Frit valg af tandplejetilbud.

Information til forældre/forældremyndighedsindehavere, samt børne- og ungepatienter over 15 år, som vil benytte sig af det frie valg af tandplejetilbud.

 

Valgmuligheder:

 1. Tandpleje hos den kommunale tandpleje

 2. Tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge/tandplejer.

Valget gælder det samlede tandplejetilbud (undersøgelser, behandling og evt.
tandregulering.)

 

Serviceniveauet er det samme uanset hvilket tandplejetilbud der vælges. 

Konsekvenser af valg:

Tandpleje hos kommunal tandpleje: 
Tandplejen er vederlagsfri. Der indkaldes via e-Boks, som vi plejer.

Tandpleje hos privatpraktiserende tandlæge/tandplejer: 
Valget gælder det samlede tandplejetilbud. Hvis der allerede er igangsat en tandreguleringsbehandling i den kommunale tandpleje, skal denne færdiggøres i den kommunale tandpleje.
Vi skal have besked om, hvilken tandlæge/tandplejer der vælges, og vi indgår derefter en aftale med den pågældende tandlæge/tandplejer.
Det er vigtigt, at Ishøj Kommunale Tandpleje kontaktes, inden opstart hos den nye tandlæge/tandplejer.
Hvis der visiteres til tandregulering, så skal Ishøj Kommunale Tandpleje skriftligt orienteres om, hvilken specialtandlæge der er henvist til, inden behandling påbegyndes.

Aftalen ophører hvis man fraflytter Ishøj Kommune, vælger anden privat tandlæge,

samt når man fylder 22 år.

Behandlerskift kan ske med minimum 1 års interval.

Ydelser, der ikke er omfattet af Overenskomst mellem KL og Tandlægeforeningen om Tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger. (BUT-overenskomsten), må først iværksættes efter godkendelse af Ishøj Kommunale Tandpleje, hvis der skal ydes kommunalt tilskud.

For børn mellem 0-15 år ydes et kommunalt tilskud på 65% og der er derfor en egenbetaling på 35%. For børn mellem 16-22 år ydes 100% kommunalt tilskud.

Tandregulering og særligt kostbare ydelser må først iværksættes efter, at den kommunale tandpleje har udført en sundhedsfaglig vurdering og på baggrund af denne har visiteret barnet/den unge til behandlingsydelsen. Derfor skal der sendes relevant journal – og evt. studiemateriale til tandplejen ved ansøgning. Som det fremgår af bekendtgørelse nr. 959 af 14/07/2022 vil patienten evt. blive indkaldt til en ortodontisk visitation i kommunal tandpleje.

Hvis den sundhedsfaglige vurdering i den kommunale tandpleje visiterer til ydelsen, vil der gennemføres en individuel beregning for hver enkelt tandreguleringsbehandling.

For børn og unge 0-15 år:
Der kan maksimalt opnås tilskud til en tandreguleringsbehandling hos en specialtandlæge svarende til 65% af udgiften til en tilsvarende tandreguleringsbehandling udført på den kommunale tandklinik.

For unge 16-22 år:
Der kan maksimalt opnås tilskud til en tandreguleringsbehandling

hos en specialtandlæge svarende til 100% af udgiften til en tilsvarende tandreguleringsbehandling udført på den kommunale tandklinik.

Hvis I ønsker en anden eller dyrere behandling end den, som kommunen kan godkende, kan I få refunderet det beløb, der svarer til prisen på den behandling, som kommunen har godkendt.

 

Lovgivning:

Vi gør opmærksom på, at reglerne for omfanget af, og kravene til, børne - og ungdomstandplejen er de samme, hvad enten tandplejen ydes på offentlig klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge.

Tandplejetilbuddet udføres i henhold til:

 • Sundhedsloven, Bekendtgørelse om tandpleje, samt Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje.

 

 • Overenskomst mellem KL og tandlægeforeningen om tandpleje for børn og unge under 22 år hos alment praktiserende tandlæger (BUT overenskomsten)

 

Der indgås en aftale mellem den privatpraktiserende tandlæge/tandplejer og Ishøj Kommunale Tandpleje om at overtage ansvaret for tandbehandlingen.

 

I bilag 1 ses ansvarsfordelingen mellem Ishøj Kommunale Tandpleje og den valgte
tandplejer/tandlæge/specialtandlæge.

