Optimale rammer til mangfoldige og meningsfulde fællesskaber

15. maj 2024

Ishøj Kommune markererede, at den sidste etape af byggeriet af Brohuset nu går i gang

Mandag den 13. maj var der første spadestik på Brohusbyggeriets etape 3. Det omfatter en nedrivning af en eksisterende værkstedshal og en opførsel af en tre etagers bygning, mens der også ombygges i enkelte dele af den eksisterende bygning. 
Derudover ombygges og etableres i alt tre indgangspartier i Brohuset, udearealerne renoveres og der etableres solceller på taget.

Når etape 3 er færdig, vil der i Brohuset være et borgertorv, hvor borgere til særligt borgerservice og jobcentret kan melde deres ankomst. Derudover vil der være et hjælpemiddeldepot, et kantineområde, møde- og undervisningslokaler, der vil være kontorområde til borgerservice og jobcenter samt et lokale til foreninger. 

”Visionen for Brohuset er at skabe de optimale rammer til at understøtte mangfoldige og meningsfulde fællesskaber. Det har vi allerede fået og oplever med etape 1 og etape 2, men med nybygningen og ombygningen får vi snart, som navnet symboliserer, et færdigt hus, der både bygger bro mellem mennesker og fungerer som en bro til et sundere liv,” fortæller borgmester Merete Amdisen. 

Landskab og udearealer omkring Brohuset

Den overordnede plan med Brohuset har hele tiden været at skabe et imødekommende hus, hvor indgange og møderne mellem borgere og medarbejdere er overskuelige og naturlige i trygge rammer. Arbejdspladserne er og bliver indrettet efter et ønske om gode arbejdsgange, optimale dagslysforhold og størst mulig fleksibilitet.

Men etape 3 omfatter også et landskabsprojekt omkring Brohuset, hvor målet er at forvandle de nedslidte parkeringsarealer, til et behageligt rekreativt landskab og indbydende ankomstrum for alle Brohusets aktiviteter.

Der bliver anlagt omkring 50 nye parkeringspladser, som supplerer de cirka 100 pladser, der er i dag. Der oprettes 109 cykelparkeringspladser fordelt rundt om Brohuset. 
Der etableres opholdszoner og grønne lommer rundt om huset med gode muligheder for at sidde ned, og der indarbejdes ledelinjer for at øge tilgængeligheden for personer med synshandicap. 
Brohusets etape 3 skal bygningsmæssigt være med til at skabe en harmonisk helhed imellem det eksisterende og det nye. Brohuset indeholder allerede mange gode kvaliteter i form af rum og materialitet – kvaliteter, som bliver nyfortolket i etape 3 og den nye tilbygning. 

Flere rammer for flere fællesskaber på tværs af husets brugere og husets funktioner

I den sidste etape bygges der et nyt midtpunkt i Brohuset, borgertorvet, hvor husets mange brugere kommer til at krydse hinanden på deres vej. Der etableres også en ny indgang til Brohuset direkte fra banestien og ind til borgertorvet, som giver besøgende mulighed for at komme direkte ind til borgerservice, jobcentret eller videre ind i huset via hovedgaden. 

Brohuset er et bofællesskab, hvor Ishøjs fællesskaber kan trives og nye opstår, både faglige og frivillige. Med etape 3 skabes der rammer for flere fællesskaber og samarbejde på tværs af husets brugere og husets funktioner.  

”Når Etape 3 står færdig og alle er flyttet ind, så vil Brohusets store potentiale til at bidrage positivt til livskvalitet, sundhed og trivsel være komplet. Det giver en masse muligheder for at skabe samarbejde på tværs, nye indsatser eller projekter og bedre overgange til glæde for borgerne. På den måde kan vi udvikle den velfærd, som borgerne oplever, give det aktive medborgerskab mulighed for at gro og tage endnu bedre fat om nogle af de svære sundhedsmæssige udfordringer som vi desværre også står med,” siger Johannes Ask Batzer, der er Brobygger og udviklingskonsulent i Ishøj Kommune.

Byggeriet forventes at være færdigt medio 2025.
Udearealerne rundt om Brohuset forventes at være færdige ultimo 2025.