Troldebos arbejde med med kvalitetsparametre

 - Pædagogisk læreplan for Troldebo- Om kvalitetsparametre

Sådan arbejder Børnehuset Troldebo med kvalitetsparametrene

I Børnehuset Troldebo arbejder vi med udgangspunkt i Kvalitetsparametrene for at sikre at vi løbende højner kvaliteten i vores pædagogiske arbejde. Vi arbejder med dem som pejlemærker for udviklingsmål, og vi bruger dem som evalueringsredskab. Kvalitetsparametrene er sammen med den styrkede læreplan, den teoretiske rygdækning vi anvender i vores arbejde.

De læringsmiljøer vi arbejder efter, tager udgangspunkt i kvalitetsparametrene og vi har valgt at fokusere på de to kvalitetsparametre Pædagogiske læringsmiljøer samt Forældreinddragelse og – samarbejde i første kvartal af 2021. Vi har valgt at fokusere på de disse to kvalitetsparametre, fordi vores pædagogiske nysgerrighed er på disse to emner i øjeblikket. Vi er dog opmærksomme på at vi også skal genbesøge og arbejde med med de andre kvalitetsparametre, alt efter hvad det er for et tema som vi arbejder med.

Herunder er eksempler på arbejdet med de to kvalitetsparametre vi indtil nu har haft mest fokus på.

Pædagogiske Læringsmiljøer:

I Børnehuset Troldebo arbejder vi efter to strategier i forhold til læring. Det er vores mål både at skabe voksen og børne initierede læringsmiljøer.

Dette gør vi ved at inddele børnene i aldersopdelte grupper. Grunden til at vi gør dette, er fordi vi gerne vil målrette læringsmiljøet ud fra det enkelte barns nærmeste udviklingszone.

Det pædagogiske personale tilrettelægger og indgå i læringsmiljøer sammen med børnene, dette gøres med udgangspunkt i vores pædagogiske temaer. Temaerne tager afsæt i de læringsbehov vi ser hos børnene samt de seks læreplanstemaer.

Vi skaber rum for og er nysgerrige på de børneinitierede læringsmiljøer, når børnene leger sammen på tværs af de aldersopdelte grupper. Dette gør vi ved at reflektere over vores positionering, og hvordan vi skal støtte børnenes leg og sociale kompetencer. Vi arbejder målrettet med at videreudvikle en fokuseret fællestænkning og vi er bevidste om at ansvaret for børns mulighed for lærings ligger hos de voksne. Da det er de voksne omkring barnet der er gatekeepers for børnenes læring. Som Gatekeeper er det de voksnes opgave at skabe muligheder, for at alle børn bliver medinddraget og har mulighed for medindflydelse på deres egen læring, udvikling, dannelse og trivsel, det kan de voksne fx gøre ved at stille sig til rådighed og i samspil med børnene skabe mulighed for at rykke børnene til deres nærmeste udviklingszone.  

Forældreinddragelse og – Samarbejde:

Vi har respekt for forældrenes viden, og fortælling om eget barn. Dette er en central forudsætning for det pædagogiske arbejde som foregår i Børnehuset Troldebo. Vi tager ansvaret for at skabe mulighed for at forældrene bliver inddraget, så vi i samarbejde kan skabe en forståelse for hvad det er for læringsmiljøer vi arbejder efter og hvordan disse læringsmiljøer kan skabe læring, trivsel, udvikling og dannelse hos det enkelte barn. Det er vigtigt for os at alle forældre kender til vores læringsmiljøer og de føler sig inddraget i denne proces, så de kan bakke os op omkring deres barn. Forældrene indgå i denne proces, ved at deltage i følgende muligheder: Den daglige dialog, forældremøder, forældreworkshops, opslag på BørneIntra og i børnehuset.

Vi arbejder differentieret i forældresamarbejdet, da vi er beviste om at forældrene står forskellige steder i livet, har forskellige ønsker, behov og ressourcer. For at alle forældre har de bedste muligheder for at støtte deres børns læring, er det vigtigt for os at strukturen for vores pædagogiske arbejder er synlig for forældrene.

Det er vores mål at skabe et samarbejde med alle forældre, hvor vi sammen kan skabe betingelserne for at alle børn i Børnehuset Troldebo trives, får den bedst mulige læring, kan udvikle venskaber på tværs af børnegrupperne, og bliver dannet i relationen med nysgerrige og anerkende voksne. 

Planlægning af det pædagogiske arbejde:

I Børnehuset Troldebo arbejder vi med en synlig struktur for det planlagte pædagogiske arbejde. F.eks. er ugens aktiviteter og læringsmål tilgængelig for forældre og personalet. Alle  aktiviteterne tager udgangspunkt i vores planlagte læringsmiljøer , som har fokus på at støtte op omkring  børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Læringsmiljøerne tilpasses de enkelte børnegrupper, kompetencer, færdigheder og interesser. Vi er bevidste om at der skal være en kombination af vokseninitierede og børneinitierede aktiviteter læringsmiljøet. Derfor kan de planlagte aktiviteter ændre sig, så vi kan følge børnenes spor og nysgerrighed.

Da vi er bevidste om at børn er i læring hele dagen, prioriterer vi at inddrage børnene i de daglige rutiner og arbejder målrettet med selvhjulpenhed. Vi er opmærksomme på at overgangene i børnenes hverdag kan skabe uhensigtsmæssige forstyrrelser, derfor har vi opmærksomhed på at skabe sammenhæng under overgangene, så børnene undgår unødvendig ventetid og vi mindsker muligheden for konflikter.

Vi prøver så vidt muligt at undgå forstyrrelser og afbrydelser, for at fremme mulighed for fordybelse og forudsigelighed i læringsmiljøerne.

Dokumentation og evaluering af Kvalitetsparametre

Efter vores beskrivelse af kvalitetsparametrene: Forældresamarbejde og planlægning af pædagogisk arbejde, vil vi nu vise hvordan vi har anvendt et kvalitetsparametre til at evaluere med. Vores mål var at få børnenes perspektiv på deres egen trivsel, så derfor tage vi udgangspunkt i deltagelse og medbestemmelse.

Vi har foretaget en trivselsundersøgelse i samarbejde med en af vores konsulenter fra Center for dagtilbud og uddannelse. I undersøgelsen har vi spurgt børnene om hvad de godt kan lide at lave og hvad de ikke så godt kan lide at lave når de er i Børnehuset Troldebo. Ud fra de svar børnene kom med, har vi ændret på vores pædagogiske struktur og har arbejdet med tre pædagogiske mål:

  • Slås-kultur
  • Legerelationer
  • Relationen mellem børn og voksne

Vi vil forsætte med at bruge børneinterview som metode til at indsamle viden og data om børnenes trivsel, deltagelse og medbestemmelse.