 

 

 

 

BILAG 1

 

Ishøj Kommune har ansvar for følgende:

 • Udarbejde betingelser for det enkelte barns/den unges muligheder for at kunne skifte
  tandlæge.
 • Informere barnet/den unge og forældremyndighedsindehaverne om konsekvenser ved at vælge et andet behandlingstilbud end det, som bopælskommunen stiller til rådighed, herunder orientere om ansvarsfordelingen.
 • Udarbejde en opgørelse over, hvilke børn og unge der har valgt et andet behandlingstilbud end det, bopælskommunen vederlagsfrit stiller til rådighed.
 • Udarbejde en plan for, hvorledes bopælskommunen forholder sig i relation til de børn/unge, som undlader at møde hos den valgte tandlæge eller på behandlerkommunens klinik, og hvor tandlæge/behandlerkommune derfor – på grund af manglende muligheder for at påbegynde eller videreføre behandling – har måttet meddele bopælskommunen, at det ikke er muligt at yde tandpleje i henhold til loven.

 

Den privatpraktiserende tandlæge/tandplejer/specialtandlæge, hos hvem barnet/den unge efter eget valg ønsker at modtage tandpleje, har ansvar for følgende:

 

 • At den privatpraktiserende tandlæge/tandplejer/specialtandlæge modtager barnet/den unge til undersøgelse og foretage nødvendig forebyggende og behandlende tandpleje.
 • At indhente børneattest på klinikkens ansatte, hvis der behandles børn og unge under 15 år.
 • Det er en forudsætning at digital kommunikation mellem Tandplejen og den private
  tandklinik sendes som ’sikker post’ (via ’sikker postkasse’, eller via EDI-portalen)
 • Privatpraktiserende tandlæge/tandplejer er ansvarlig for, at patienten indkaldes med det, af
  kommunalbestyrelsen fastsatte, maksimale rammeinterval mellem undersøgelser hver 24 mdr.
 • Børn med øget risiko for udvikling af tandsygdomme indkaldes til behandling, kontrol og
  forebyggelse efter individuelt skøn.
 • OCR blanket for de lovpligtige årgange (5,7,12 og 15-årige) skal indberettes elektronisk.
 • Behandlerskift kan ske med minimum 1 års interval.
 • Færdiggørelse af konkret påbegyndt behandling skal ske der, hvor behandlingen er påbegyndt. Her tænkes hovedsageligt på større sammenhængende behandlinger, typisk tand-reguleringsbehandlinger, hvor færdiggørelse kan strække sig over flere år.
 • I de situationer, hvor patienten gentagne gange udebliver, eller forsømmer at følge tandlægens anvisninger angående hensigtsmæssig tandpleje – kontakter praktiserende tandlæge forældremyndighedens indehaver med henblik på at søge at sikre den regelmæssige tandpleje. Den praktiserende tandlæge skal - dersom enhver hensigtsmæssig og rimelig foranstaltning i denne henseende er forgæves - meddele forældremyndighedens indehaver og hjemkommunen om, at man må fralægge sig ansvaret for barnets/den unges tandpleje, idet man ikke ser sig i stand til at gennemføre tandplejen i overensstemmelse med lovens intentioner om at sikre et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling.
 • Behandlende tandlæge har skærpet underretningspligt.
 • Behandlende tandlæge er ansvarlig for de nødvendige henvisninger til et specialiseret
  tandplejetilbud, fx specialtandlæge, regionstandpleje mv.
 • At der skal medvirkes i kommunens arbejde med koordinering af tandplejen, herunder
  koordinering mellem børne- og ungetandplejen og voksentandplejen.
 • Ortodontisk undersøgelse indgår i de regelmæssige statusundersøgelser af barnet/den unge.
 • Det er en forudsætning at regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer iht.
  Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse og retningslinjer følges.
 • Barnet skal visiteres rettidigt at specialtandlæge således, at tilbud om tandregulering kan fremsættes på det, for behandlingens forløb, gunstigste tidspunkt.
 • Tandregulering og særligt kostbare ydelser må først iværksættes efter at den kommunale tandpleje har udført en sundhedsfaglig vurdering og på baggrund af denne har visiteret barnet/den unge til behandlingsydelsen. Derfor skal der sendes relevant journal – og evt. studiemateriale (f.eks. kliniske fotos eller studiemodeller) til tandplejen ved ansøgning.
  Patienten vil også kunne indkaldes til en ortodontisk visitation på den kommunale
  tandklinik i forbindelse med den sundhedsfaglige vurdering.

 

 

/Birgitte Daleng Sindrup

Overtandlæge

Ishøj Kommunale Tandpleje.