Ishøj Kommunale Tandpleje

Den kommunale tandpleje i Ishøj holder til på Strandgårdskolen.

Den kommunale tandpleje varetager en række vigtige opgaver for at fremme tandsundheden.

Den kommunale tandpleje omfatter bl.a. tandplejetilbud for alle børn og unge og tilbud til borgere, der har svært ved at benytte almindelige tandplejetilbud.

Derudover varetager vi også omsorgstandpleje.

 

Tandplejen holder sommerferielukket fra den. 6. juli. 2024.

Vi er tilbage igen den. 5. august. 2024.

I sommerferien kan man komme til en tandpleje, hvis man har akut brug for en tandlæge.

Der er åbent imellem 8-15 mandag til fredag.

Derefter er det tandlægevagten eller privat tandlæge.

Du skal ringe på vagt tlf.: 70 21 20 90

 


Tandskadevagten

Åbningstider sommer 2024 lørdag 29. juni til og med søndag 11. august:

Tandskadevagten har åbent hele døgnet.
Kontakt via Akuttelefonen: 1813

Tandskadevagten.

Kun ved større akut behandlingskrævende tandskader og behandling af
efterblødninger efter operationer i mundhulen.

 

Tandlægevagten Region Hovedstaden
-når din tandlæge holder fri.
www.tandlægevagten.dk

 

Nem-SMS

Tandplejen er overgået til NemSMS. Det betyder at, hvis du ikke allerede er tilmeldt. Skal du skal tilmelde dig NemSMS, for at modtage SMS fra tandplejen.

Du kan læse mere om NemSMS, samt finde vejledning om hvordan du tilmelder dig på NemSMS (borger.dk) (åbner i nyt vindue)

 

 

"Nyhed"

Gratis tandpleje indtil du fylder 22 år, hvis du fylder 18 år i 2022!

 Fra 1. juli 2022 udvides den kommunale tandpleje til at give gratis tandpleje til børn og unge indtil 22 år.

Du skal dog være opmærksom på, at tilbuddet træder i kraft for en årgang ad gangen.

 

I 2022 bliver alle der er født i 2004 tilbudt gratis tandpleje

I 2023 bliver alle der er født i 2004 og 2005 tilbudt gratis tandpleje

I 2024 bliver alle der er født i 2004, 2005 og 2006 tilbudt gratis tandpleje

I 2025 bliver alle der er født i 2004, 2005, 2006 og 2007 tilbudt gratis tandpleje.

 

Er du født i 2003 eller tidligere, tilbydes du desværre ikke gratis tandpleje.

     

Husk, at du skal booke tider på vores bookingside.

 

 

Klinikkens åbningstider er: 

Mandag: 08-15
Tirsdag: 08-15
Onsdag: 08-17
Torsdag: 08-17
Fredag: 08-15

Du kan kontakte klinikken på tlf. 43 56 02 75

Email: tandplejen@ishoj.dk

Vær opmærksom på, at telefonen er lukket hver dag kl. 11-13.

Ved akut brug for tandlæge kan du ringe på tlf. 23 32 53 80

 

 

Du kan læse mere om covid-19 i Ishøj på kommunens hjemmeside eller finde svar på dine spørgsmål om coronavirus på coronasmitte.dk, som er myndighedernes fælles hjemmeside

Du er også altid velkommen til kontakte Tandplejen telefonisk på 43 56 02 75.

Skulle dit barn få brug for en tandlæge under ferier, henviser vi til privat tandlæge, tandlægevagten eller 1813.

Der er et begrænset antal parkeringspladser ved klinikken, så det kan nogle gange være svært at finde en parkeringsplads.

Vi gør opmærksom på, at der også er mulighed for at parkere på den anden side af Ishøj Søvej, hvor der ofte er god plads.

Du kan få en rutevejledning ved at trykke "rutevejledning" på kortet forneden.

 

Vores musikalske klinikassistent René har skrevet en fantastisk sang om tandbørstning, som du kan høre her.

Ishøj Kommunale Tandpleje har få udeblivelser, og i den anledning lavede TV2 Lorry et indslag om, hvor gode vores forældre og børn er til at overholde de aftalte tider.

 

EU's nye persondataforordning (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018.

Klik på dette link for at læse mere om, hvordan Ishøj Kommune passer på dine data.

 

Behandling af oplysninger i Ishøj Kommunale Tandpleje

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig/dit barn som patient indsamler og behandler Ishøj Kommunale Tandpleje en række personoplysninger om dig/dit barn.
Behandlingen sker med udgangspunkt i Sundhedsloven, Tandplejebekendtgørelsen, samt
Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje.
Nedenfor beskrives, hvordan Ishøj Kommunale Tandpleje behandler, bruger og videregiver personoplysningerne. Typer af oplysninger Ishøj Kommunale Tandpleje indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig/dit barn
(i det omfang det er relevant for netop dig/dit barn)

