Skolestart i børnehaveklasse

Hvert år i november får alle forældre til børn, som skal starte i børnehaveklasse besked i via digital post (mit.dk) om skoleindskrivningen

Skoleindskrivningen foregår digitalt via vores selvbetjeningsløsning i november måned.

Hvis du ikke har internetadgang eller har brug for hjælp til indskrivningen, kan du henvende dig i Borgerservice i Ishøj Bycenter eller på distriktsskolen.

Du kan også foretage indskrivningen ved åbent hus-arrangementet på skolen. Husk at medbringe MitID.

På den digitale skoleindskrivning kan du:

  • Vælge at dit barn skal starte på distriktsskolen.
  • Ønske en anden skole i kommunen end distriktsskolen. Optagelse afhænger af om der er plads. Du får besked i slutningen af februar måned om ansøgningen imødekommes.
  • Vælge om dit barn også skal starte i skolefritidsordning (SFO).
  • Oplyse om dit barn skal gå på en privatskole.
  • Oplyse om dit barn skal gå i folkeskole i en anden kommune.

Kommunens folkeskoler holder informationsmøder i løbet af november måned.

Formålet med informationsmøderne er, at skolerne informerer om og præsenterer, hvad skolen og sfo kan tilbyde dig og dit barn.

Det er også muligt at indskrive sit barn på informationsmødet. 

Skole

Dato og tid

Vibeholmskolen

Mandag den 13. november kl. 16.00 – 17.00

Vejlebroskolen 

Tirsdag den 14. november kl. 15.15 – 17.15

Ishøj Skole

Onsdag den 15. november kl. 17.00 – 18.00

Strandgårdskolen

Torsdag den 16. november kl. 17.00 – 18.00

Gildbroskolen

Onsdag den 21. november kl. 15.15 – 17.15

I Ishøj er der fem folkeskoler.

de nedenstående links kan du klikke dig ind de enkelte skolers hjemmesider:

Hver skole har sit skoledistrikt.

Du finder et kort over skoledistrikterne for skoleåret 2023/2024 på denne side.

Det er bopælen på indskrivningstidspunktet, der afgør hvilken skole, der er dit barns distriktsskole. Det vil sige, at du har ret til, at dit barn indskrives på den skole, hvor I boede på indskrivningstidspunktet, uanset om I er flyttet fra skoledistriktet på tidspunktet for selve skolestart i august måned.

Elever kan optages på anden skole end distriktsskolen, hvis den gennemsnitlige klassekvotient på den aktuelle årgang på den ønskede skole er under 25.

Er det ikke muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på en ønsket skole, vil optagelsen ske efter følgende prioriterede kriterier:

  1. De elever, som har søskende på den ønskede skole
  2. De elever, der bor nærmest den ønskede skole
  3. De elever, der har gået i dagtilbud i det ønskede skoledistrikt

Hvis der er flere ansøgere til en skole end der er plads til, bliver der oprettet en venteliste på skolen.

Du vil få besked i slutningen af februar måned, om dit barn har fået plads på den ønskede skole.

Der hører en skolefritidsordning (SFO) til alle skoler.

Du melder dit barn i SFO samtidig med, at du skriver dit barn op til skole i den digitale skoleindskrivning.

I Ishøj Kommune begynder kommende skolebørn i SFO den 1. april i det år, hvor de begynder i skole.

Dit barn bliver automatisk meldt ud af børnehaven den 31. marts i det år, barnet skal starte i skole, uanset om du melder dit barn i SFO eller ej.

Det er ikke muligt at vælge en anden SFO end den SFO, der hører til den skole, dit barn bliver optaget på.

Du skal betale for, at dit barn går i SFO.

Taksterne finder du på denne side.

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Efter forældrenes anmodning kan et barn optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen.

Afgørelser vedr. anmodninger om tidlig skolestart behandles af centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse.

Behandlingen af anmodningerne sker på baggrund af en vurdering af, om barnet må antages at kunne følge undervisningen.

Vurderingen sker på baggrund af forældrenes anmodning samt en vurdering af barnets skoleparathed fra barnets institution.

Hvordan foregår en vurdering?

Institutionens vurdering af barnets skoleparathed sker på baggrund af en vurdering af barnets alsidige personlige udvikling, sproglige udvikling, matematiske opmærksomhed og motoriske udvikling.

Vurderingen foretages ved hjælp af vurderingsværktøjer som anvendes i Ishøj Kommunes institutioner.

