dog først foretages inden den 1. februar.

Stedfortræder

Stedfortræder ved et enkelt byrådsmøde:

Når du som stedfortræder vikarierer for et byrådsmedlem til et enkelt møde, får du udbetalt en diæt.

En diæt udgør 440 kr. pr. dag. For de dage, hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, får du det dobbelte.

 

Stedfortræder i en længere periode:

Når du som stedfortræder indkaldes for at vikariere for det samme byrådsmedlem i en vis periode (dvs. i længere tid end til et enkelt byrådsmøde), har du ret til vederlag, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse efter de samme regler som for medlemmer af byrådet. 

Beløbets størrelse afhænger af, hvor længe du har været stedfortræder.

Hvis du som byrådsmedlem har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, kan du få tillægsvederlag, der udgør 16.099,40 kr. om året. Tillægsvederlaget er det samme, uanset hvor mange børn, du har. 

Vederlag ydes, hvis byrådsmedlemmet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over barnet eller er plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie for et anbragt barn. 

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 12 har byrådet besluttet at give vederlag til:

 • 1. viceborgmester: 8,0 % af borgmesterens vederlag.
 • 2. borgmester: 2,0 % af borgmesterens vederlag.

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 7 kan byrådet give vederlag til:

 • Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget: 17,1 %.
 • Næstformanden Børne- og Undervisningsudvalget: 4,6 %.

 • Formanden for Social- og Sundhedsudvalget: 17,1 %.
 • Næstformanden Social- og Sundhedsudvalget: 4,6 %.

 • Formanden for Teknik- og Bygningsudvalget: 17,1 %.
 • Næstformanden for Teknik- og Bygningsudvalget: 4,6 %.

 • Formanden for Klima- og Miljøudvalget: 17,1 %.
 • Næstformanden for Klima- og Miljøudvalget: 4,6 %.

 • Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 17,1 %.
 • Næstformanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 4,6 %.

 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget: 17,1 %.
 • Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget: 4,6 %

 • Formanden for Børn- og Ungeudvalget: 9,5 %.
 • Næstformanden for Børn- og Ungeudvalget: 2,5 %

 • Formanden for Folkeoplysningsudvalget: 7,0 %.

Beslutning om vederlag til viceborgmestrene, udvalgsformænd og næstformænd skal fremgå af Styrelsesvedtægten.

Summen af vederlagene kan, efter vederlagsbekendtgørelsen § 7, tilsammen udgøre indtil 235 % af borgmestervederlaget.

 

Byrådsmedlemmers ret til vederlag for deres byrådshverv og evt. udvalgsposter ophører som udgangspunkt med udgangen af den måned, hvor vedkommende ophører med hvervet.

I nogle tilfælde kan byrådsmedlemmers ret til vederlag dog ophøre, selvom medlemmet ikke er udtrådt af byrådet og evt. udvalg, hvis vedkommende ikke har varetaget sit hverv i en periode f.eks. på grund af sygdom eller andre hindringer. Nedenfor redegøres kort for reglerne herom.

Fravær af helbredsmæssige årsager, graviditet, barsel eller adoption:

Det følger af vederlagsbekendtgørelsen § 31, stk. 3, at et byrådsmedlem som er fraværende i en sammenhængende periode på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption har ret til vederlag i op til ni måneder. Ni måneders perioden løber fra fraværets begyndelse. Da reglerne giver ret til vederlag i en sammenhængende periode på ni måneders fravær lægger man som udgangspunkt ikke flere adskilte fraværsperioder sammen.

For at beholde retten til vederlag i ni måneder skal et fraværende byrådsmedlem af egen drift fremsende dokumentation for fraværets ’lovlighed’, det kan f.eks. være i form af en lægeerklæring eller adoptionspapirer.

Dokumentationskravet indtræder efter en uafbrudt periode på 14 dages fravær og herefter på byrådets forlangende med passende mellemrum i resten af fraværsperioden. Hvis et byrådsmedlem ikke dokumenter fraværets lovlighed, kan retten til vederlag bortfalde.

Dokumentationskravet gælder, medmindre det er åbenbart ubegrundet. Med åbenbart ubegrundet menes, at der ved åbenbare, kendte fraværsårsager som f.eks. kendt hospitalsindlæggelse, terminal sygdom, alvorligt trafikuheld, fødsel eller lignende ikke skal afkræves dokumentation. Det er byrådet, der i sidste ende afgør, om dokumentationskravet kan anses for åbenbart ubegrundet i det konkrete tilfælde.

