Forurenet jord

Forurening af jorden kan skade drikkevandet og menneskers sundhed

I Danmark er det regionerne, der står for den offentlige indsats på jordforureningsområdet.

Indsatsen retter sig mod de jordforureninger, hvor der ikke er en forurener til at betale for oprensning af forureningen.

Regionerne rådgiver om anvendelsen af en forurenet grund og står for en eventuel oprydning af grunden.

Regionens indsats sker i en miljø- og sundhedsprioriteret rækkefølge, og derfor kan der gå lang tid, inden regionen når til din boligejendom.

Men hvis du har købt ejendommen uden at vide, at grunden var forurenet, kan du søge om hjælp til fremskyndelse af oprydningen via værditabsordningen.

Du kan få flere oplysninger om værditabsordningen hos din region, hvor du også kan søge om at blive omfattet af ordningen.

Ønsker du at bygge på en forurenet grund, skal kommunen give tilladelse.

Du skal desuden kontakte kommunen, hvis du vil grave forurenet jord op på din ejendom og køre jorden et andet sted hen.

Du skal kontakte kommunen, inden du går i gang med at flytte jorden, for den skal afleveres til et godkendt jordbehandlingsanlæg.

Læs mere hos Miljøstyrelsen om støtteordningerne.

Støtte til oprensning af forurenet jord

Det er regionen, der står for at undersøge og kortlægge forurenede områder.

Har regionen lavet en undersøgelse, der viser, at der har ligget en forurenende fabrik eller lignende på din grund, kan du som grundejer forlange, at regionen også undersøger, om der er skadelig forurening.

Regionen skal gennemføre undersøgelsen, inden der er gået to år.

Forurenede arealer kortlægges enten på vidensniveau 1 eller på vidensniveau 2:

  • Vidensniveau 1:
    Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er indsamlet faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforureningen på arealet.
  • Vidensniveau 2:
    Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er indsamlet et dokumentationsgrundlag, der med høj grad af sikkerhed viser, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Lettere forurenede grunde skal normalt ikke kortlægges, men skal i stedet områdeklassificeres. Det er kommunen opgave.

Normalt vil grundejeren selv være informeret om forureningen.

Ønsker du at vide, om en grund er forurenet, kan du tjekke den hos Miljøstyrelsen om jordforurening.

Det er som hovedregel forureneren selv, der skal betale for oprydningen af forurenet jord.

Hvis en privat eller offentlig virksomhed forurener jorden, har den pligt til selv at rydde op.

Reglen gælder også, hvis grunden er solgt til en ny ejer.

Princippet om at forureneren selv rydder op gælder, hvis forureningen er sket efter 2001 - også selv om den private eller offentlige virksomhed ikke har overtrådt reglerne eller har båret sig forkert ad.

Hvis en grund kun er let forurenet, behøver du ikke at rense jorden, men kan klare dig på anden vis.

Du skal blot undgå at komme i kontakt med den forurenede jord.

Det kan ske ved at dække jorden med enten græs, flis eller fliser, så du undgår direkte kontakt.

Du skal også lade være med at dyrke grøntsager i den forurenede jord.

Hvis du ønsker at få oprenset din ejendom, skal du ansøge hos din region, som beder Udbetaling Danmark om at disponere et beløb til undersøgelser og oprensning.

Her kan du hente Udbetaling Danmarks venteliste for oprydning på forurende grunde

Udbetaling Danmark disponerer efter følgende kriterier:

  • Er der penge tilbage på bevillingen, disponerer Udbetaling Danmark beløbet.
  • Er der ikke penge, sætter Udbetaling Danmark beløbet på venteliste.
  • Beløb sættes på venteliste i den rækkefølge, ansøgningerne bliver modtaget.

En del af årets bevilling er reserveret til undersøgelser. Derfor er der normalt kun kort ventetid på undersøgelsen.

Skal din grund oprenses?

Hvis en grund skal oprenses, skal grundejeren betale en del af beløbet selv.

Denne egenbetaling skal finde sted, når der er afsat midler til oprensning.

Når en oprensning er afsluttet, indsender regionen regnskab til Udbetaling Danmark.

Samtidig meddeler regionen om grunden er afmeldt som forurenet.

Er der stadig en rest af forurening, kan grunden ikke afmeldes.

I så fald får grundejeren sin egenbetaling tilbage med renter.

Du kan kun klage over en afgørelse om jordforurening, hvis du får et påbud efter jordforureningsloven.

Du kan altså ikke klage over afgørelser om kortlægning af forurenede grunde.

Du kan klage indtil fire uger efter, påbuddet er meddelt eller offentliggjort.

Du skal indsende en skriftlig klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Myndigheden sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse i sagen.

Klik her for at komme til klageskema vedrørende natur- og vandløbsforhold

Klageskemaet giver dig mulighed for at rette henvendelse til kommunen om forhold, som du mener er ulovligt, eller som er til gene eller ulempe for dig.

Klik her for at komme til klageskema vedrørende miljøforhold

lageskemaet giver dig mulighed for at rette henvendelse til kommunen om forhold, som du mener er ulovligt, eller som er til gene eller ulempe for dig.

Skemaet sendes online.

Klik her for at komme til Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsesportal 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsesportal indeholder afgørelser fra 1. februar 2017.

Herudover indeholder afgørelsesportalen orienteringer fra det tidligere Naturklagenævn og Natur- og Miljøklagenævn samt afgørelser fra det tidligere Miljøklagenævn, Natur- og Miljøklagenævn, Fødevareministeriets Klagecenter og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Afgørelserne vedrører natur-, miljø-, landbrugs-, fiskeri-, og fødevareområdet.

Du kan se de gældende love og regler om miljøbeskyttelse i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende regler om forurenet jord i 'Jordforureningsloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de præcise definitioner af lettere forurenet jord på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se gældende regler om flytning af forurenet jord i 'Bekendtgørelse om flytning af forurenet jord' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.