Vurderingen foretages med forældrenes samtykke og i dialog med forældrene.

I de tilfælde, hvor barnet ikke går i daginstitution, foretages vurderingen af kommunens pædagogiske konsulent med udgangspunkt i de samme vurderingsværktøjer, som institutionerne anvender og i dialog med forældrene.

I de tilfælde, hvor barnet går i daginstitution i en anden kommune, foretages afgørelsen efter skriftlig udtalelse fra den pågældende kommune.

Hvordan søger vi om tidlig skolestart?

Der kan ikke søges om tidlig skolestart via den digitale skoleindskrivning.

Anmodning om tidlig skolestart sker via dette ansøgningsskema. 

Anmodning om tidlig skolestart skal sendes til Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Af hensyn til planlægningen af skoleårets start skal anmodningerne være administrationen i hænde senest den 1. februar og gerne inden da.

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

I helt særlige tilfælde er det muligt at lade et barn begynde i skole et år senere end undervisningspligten indtræder. Hvis barnet får udsat undervisningspligten, skal det begynde i børnehaveklasse det følgende år.

Udsættelse af undervisningspligten kan bevilges, hvis det vurderes, at barnet får brug for særlig meget støtte i børnehaveklassen, og at et ekstra år i institutionen kan betyde, at barnet året efter kan starte i børnehaveklassen uden støtte eller med kun lidt støtte.

Dette vurderes af en psykolog fra Center for Børn og Forebyggelse.

Det er Center for Dagtilbud og Uddannelse, der behandler ansøgninger om udsættelse af undervisningspligten.

Hvordan ansøger vi om udsat skolestart?

En ansøgning skal som minimum indeholde en begrundelse fra barnets forældre, en begrundet indstilling fra barnets institution og en opsummering af vurderingen fra en psykolog.

Udsættelse af undervisningspligten for børn, der er født fra den 1. – 31. december kan bevilges, hvis forældre anmoder om det, og hvis forældre og barnets institution er enige om, at barnet ikke er modent til at starte i skole.

I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde en begrundelse fra barnets forældre samt en begrundet indstilling fra barnets institution.

Ansøgning om udsat undervisningspligt sker via dette ansøgningsskema.

Der kan ikke søges om udsættelse af undervisningspligten via den digitale skoleindskrivning, men du skal angive at du søger om skoleudsættelse.

Ansøgningsfristen er den 13. december 2023.

Du har krav på, at dit barn kan optages i en folkeskole efter eget valg i en anden kommune end Ishøj Kommune, hvis der er plads på skolen.

Den enkelte kommune fastsætter egne regler for frit skolevalg.

Du kan ikke benytte Ishøj Kommunes digitale selvbetjeningsløsning til at indskrive dit barn på en folkeskole i en anden kommune end Ishøj Kommune.

Du skal derfor selv kontakte den ønskede skole.

Men du skal oplyse, i den digitale skoleindskrivning, at du ønsker at barnet skal gå på en folkeskole i en anden kommune.

Barnet har ret til at blive optaget i en skolefritidsordning/fritidstilbud på den valgte skole, hvis der er plads.

Vælger du, at dit barn skal optages på en skole i en anden kommune, er Ishøj Kommune ikke forpligtet til at yde fri befordring.

Du kan ikke benytte Ishøj Kommunes digitale skoleindskrivning til at skrive barnet ind på privatskole.

Men du skal oplyse i den digitalte skoleindskrivning, at du ønsker at barnet skal på privatskole.

Hvis du vælger, at barnet skal gå på privatskole, skal du selv kontakte den pågældende privatskole.

Hvis du er i kontakt med Center for Børn og Forebyggelse og er usikker på, om dit barn skal have et alternativt skoletilbud, kan du kontakte barnets psykolog eller talepædagog for endelig afklaring.

Kontaktoplysninger til:

Center for Børn og Forbyggelse
Rådhuset, Etage 5
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Tlf: 4357 7410

I slutningen af februar 2024 får alle forældre brev om skolestart og start i SFO.

Hvis du har ønsket en anden skole end distriktsskolen, får du besked om dit barn har fået plads på den ønskede skole.

Dette afhænger af, om der er plads på den ønskede skole.

Det er skolen, der sender besked om, hvornår dit barn skal møde første dag i børnehaveklasse.

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5. sal, 2635 Ishøj

4357 7575

cdu@ishoj.dk