Sådan arbejder Elverhøjs ledelse med at understøtte og følge op på arbejdet med vores pædagogiske læreplan og kvalitetsparametrene

Lederens ansvar

Det er lederens ansvar, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet, og at det pædagogiske arbejde med børns læring afspejler og udøves i overensstemmelse med den retning og de pædagogiske refleksioner, der fremgår af vores læreplan.

Det er lederens ansvar at sikre, at læreplanen ikke bliver et stykke papir, der ligger i skuffen, men at det daglige pædagogiske arbejde med pædagogiske læringsmiljøer og børns læring gennem hele dagen afspejler og udøves i overensstemmelse med den retning og de pædagogiske refleksioner, der fremgår af læreplanen.

God faglig ledelse er afgørende for, at vi når i mål og at vi når vores mål.

Det betyder, at:
  • vi sætter faglig ledelse i centrum. Vi er tæt på praksis og optaget af kvalitet i alle hjørner med bevidsthed om samtidig at bevare overblikket. Vi involverer os sammen med personalet i udviklingen af dagtilbuddets pædagogiske praksis og børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse
  • vi går foran, vi er vedholdende, og vi sikrer systematisk opfølgning og evaluering. Vi er samtidig bevidste om, at den styring vi bedriver skal give mening for kerneopgaven og være understøttende frem for kontrollerende
  • vi delegerer og distribuerer pædagogisk ansvar og ledelse, hvor det giver mening, og vi giver det pædagogiske personale rum til selvstændigt at løfte de faglige pædagogiske udfordringer
  • vi udvikler og forankrer en faglig professionel refleksions- og feedbackkultur, der bygger på tillid, nysgerrighed og åbenhed, hvor vi tør undre os sammen og reflektere over egen og hinandens praksis
  • vi udnytter vores ressourcer strategisk, så fordelingen af ressourcer afspejler vores mål, beslutninger og prioriteringer af, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt for at sikre høj kvalitet
  • vi sætter holdet, og vi har fokus på, at det pædagogiske personales udvikling, viden og kompetencer til enhver tid matcher kerneopgaven
  • vi sikrer rammerne for et trygt og udviklende læringsmiljø for både børn og medarbejdere.

 

Sådan arbejder vi i Elverhøj

Udvikling af Elverhøjs pædagogiske praksis er betinget af et konstruktivt og vedvarende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Vi ved fra både forskning og fra vores egen praksiserfaring, at ledelse er afgørende for, at vi som institution er i en stadigt dynamisk udvikling, der står i forhold til den samfundsforpligtelse vi som dagtilbud har i forhold til at give alle børn rammer og muligheder for at blive skoleparate og livsduelige samfundsborgere. Bevidstheden om, at vi som dagtilbud har en forpligtende velfærdsopgave betyder, at vores pædagogiske praksis altid står på loven, Ishøj Kommunes børne- og unge-politik samt Ishøj Kommunes 16 kvalitetsparametre.

Elverhøjs ledelse består af dagtilbudsleder og pædagogisk leder. En ledelsesform, der sikrer et tæt og kontinuerligt fagblik på, at det pædagogiske arbejde, såvel bag kulissen som i samarbejdet med børn, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere er af høj pædagogisk kvalitet.

Ledelse af høj kvalitet skal komme børnene til gode. Det betyder, at vi i Elverhøj ser faglig ledelse i flere dimensioner. Dels handler faglig ledelse om den professionelle relation mellem medarbejdere og ledelse, som kommer til udtryk i dels sparring, rådgivning og vejledning i forhold til pædagogiske situationer og problemstillinger. Dels gensidig fælles refleksion og nysgerrighed i forhold til tiltag og dispositioner, der har direkte relation praksis.

En lige så væsentlig dimension i forståelsen af faglig ledelse, er den professionelle relation medarbejderne imellem. Her lægger vi os opad kommunens tanker om lederskab og følgeskab, hvor faglig ledelse er funderet på en bevidsthed om at tage lederskabet på sig i de faglige processer, men også at kunne tage følgeskab herpå.

Væsentligt i forhold til Elverhøjs pædagogiske udvikling og vedligeholdelse af høj kvalitet er at der arbejdes aktivt på at fastholde den gensidige tillid i alle dele af samarbejdet, hvilket omfatter ledelse, pædagogisk og køkkenfagligt personale.

Refleksionsmøder personalemøder teammøder

Faglig ledelse sker på flere niveauer i Elverhøj. Et afgørende niveau er det strategiske niveau hvor ledelsen fx arbejder med kvalitet, udviklingspotentiale, og visioner. Det strategiske ledelsesrum har både en arm ud af organisationen -  til forvaltningen og de lovmæssige politikker - og en arm ind i organisationen, hvor det pædagogiske ejerskab opbygges. Konkret betyder det, at praksis altid skal stå i forhold til lovgivningen, og at pædagogiske initiativer, initieret af såvel ledelse som pædagoger,  på denne vis altid står på det ledelsesmæssige fundament.

Den faglige ledelse udspringer fra det strategiske ledelsesrum og bringes så videre ind i vores forskellige fora hvor det pædagogiske ejerskab opbygges. Disse step sker i forskellige loops efter behov. Det der er vigtig er kontinuerlig ledelsesfaglig sparring, der både udvikler og kvalificerer praksis.

 

Ledelsesafsnittet er stadig under udarbejdelse