Industri og forurening

Som ejer af en virksomhed skal forholde dig til udledning af forurenende stoffer, som kan skade miljøet

Forurenende virksomheder skal have en miljøgodkendelse, der sætter vilkår om, hvor meget virksomheden må belaste miljøet.

Kommunen tager sig af langt de fleste miljøgodkendelser, mens Miljøstyrelsen godkender og fører tilsyn med ca. 420 af de mest komplicerede virksomheder.

De mest forurenende virksomheder skal altid have en miljøgodkendelse.

Mindre forurenende virksomheder skal ikke nødvendigvis miljøgodkendes, men kommunen kan stille krav om, at de skal nedbringe mængden af forurening.

Den myndighed, der godkender virksomheden, skal løbende føre tilsyn med, hvor meget virksomheden forurener.

Kommunen kan oplyse, hvilke virksomheder i området der er miljøgodkendte.

Nye miljøgodkendelser og tilsynsrapporter bliver offentliggjort på Digital Miljøadministration.

Læs om miljøgodkendelser på Miljøstyrelsens hjemmeside og tilmeld dig abonnement på nye miljøgodkendelser og tilsynsrapporter for specifikke virksomheder på Digital Miljøadministration.

Miljøgodkendelser til virksomheder

Digital Miljøadministration

Miljøledelse handler om, at virksomheden sætter miljøarbejdet i system.

Miljøledelse sikrer et løbende overblik over forbruget af ressourcer og påvirkning af miljøet.

Det er frivilligt at indføre miljøledelse, men det kan være med til at gøre det nemmere at holde styr på ressourceforbrug og udledninger og samtidig forbedre virksomhedens omdømme.

Miljøledelse kan blandt andet indebære , at den enkelte virksomhed udarbejder en miljøpolitik og miljøhandlingsplan samt kortlægger virksomhedens miljøforhold.

Flere virksomheder, der har indført miljøledelse, vælger at udgive en årlig miljøredegørelse.

Miljøledelse

Alle større virksomheder skal gennem en vurdering, hvis de foretager væsentlige ændringer eller udvidelser af deres anlæg, eller hvis de tager nye anlæg i brug.

Vurderingen kaldes Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM, og anvendes på fx kraftværker og større lossepladser til miljøfarligt affald.

I vurderingen lægges vægt på, at virksomheden er placeret, så der er så få ulemper for miljøet som overhovedet muligt.

Lokalbefolkningen tages også med på råd via en offentlig høring. Du kan få mere at vide om miljøvurdering hos styrelsen.

Miljøstyrelsen om Miljøvurdering og VVM

Hvis du er generet af forurening fra en virksomhed i drift, kan du tage kontakt til myndigheden. Det vil enten være kommunen eller staten, der er myndighed på området.

Du kan klage over en virksomhed, hvis du er nabo eller på anden vis har særlig interesse i en sag om miljøgodkendelse eller påbud til en virksomhed.

Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber.

Brug selvbetjeningen Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn).

Klik her for at komme til klageskema vedr. natur- og vandløbsforhold

Klageskemaet giver dig mulighed for at rette henvendelse til kommunen om forhold, som du mener er ulovligt, eller som er til gene eller ulempe for dig.

Klik her for at klage til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Her kan du klage over administrative afgørelser inden for plan-, natur- og miljøområdet samt se og tilføje ny dokumentation til en eksisterende klage.

Klik her for at komme til Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsesportal

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsesportal indeholder Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser fra 1. februar 2017.

Herudover indeholder afgørelsesportalen orienteringer fra det tidligere Naturklagenævn og Natur- og Miljøklagenævn samt afgørelser fra det tidligere Miljøklagenævn, Natur- og Miljøklagenævn, Fødevareministeriets Klagecenter og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Afgørelserne vedrører natur-, miljø-, landbrugs-, fiskeri-, og fødevareområdet.

Planklagenævnets afgørelsesportal

Planklagenævnets afgørelsesportal indeholder afgørelser vedrørende primært planloven fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn (fra 1/1-2011 til 1/2-2017) samt Planklagenævnets afgørelser fra 1. februar 2017.

Miljøbeskyttelsesloven er rammelovgivning for hele miljøområdet. Du kan se 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for godkendelse af forurenende virksomheder bliver reguleret gennem 'Godkendelsesbekendtgørelsen' og 'Standardvilkårbekendtgørelsen'.

Reglerne for miljøvurdering af virksomheder mv. er reguleret i 'Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer' og digitalisering af området er reguleret i 'VVM-bekendtgørelsen'.

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.