Fravær af andre årsager:

Ved fravær af andre årsager end helbred og graviditet mv., f.eks. andet borgerligt ombud, forretninger, rejser o.lign., ophører retten til vederlag, hvis et byrådsmedlem har været fraværende i mere end en måned jf. vederlagsbekendtgørelsen § 31, stk. 1.

Hvis der er indkaldt stedfortræder for vedkommende, ophører vederlaget dog allerede efter syv dage jf. vederlagsbekendtgørelsens § 31, stk. 2.

Medlemmet får på ny ret til vederlag, når medlemmet genindtræder i byrådet. Retten til vederlag ophører ikke, hvis stedfortræderen alene indkaldes til at deltage i et enkelt møde i byrådet, eller hvis indkaldelsen i øvrigt sker for syv dage eller mindre

En diæt er et beløb, en person får udbetalt til dækning af daglige fornødenheder, når personen ikke er hjemme. 

Du får som byrådsmedlem udbetalt en diæt for deltagelse i byrådets konstituerende møde. Det samme gør stedfortrædere, der indkaldes til enkelte møder i byrådet. 

Diæterne udgør i 2022 440 kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, får du det dobbelte. 

Jævnfør "Vederlagsbekendtgørelsen" udbetales der 1,5 % særlig feriegodtgørelse for vederlag udbetalt til:
 
- Borgmester og formænd for stående udvalg 
- Næstformænd for stående udvalg
- 1. og 2. viceborgmester
- Fungerende næstformænd
 
Særlig feriegodtgørelse udbetales hvert år 30. april for det foregående kalenderår (dvs. optjeningsåret).
 
Som ordinært medlem af byrådet modtager man hverken feriepenge eller særlig feriegodtgørelse.
 
 
Vederlagsbekendtgørelsens officielle navn er: ”Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv” 

Som byrådsmedlem har du mulighed for at deltage ved Kulturium Musikteaters liveoplevelser (foredrag, shows, teater, koncerter).

Kulturiums program kan ses her

Hvis du ønsker at benytte dig af tilbuddet, skal du oprettes i Kulturiums billetsystem. Derefter kan du selv via login på hjemmesiden hente billet til arrangementer.

Hvis du gerne vil oprettes i billetsystemet, skal du sende en mail til mherb@ishoj.dk .

Skatteregler

Fribilletter til arrangementer hos Kulturium falder ind under skatteregulativet. Det betyder at den samlede værdi, som byrådsmedlemmer må modtage ikke må overstige 1.100 kr. årligt.

Ved oprettelsen i Kulturiums billetsystem er der givet mulighed for, at der hentes billetter til en samlet værdi på 1.100 kr., så byrådsmedlemmer ved en fejl ikke overstiger Skats ramme.

De 1.100 kr. er defineret af Skats regler for bagatelgrænser for gaver til medarbejdere.

Der må udelukkende hentes billetter til byrådsmedlemmet selv og ikke ledsagere, da værdien ellers er skattepligtig.

Såfremt byrådsmedlemmerne skulle modtage andre gaver/goder (udover julegave), skal dette beløb også regnes med i den samlede skattefrie værdi.

Da Kulturium ikke har kendskab til disse forhold, vil det være det enkelte byrådsmedlems ansvar, at den samlede værdi ikke overstiger de 1.100 kr.

Som byrådsmedlem kan du vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

I så fald reduceres det faste vederlag med 20.000 kr. årligt.

Reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har ikke til formål at sikre, at der ydes fuld erstatning til samtlige aktiviteter, du som byrådsmedlem deltager i.

Hvis du vælger at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, reduceres dit vederlag alene med de 20.000 kr. årligt. Du vil fortsat få størstedelen af det faste vederlag, som, udover mødeforberedelse, skal dække de aktiviteter, du ikke modtager tabt arbejdsfortjeneste for.

Sådan søger du om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen.

Det vil i praksis sige inden den 1. januar det efterfølgende år.

Det er en forudsætning for, at kunne få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste:

 • 1. at du som byrådsmedlem har lidt et tab ved varetagelsen af det kommunale hverv
 • 2. at du som byrådsmedlem kan dokumentere tabet

Du skal kunne dokumentere den tabte arbejdsfortjeneste ved hjælp af en erklæring/lønspecifikation fra lønadministrationen på din arbejdsplads. Den skal indeholde oplysninger om det lønfradrag, du har fået i forbindelse med møder og aktiviteter i Ishøj Kommune, som berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Du vil kunne få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for hvert kvartal. Det betyder, at du efter et kvartals udløb bedes sende dokumentation til administrationen for det tab, du har haft ved varetagelsen af det kommunale erhverv i det foregående kvartal.

