Kommuneplan 2020

Ishøj Byråd vedtog den 24. juni Ishøjs nye Kommuneplan 2020

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske planlægning i kommunen.

I kommuneplanen kan borgere og investorer orientere sig om, hvordan Ishøj Byråd vil realisere de visioner, som byrådet besluttede med Planstrategi 2016 samt byrådets 6 hovedpolitikker.

Kommuneplanen sammenfatter således den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år og tydeliggør, hvilke udviklingsområder der er i spil. 

Af kommuneplanens rammer fremgår de konkrete byggemuligheder, som danner rammen for de efterfølgende lokalplaner.

Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det, hvordan der vil blive prioriteret indenfor en række fagområder både i lokalplanerne og i sagsbehandlingen.

Se planen

Kommuneplanen er en digital plan, som du kan se her.

Planens retsvirkning

Ishøj Byråd er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse og kommunens planlægning, lovadministration, anlægsvirksomhed m.v. må ikke stride mod kommuneplanen.

Kommuneplanprocessen

Kommuneplanen opdateres som udgangspunkt hvert 4. år, og i den mellemliggende periode udarbejdes der kommuneplantillæg for enkelte rammeområder ved behov

Den 11. marts 2020 blev der afholdt et borgermøde, hvor ændringerne af planen blev gennemgået, og der var lejlighed til at få stillet afklarende spørgsmål. 

I høringsperioden fra den 5. marts til den 30. april 2020, er der indkommet en række høringssvar og bemærkninger til kommuneplanen.

Alle høringssvar fremgår i høringsnotatet, som du kan læse her

Byrådets fokus i Kommuneplan 2020

Med Kommuneplan 2020 sætter Ishøj Byråd fokus på, hvordan man ønsker at arbejde med:

 • en stærk grøn struktur gennem Ishøj By og på kvaliteten af det grønne i byen
 • det grønne Danmarkskort, der skal sikre og forbedre kvaliteten i de eksisterende naturområder og at skabe større og mere sammenhængende grønne strukturer i samarbejde med nabokommunerne.
 • de nye udviklingsområder
 • aflastningsområde til store udvalgsvarebutikker i det store erhvervsområde
  risiko for oversvømmelser 

Ishøj er attraktiv, og der er gode muligheder for udvikling i mange år frem. 

Der tre større udviklingsområder i Ishøj By, hvor der på sigt kan ske udvikling i form af flere boliger, og formål, der er forenelige med boligformål.

Her ønsker byrådet fokus på kvalitet og at udviklingen skal give noget grønt tilbage til byen.

Inden der tages fat på at sætte de konkrete rammer for udviklingen har byrådet besluttet, at der udarbejdes helhedsplaner for områderne for at sikre en god og inddragende proces.

Et af udviklingsområderne er Bymidten, hvor der snarest vil blive igangsat en helhedsplan, der sætter rammerne for, hvordan der kan skabes en stærk grøn forbindelse og helhed mellem Bycenteret, Brohuset og nye boliger. 

Derudover har den kommende letbane i Ring 3 samt ændringer i Fingerplan 2019 muliggjort en byudvikling omkring den nye station ved Ishøj Strand / ARKEN til blandt andet boligformål.

Inden der tages fat på denne udvikling, skal der ligeledes udarbejdes en helhedsplan for området. 

I det lille erhvervsområde ved Ishøj Strandvej, fortsætter omdannelsen stille og roligt i tråd med helhedsplanen fra 2015 og i takt med at de eksisterende virksomheder flytter fra området.

Et klimaprojekt vil på sigt lede det rene vand gennem området og vil begrønne vejrummene og samtidig aflaste det eksisterende regnvandssystem.

Desuden etableres der sikre overgange og området kobles til det eksisterende stisystem, så børnene bevæge sig mere frit og sikkert til skole. 

Ishøj landsby har i foråret 2020 fået en ny lokalplan, der muliggør ca. 80 boliger fordelt i Vestervang. Fokus har været at bevare landsbykarakteren samt at skabe plads til en blanding af familietyper. 

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter er der udarbejdet en miljørapport af ændringerne i kommuneplanen, som blev sendt i høring sideløbende med forslaget til kommuneplanen.

Der er ikke modtaget bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden. 

 • Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, skal der i forbindelse med de endeligt vedtagne planer udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver:
 • hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet
 • hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
 • hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet
 • hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet

Her kan du se den sammenfattende redegørelse

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen.

Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune.

Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes hus, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør §62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Plan

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

4357 7575