Værdighedspolitik

I Ishøj Kommune har alle ældre borgere ret til en værdig alderdom. Her kan du læse vores værdighedspolitik på ældreområdet

I en tid med forandringer står vi som kommune over for en række udfordringer som sætter nye krav og vilkår, også på ældre- og sundhedsområdet. Det kan kalde på nye og anderledes løsninger, men det ændrer ikke på byrådets visioner og ambitioner. Vi ønsker fortsat at bidrage til værdige liv for borgerne i Ishøj.

Værdighedspolitikken 2022 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på, at du oplever at have et værdigt og meningsfyldt ældreliv med udgangspunkt i dine egne ønsker og behov. Politikken er blevet til på baggrund af mange givtige input fra både foreninger, råd, privatpersoner og aktive lokale kræfter i Ishøj, der ønsker at gøre en forskel for hinanden og byen. Tak til alle jer, der har bidraget.

Værdighedspolitikken handler overordnet om at fremme livskvalitet for dig som ældre. Vigtige aspekter i denne sammenhæng er din mulighed for at indgå i nære relationer, at du kan bevare et godt helbred og at du altid oplever at bestemme i dit eget liv.

Værdighed handler i høj grad om, at du bliver set som menneske, og at du oplever at have indflydelse på, hvordan du ønsker at leve dit liv. Dette er ikke mindst centralt, når du i forbindelse med større forandringer og overgange i dit liv får brug for hjælp og støtte.

Værdighed handler også om, at den støtte du har brug for kan komme fra mange forskellige kanter. Det kan være at lokale og frivillige tiltag er det rigtige for dig, og det kan være, at du har brug for hjælp fra kommunens medarbejdere.

Værdighedspolitikken er ikke kun en politik for ansatte i Ishøj Kommune. Det er netop en politik for alle kommunens borgere, frivillige, lokale kræfter og medarbejdere. Alle tager vi ansvar for Ishøj, og er dermed til at skabe de bedst mulige rammer for en værdig ældrepleje.

Tak til alle der har bidraget til politikken. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde på ældreområdet i Ishøj.

I værdighedspolitikken samles de indsatsområder, som Ishøj Kommunes Byråd vælger at prioritere i perioden fra 2022 og frem. Værdighedspolitikken henvender sig til alle seniorer, pårørende, frivillige, lokale kræfter og de der arbejder på ældreområdet i Ishøj.

Politikken tager sit udgangspunkt i, at du til en hver tid selv bedst ved, hvad der giver mening i dit liv, og hvordan du ønsker at leve dit liv.

Politikken består af et overordnet fokus på livskvalitet samt fem temaer, der tilsammen viser retningen for arbejdet på ældreområdet i Ishøj.

Livskvalitet betyder, at du har ret til at leve et godt liv på dine egne præmisser og med udgangspunkt i netop de ressourcer og ønsker, du har. Du skal således have mulighed for at fortsætte med at leve det liv, som du ønsker trods eventuelle begrænsninger i hverdagen. Det betyder, at du kan vedblive med at være selvhjulpen og uafhængig og at du kan bevare et godt helbred. Alle mennesker er forskellige, og derfor er livskvalitet også forskellig fra person til person. De tiltag og tilbud som du møder,skal således også være indrettet sådan, at de kan favne dine forskellige ønsker og behov.

Vi mener, at du har:

 • Ret til så godt et helbred som muligt
 • Ret til at bestemme hvad der giver mening i dit liv
 • Ret til at komme ud af dit hjem
 • Ret til relationer og fællesskab
 • Ret til at blive mødt som et helt menneske
 • Ret til gode måltider
 • Ret til en værdig sidste tid

Politikkens temaer, som alle hænger sammen med din livskvalitet er:

 • Selvbestemmelse
 • Fællesskab
 • Kvalitet, sammenhæng og faglighed i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørende

Vi mener:

At du har den bedste indsigt i dit eget liv, dine ønsker og behov og vi tror på, at du skal have retten og friheden til at leve det liv du vælger. Det betyder, at du skal have mulighed for at skabe mening i dit eget liv og at de tilbud, som du er i kontakt med, skal tage udgangspunkt i netop dig og dit liv. Du skal bestemme over dit eget liv.

Du har:
 • Ret til at bestemme hvad der giver mening i dit liv
 • Ret til selvbestemmelse og uafhængighed
 • Ret til at bevæge dig frit
 • Ret til at komme ud af dit hjem
 • Ret til fred og ro
 • Ret til en bolig, der passer til dit behov
 • Ret til din egen døgnrytme
Sådan gør vi:
 • Arbejder for at bruge velfærdsteknologi, når det kan gøre dig mere selvhjulpen og bringe kvalitet ind i dit liv
 • Sikrer at du og dine pårørende har det afgørende ord i beslutninger, der vedrører dig og dit liv
 • Opretter tiltag og tilbud, der afspejler dine forskellige ønsker og behov – dette gøres i samarbejde med lokale aktører, der tilsammen har kendskab til et givent område
 • Har fokus på at skabe og understøtte tilbud, der giver mulighed for, at du kan få frisk luft og gode naturoplevelser
 • Arbejder for at du kan bo i en bolig, hvor du er tryg og dine behov tilgodeses

Vi mener:

At du har ret til at indgå i de sociale relationer og fællesskaber, der kan give dig værdi. Fællesskaber hvor du sammen med andre kan lave nogle af de ting, der giver dig livskvalitet, og hvor du kan opleve at være en del af noget større. Samtidig skal du have mulighed for at hjælpe andre og være noget for nogen, sådan at dine ressourcer bliver sat i spil, der hvor det giver mening for dig.