Hvis du vælger at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for et helt år ad gangen, skal du være opmærksom på, at det erfaringsmæssigt betyder, at du får en større administrativ opgave, fordi du skal dokumentere for ét helt år i stedet for blot et enkelt kvartal.

Når du skal have tabt arbejdsfortjeneste, skal det i hvert enkelt tilfælde forelægges byrådet.

Hvad giver ret til erstatning?

Når du som byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har du ret til erstatning i forbindelse med møder, kurser, seminarer mv. under forudsætning af, at aktiviteten er omfattet af styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-e:

 • Møder i Ishøj Byråd, stående udvalg og underudvalg
 • Møder ved varetagelsen af kommunale hverv efter udpegning eller valg af Ishøj Byråd
 • Kurser, som Ishøj Byråd anser for at have betydning for varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem
 • Seminarer for Ishøj Byråds medlemmer
 • Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger
Hvad dækker erstatningen?

Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v.

Du kan maksimalt få udbetalt 2.200 kr. per dag for tabt arbejdsfortjeneste.

Erstatning for mødetid og transport

Hvis møder og andre aktiviteter er planlagt i din arbejdstid, kan der udbetales tabt arbejdsfortjeneste for mødetiden og tiden til transport til og fra mødet. 

Hvis indholdet eller karakteren af dit arbejde gør, at du lider tab udover mødetiden og transporten til og fra mødet, kan du også få dette tab erstattet.

I disse tilfælde tager byrådet stilling til, om du kan modtage tabt arbejdsfortjeneste for en hel arbejdsdag eller et vist antal timer, selv om varetagelsen af det kommunale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udstrækning. 

Såfremt du mener at være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste udover mødetiden og tiden til transport til og fra mødet, tager byrådet stilling i forhold til din konkrete sag, da det ikke er praktisk muligt at lave generelle regler. 

Initiativet til at få en sådan sag behandlet i byrådet påhviler dig som byrådsmedlem. Det gør du ved at anmode Center for Ledelse og Strategi om at få sagen forelagt for byrådet.

Hvad giver ikke ret til erstatning?

Byrådet kan ikke yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med varetagelse af de aktiviteter, der er nævnt i STYRELSESLOVENS § 16, STK. 1, LITRA G.

Et byrådsmedlem, som har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kan ikke modtage erstatning i forbindelse med hverv, hvor der ydes særskilt vederlæggelse (eksempelvis Ishøj Forsyning, udvalgsformand m.v.).

Her kan du se de vederlag og honorarer, som byrådsmedlemmerne modtager for varetagelse af andre hverv end byråd og fagudvalg. Ishøj Kommune er ved at indhente de sidste informationer for 2021, som vil blive offentliggjort snarligst.

Opgørelse for 2022

Alle beløb er opgjort i kr. pr. år før skat.

 • Borgmester Merete Amdisen (S)
  ARKEN (medlem af bestyrelsen): 50.000
  Vestforbrænding: 23.729
  KL's socialudvalg (ikke udpeget af Ishøj Kommune): 36.000
 • Ole Beckmann Skourup (V)
  Ishøj Forsyning (formand): 98.550
  Biofos (honorar for syv måneder): 6.141
 • Steen Skovhus (L)
  Ishøj Forsyning (medlem af bestyrelsen): 39.420
 • Alle byrådsmedlemmer
  Adgang til årskort til Musikteater Ishøj Kultur Café: 1.100
Opgørelse for 2021

Alle beløb er opgjort i kr. pr. år før skat.

 • Ole Bjørstorp (I)
  ARKEN: 130.000
  HMN: 50.000
  Vestforbrænding: 23.729
  Rådet for Sikker Trafik: 30.000
 • Merete Amdisen (S)
  Ankestyrelsen: 22.905
 • Ole Beckmann Skourup (V)
  Ishøj Forsyning: 39.420
 • Ebbe Rosenberg (A)
  Ishøj Forsyning (formand): 98.550
  Biofos: 10.527
 • Poul Jørgensen (O)
  Ishøj Forsyning: 39.420
 • Alle byrådsmedlemmer
  Adgang til årskort til Musikteater Ishøj Kultur Café: 1.100