Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Du kan søge om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du ikke har haft ophold i Danmark, Grønland og Færøerne i sammenlagt 9 år ud af de seneste 10 år. Det hed tidligere integrationsydelse

 Du kan starte din ansøgning selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse her

Du kan søge om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du ikke har haft ophold i Danmark, Grønland og Færøerne i sammenlagt 9 år ud af de seneste 10 år. Det hed tidligere integrationsydelse.

Hvis du er dansk statsborger og i en periode har opholdt dig et andet EU/EØS land, vurderer kommunen om dit ophold kan medregnes som opholdstid i Danmark. Når vi vurderer din sag lægger vi vægt på din tilknytning til Danmark.

Hvis du er EU/EØS borger og efter din indrejse i Danmark, har haft arbejde der giver dig arbejdstagerstatus i Danmark, medregnes den tid du har opholdt dig i et andet EU/EØS land altid som opholdstid i Danmark.

Hvis du vil søge om at få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal du sende en ansøgning om hjælp til forsørgelse. Når kommunen modtager din ansøgning, vurderer vi, om du har ret til at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Satserne fremgår af § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik og reguleres hvert år pr. 1. januar.

Enlig forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud: 12.437 kr. pr. måned før skat (2021).

Forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud: 8.703 kr. pr. måned før skat (2021).

Ikke-forsørger

Person, der er fyldt 30, samt udeboende under 30 år: 6.219 kr. pr. måned før skat (2021).

Ung hjemmeboende

Person, der er hjemmeboende og under 30 år: 2.679 kr. pr. måned før skat (2021). 

Opholdskravet

Fra 1. januar 2019 er der et krav om, at man skal have opholdt sig i Danmark, Færøerne eller Grønland i de seneste 9 ud af 10 år for at have ret til uddannelses- eller kontanthjælp. 

For dig, der får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, betyder det, at datoen for, hvornår du eventuelt kan overgå til uddannelses- eller kontanthjælp kan ændre sig. Du vil dog få besked, hvis dette sker. 

Beskæftigelseskravet

Som supplement til opholdskravet, er der indført et krav om, at man skal have haft ordinært arbejde i 2½ år inden for de seneste 10 år. 

Det betyder at for at få ret til uddannelses- eller kontanthjælp, skal du udover at opfylde opholdskravet også have haft ordinær beskæftigelse i Danmark i en periode, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2½ år, inden for de seneste 10 år. 

Hvem er omfattet af reglerne?

Opholdskravet gælder alle, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse nu, samt alle der søger om økonomisk hjælp efter den 1. januar 2019. 

Beskæftigelseskravet gælder som hovedregel for alle, der er indrejst til Danmark den 1. januar 2008 eller senere. Det omfatter desuden alle, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse eller søger om økonomisk hjælp efter aktivloven fra den 1. januar 2019. 

Hvis du er kommet til Danmark den 1. januar 2008 eller senere, og du søger om økonomisk hjælp uden at kunne dokumentere, at du har haft ustøttet arbejdet i 2½ år inden for de seneste 10 år, vil du have ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, også selvom du opfylder opholdskravet. 

Du er desuden omfattet af beskæftigelseskravet, hvis du er genindrejst i Danmark, og har været afmeldt dansk folkeregisteradresse i en periode på mere end 12 måneder.

Stopper du i en periode med at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, og søger du igen uden at opfylde beskæftigelseskravet, vil du få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, hvis du har ret til hjælp. 

 

Modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse har ikke ret til ferie med ydelse. 

Vælger du at holde ferie for egen regning, kan det betyde, at datoen, for hvornår du har ret til uddannelses- eller kontanthjælp, udskydes.

Jobcentret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning.

Du kan få en danskbonus oven i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til seks måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

Danskbonus til selvforsørgende

Hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp kan du få danskbonus som en engangsudbetaling, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk.

Danskbonus udbetales som et skattefrit engangsbeløb på kr. 6.494,- efter ansøgning. Det er en betingelse for at modtage den skattefrie bonus, at du har bestået den krævede danskprøve efter 1. januar 2018 og at du ikke har modtaget dansktillæg efter Aktivloven.

Du skal selv søge kommunen om danskbonus

Da der ikke findes en digital løsning, skal du printe og udfylde denne ansøgning:

KO 535 - Ansøgning om danskbonus (klxml.dk)