Du har:

Ret til relationer

Ret til at være noget for nogen

Ret til fortsat at leve et aktivt liv

Ret til at sige nej tak til tilbud

Sådan gør vi:

Arbejder for, at du har mulighed for at være noget for andre

Arbejder for at inddrage dig i de fællesskaber, der giver mening for dig

Arbejder for godt naboskab, sådan at du, der ikke har overskud til at deltage i arrangementer kan få kontakt til andre i lokalsamfundet

Arbejder for at etablere tilbud om fællesspisning og andre sociale tilbud, hvor du kan spise sammen med andre

Vi mener:

At du til enhver tid har ret til at opleve sammenhængende og fagligt kvalificerede forløb, når du er i kontakt med de støttende tiltag, som kommunen tilbyder dig. Du har ret til at blive inddraget og hørt på alle relevante måder, sådan at du oplever, at det er dig og dit bedste, der er i fokus.

Du har:

Ret til at blive mødt som et helt menneske

Ret til sammenhængende forløb

Ret til individuel pleje og støtte

Ret til at blive mødt af fagligt dygtige medarbejdere

Ret til rådgivning om forebyggelse og sygdom

Sådan gør vi:

Medarbejderne klædes på til at følge din helbredssituation, sådan at I sammen kan forebygge sygdom og sætte ind med den rette pleje og behandling, når det er nødvendigt

Medarbejderne samarbejder på tværs af afdelinger og sektorer for at sikre de bedste forløb for dig

Medarbejderne arbejder for at forebygge indlæggelser og for at sikre dig den bedst mulige udskrivning og opfølgning efter eventuel hospitalsindlæggelse

Fokus på rekruttering på sundhedsområdet, for at imødekomme fremtidige udfordringer.

Vi mener:

At du har ret til god og velsmagende mad, der serveres i rammer, der giver dig lyst til at spise.

Vi ved, at dagens måltider er vigtige begivenheder, som mange ser frem til. Derfor skal det at spise mad være en god oplevelse, der foregår i de for dig bedst mulige rammer.

Du skal have muligheden for velsmagende mad og muligheden for at spise i selskab med andre.

God mad kan medvirke til din livskvalitet og dit helbred.

Du har:

Ret til gode måltider

Ret til at bestemme, hvad du vil spise

Ret til at bestemme, hvornår på dagen du ønsker at spise

Ret til at bestemme i hvilke rammer, du ønsker at spise

Sådan gør vi:

Har fokus på, at du oplever størst mulig selvbestemmelse i forhold til hvad, hvornår og under hvilke forhold, du ønsker at spise

Lytter til dine ønsker til mad og arbejder for, at du modtager varierede, veltilberedte og indbydende måltider

Sørger for at relevante personer – medarbejdere, frivillige, naboer, pårørende mfl. kan bidrage til at skabe gode måltidsoplevelser for dig

Vi mener:

At du har ret til selv at bestemme over dit eget liv – også i den sidste tid.

Det skal være muligt for dig at opleve et værdigt forløb i forbindelse med livets afslutning.

Det betyder, din sidste tid skal tage udgangspunkt i dine ønsker, og at du skal have mulighed for at tage afsked med dine pårørende i så rolige og vante omgivelser som muligt.

Du har:

Ret til en værdig sidste tid

Ret til en værdig afslutning på dit sygdomsforløb

Ret til rådgivning og dialog om sygdomsforløb og afslutningen på livet

Ret til rådgivning om livstestamente

Ret til en accept af det nedskrevne livstestamente

Sådan gør vi:

Har fokus på, at plejepersonalet taler med dig om den sidste tid og inddrager dig i de beslutninger, der skal træffes

Arbejder for, at du ikke er uønsket alene ved livets afslutning

Sørger for, at du, hvis du ønsker det, kan få et ophold på hospice eller på særlige pladser, der er tilpasset den sidste tid

Vi mener:

At du som pårørende har ret til at blive hørt og involveret i de sager, der har med dine nærmeste at gøre, når det er et ønske fra deres side.

Du har en særlig viden og indsigt i dine nærmeste og deres ønsker, og du kan være med til at tilrettelægge gode og vedkommende forløb for og sammen med dem. Forløb, der har blik for det liv, som netop dine nærmeste ønsker at leve.

Du har:
 • Ret til at være en vigtig medspiller i forhold til de indsatser, der berører dine nærmeste
 • Ret til at blive inddraget i dialog vedrørende relevante indsatser
 • Ret til at være med til at sætte retningen for indsatser sammen med dine nærmeste
 • Ret til at være en del af løsningen
Sådan gør vi:
 • Har fokus på at inddrage og involvere dig, når det er relevant, sådan at dine nærmeste får de bedste mulige forløb og indsatser
 • Lytter til dine indsigter i forhold til hvad dine nærmeste har brug for, og hvad der skaber livskvalitet for dem
 • Involverer dig i de løsninger, hvor det giver mening