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og uddannelsessted.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger, f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar mv.
Formål
Vi behandler dine/dit barns personoplysninger til følgende formål:
 Undersøgelse, diagnostik og behandling.
 Udarbejdelse af tandlægeerklæringer.
 Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 Kommunikation med, eller henvisning til, andre sundhedspersoner, tandlæger, læger, eller sygehuse.
 Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 Eventuelle afregningsformål.
 Sundhedsstyrelsen (SCOR-registrering).
 Overholde forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig/dit barn fra andre sundhedspersoner, f.eks.
sygehuse, læge, eller tandlæge, eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de
modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig/dit
barn, vil personoplysningerne blive videregivet og delt med følgende modtagere:
 Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 Der vil kunne videregives oplysninger til andre myndigheder, f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed,
Det Fælles Medicinkort, eller sociale myndigheder.
 Man har som patient/forældremyndighedshaver adgang til oplysningerne efter anmodning.
 Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er
sendt.
 Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med eventuel afregning for patientbehandling
videregives oplysninger til det kommunale afregningskontor.
 Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via
receptserveren.
 Ved indberetning til Sundhedsstyrelsen (SCOR-registrering).
 Ved bestilling af tolk videregives oplysninger til det af kommunen anviste tolkebureau.
 I visse tilfælde videregives oplysninger til pårørende, eller forsikringsselskaber
Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesreglerne:
Databeskyttelsesforordningen (EUROPA-PARLEMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)
2016/679 af den 27. april 2016) (GDPR) og databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af den 23. maj 2018).
Behandlingen af oplysningerne sker med hjemmel i GDPR art. 6, stk. 1., litra e.
Du kan finde databeskyttelsesreglerne på henholdsvis www.eur-lex.europa.eu og
www.retsinformation.dk
Brug af databehandlere
Personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som opbevarer dem på vegne af
Ishøj Kommunale Tandpleje.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig (GDPR art. 15)
Du har ret til at få ændret ukorrekte oplysninger samt at ret til at få slettet oplysninger, som ikke er relevante (GDPR art. 16 og 17).
Du har ret til at begrænse behandlingen af dine oplysninger (GDPR art. 18).
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine oplysninger (GDPR art. 21).
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til os – se punktet ”Kontakt” nedenfor.
Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver
Hvis du er utilfreds med måden, hvorpå Ishøj Kommunale Tandpleje behandler dine oplysninger, kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver: Andreas Elemér Szöcs Drægert

Andreas Drægert
Kan kontaktes i tidsrummet kl. 9 - 12 mandag til fredag
Telefon: 23990519
E-mail: dpo-d@hvidovre.dk


Der opfordres til, at du ikke sender fortrolige eller følsomme oplysninger pr. mail.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Adresseoplysninger på klinikken:
Ishøj Kommunale Tandpleje
Ishøj Søvej 200
2635 Ishøj
Danmark
Tlf.: +45 43 56 02 75

Klageadgang
Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at klage over behandlingen.
Klagen kan indgives skriftligt, mundtligt eller telefonisk til Ishøj Kommunale Tandpleje.
Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.Klageadgang

 

Gratis tandpleje til de 18 – 21-årige


I forbindelse med finanslovsforhandlinger for 2022 sidste år besluttede man i Folketinget at udvide den
gratis tandbehandling for unge frem til de fylder 21 år. I dag skal man som bekendt selv betale for tandlæge,
når man er fyldt 18 år. Den 9. juni blev lovteksten til udvidelsen besluttet og godkendt i Folketinget.
Udvidelsen træder i kraft pr. 1. juli 2022.

Som ung kommer man selv til at vælge, om man vil forblive i tandplejen eller om man vil bruge en privatpraktiserende tandlæge. Vores forventning er, at de fleste vælger at blive i tandplejen, da man som ung ikke skal forholde sig til en ny tandlæge – man skal være en smule mere aktiv, hvis man gerne vil fortsætte den gratis tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge.

Dette er baseret på erfaringen fra 16 – 17-årige, som faktisk også kan vælge at bliver overflyttet til en privatpraktiserende tandlæge. Vi kan se, at denne ordning ikke bliver brugt særligt meget.

Ordningen indføres gradvist, så det kun er dem, som fylder 18 år i 2022, der kan bruge den nye ordning. Tandplejen er i gang med at se på muligheder for udvide, så der bliver plads til flere unge i tandlægestolene. Og så må vi løbende tage stilling til, hvor stort presset bliver og i hvilket omfang, at de unge vælger den kommunale tandpleje eller privatpraktiserende tandlæger.

Fakta om den nye ordning (Kilde: Ritzau, 10. juni 2022)

• Ordningen træder i kraft den 1. juli 2022.


• 18-årige (årgang 2004) omfattes i 2022, 18-19- årige i 2023 (årgang 2004-2005), 18-20-årige i 2024 (årgang 2004-2006), og de 18-21-årige i 2025 (årgang 2004-2007).


• Hele årgang 2004 inkluderes i ordningen – også selvom man fyldte 18 år i første halvdel af året.

• Unge, der er født i 2003 eller før, bliver aldrig inkluderet i ordningen.


• De unge vælger selv, om de vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge, eller om de vil fortsætte i børne- og ungdomstandplejen.