Evalueringskultur i Bøgely

 - Pædagogisk læreplan for Bøgely

 

Udvikling af Bøgelys evalueringskultur.

En af de nye ting i den styrkede læreplan er, at alle dagtilbud skal udvikle en god evalueringskultur. Formålet med dette er, at sikre at den pædagogiske praksis lever op til formålet om, at sikre høj pædagogisk kvalitet i tilbuddet.

I Bøgely skød vi denne proces i gang ved hjælp af et aktionslæringsforløb, med tre forskellige pædagogiske tilgange – der alle tog afsæt i rutinearbejdet.

Alle tre afdelinger forholdt sig til læreplanstemaerne – i særdeleshed de tre tværgående mål, ”kommunikation og sprog”, ”alsidig personlig udvikling” og ”social udvikling”. Herudover tog vi afsæt i det fælles nationale pædagogiske grundlag og Ishøj Kommunens kvalitetsparametre, som tilsammen udgør kernen i det arbejde, vi skal udføre og som vi konstant er bevidste om, for at sikre højkvalitet.

Under hele processen holdt vi os to fælles spørgsmål for øje: ”Hvad gavner det vi gør børnene”? og ”Hvad får børnene ud af det”. Det var altså et forsøg på at måle effekten af den pædagogiske indsat.

Refleksionen er delt op i en hverdags- og systematisk evaluering.
Eksempler på refleksion og evalueringsrum:

Hverdagsrefleksion og evaluering:
  • Overvejelser over hvordan børneperspektivet kan inddrages relevant i den daglige pædagogiske praksis, således det er med til at danne grundlaget i hverdagsrefleksionerne.
  • Kollegial hverdagssparring med udgangspunkt i, at spørge ind til kollegaens pædagogiske overvejelser over handling i bestemte situationer. Dette med det formål selv at lære nyt.
Den systematiske refleksion og evaluering:
  • Opsamling af data. F.eks. dialogprofiler og sprogvurderinger. Pædagogiske arbejdsredskaber. f.eks. handleplaner over pædagogiske forløb og refleksionesskemaer.
  • Vækstmodellen.
  • Skriftlige observationer/feed back af arbejdet i og med læringsmiljøer.
  • Arbejdet med børneperspektiver. Vi skal i den næste periode arbejde med de forskellige modeller vi får tilbudt fra ”EVA” og sammen vurdere hvilke der giver god mening for os.
  • Relations- og visdomscirkler.

Evaluering 2023: