Tryghed og kriminalitetsforebyggelse

Ishøj Kommune arbejder med at forebygge kriminalitet og sikre trygheden på mange niveauer og gennem mange forskellige indsatser

Ishøj Kommune har til opgave at lede og koordinere indsatser og herunder at udvikle projekter, der medvirker til, at vi når vores mål med det kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende arbejde.

Ishøj Kommune har et ønske om at fastholde de gode resultater, der er opnået igennem en koordineret og målrettet kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats.

Ishøj Kommune arbejder på mange niveauer med at udvikle indsatser for at højne trygheden og dæmme op for kriminaliteten i Ishøj - både for den enkelte, for grupper og for beboerne i Ishøj generelt.

Ishøj Kommune har indsatser for borgere i kommunen fra skolealderen og langt op i voksenlivet, og samarbejder bredt med mange med både offentlige og private instanser som f.eks. politi, skoler, boligselskaber, foreninger og mange andre.

I 2009 blev det lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Læs Ishøj Kommunes samlede plan for tryghedsskabelse og forebyggelse af kriminalitet.

Herunder kan du læse mere om Ishøj kommunes kriminalitetsforebyggende indsatser:

Ishøj Kommune arbejder på tværs af fagkulturer med at løse problemer med unge, der har en uhensigtsmæssig og utryghedsskabende adfærd på kommunes udearealer.

Unge Udenfor er en tværfaglig arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse, Center for Park, Vej og Miljø, Center for Ejendomme, Plan- og udvikling, lokalpolitiet samt gadeplansmedarbejdere.

Unge Udenfor kan komme på Tryghedskig på fx skoler eller daginstitutioner, hvis der opleves udfordringer med unge, der tager ophold i skolegårde/legepladser og efterlader skrald eller laver hærværk. Det er skoleledere eller daginstitutionsledere, der kan tippe Unge Udenfor om dette.

Koordinator i Unge Udenfor er Anne-Mette Palm, som kan kontaktes på tlf. 6114 6005 og apalm@ishoj.dk .

Konfliktmægling er en systematisk metode til håndtering af konflikter.

Gennem det seneste år har Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse uddannet et stort antal mæglere i Ishøj, primært i skolernes SSP-funktioner.

Metoden er godt i gang med at blive implementeret på Ishøjs skoler.

Næste skridt er at uddanne elev-mæglere, der kan varetage mægling i lettere konflikter og være gode rollemodeller for konstruktiv konflikthåndtering på skolerne.

 

Ishøj Kommune og Københavns Vestegns Politi har et løbende samarbejde om at forebygge radikalisering, diskrimination og ekstremisme.

Hvad er radikalisering?

Radikalisering er, når grupper eller individer anerkender ulovlige og voldelige metoder til at opnå religiøse, politiske eller personlige mål.

Radikalisering kan ske gradvist eller pludseligt, hvor et menneske i stigende grad får ekstreme holdninger og støtter ulovlige eller voldelige handlinger.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver bekymret om radikalisering eller ekstremisme?

Hvis du er bekymret for, om en ung er tiltrukket af ekstremistiske miljøer eller overvejer at rejse ud for at kæmpe, skal du henvende dig til Den Nationale Hotline for at drøfte din bekymring.

Den Nationale Hotline er en åben telefonlinje, hvor der sidder erfarne medarbejdere klar til at lytte og vejlede om din bekymring.

Den Nationale Hotline kan kontaktes på tlf. 4174 9090 og har åbent dagligt kl. 8-22.

Informationshåndtering
  • Hotlinens medarbejdere har tavshedspligt
  • Hotlinens medarbejdere har pligt til at notere de oplysninger ned, som de modtager.
  • Ønsker du at være anonym, skal du være opmærksom på ikke at give oplysninger om dig selv eller om borgeren, du ringer omkring (i tilfælde af du blot ønsker generel rådgivning)
  • Er der tale om en begrundet bekymring for radikalisering, vil hotlinens medarbejdere sende bekymringen videre til dit lokale Infohus, som består af et samarbejde mellem Vestegnens politikreds og Ishøj Kommune. Ishøj Kommunes afdeling for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse vil herefter kontakte dig, og gå videre med at kvalificere bekymringen

Som udgangspunkt håndteres antiradikalisering med samme metodik og i samme organisering som det kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune.

SSP-NU er således stedet hvor enkeltsager angående børn under atten år håndteres, ligesom hjemvendte og/eller borgere med ønske om at forlade ekstremistiske miljøer kan håndteres efter Ishøj Kommunes Exit-program.

Udvalgte nøgle- og frontmedarbejdere i Ishøj Kommune har gennem de senere år modtaget undervisning omkring radikaliseringsprocesser via Socialstyrelsen og PET, dels med henblik på forebyggelse, dels med henblik på efterværn ved hjemkomst fra krigshandlinger.

På enkeltsagsniveau koordineres indsatsen af Københavns Vestegnspoliti i regi af ”Infohuset”, der er et netværk, hvor nøglepersoner fra kommunerne er repræsenterede. Ishøj Kommune deltager i netværket med medarbejdere fra Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse.

Den proaktive indsats varetages i vidt omfang i skoleregi, hvor SSP-læseplanen, danner grundlag for den ”opbyggende indsats”. Her indgår bl.a. medborgerskab og modstand mod gruppepres som centrale temaer.

Ishøj Kommunes gadeplansindsatser består af opsøgende og tryghedsskabende arbejde i Ishøjs forskellige lokalområder.

Målgruppen for gadeplansmedarbejdernes indsatser er unge under 18 år i udsatte positioner. Det kan for eksempel være unge, der opholder sig på gaden, unge der udviser bekymrende adfærd, og unge der har brug for hjælp til at kontakte andre tilbud.

Indsatser målrettet specifikke grupper af unge

Kommunens gadeplansmedarbejdere arbejder målrettet i forskellige lokalområder med specifikke grupper af unge. Her arbejdes der med at etablere kontakt til gruppen og med at finde ud af, hvordan de unge bedst kan hjælpes væk fra en uhensigtsmæssig adfærd. Gadeplansmedarbejdernes primære opgave er i den forbindelse at skabe brobygning til eksempelvis skoler, klubber og foreningslivet. Derudover tilbydes der pædagogisk støtte til de unge, og der samarbejdes med de unges forældre om at skabe gode rammer for de unge.

Generelle tryghedsskabende indsatser

Gadeplansmedarbejderne arbejder også tryghedsskabende for alle Ishøjs borgere ved at være til stede i bybilledet og ved større begivenheder i Ishøj (for eksempel ved koncerter i Byhaven, ved skoleafslutninger og på kræmmermarkeder).

Giv os endelig besked om større arrangementer i dit lokalområde. Du skal give os besked senest fire uger i forvejen. Så vil vi bestræbe os på at være til stede.

SSP-samarbejde

Gadeplansmedarbejderne indgår i tæt samarbejde med SSP (Skole, Socialområdet og Politi) og har derudover tæt kontakt til Ishøjs skoler og dagtilbud, hvor de bidrager med deres erfaring og viden om konkrete unge og om aktuelle tendenser blandt unge.

Gadeplansmedarbejderne er hver tilknyttet en skole og et dertilhørende lokalområde, hvor de varetager opgaver, der knytter sig specifikt til det enkelte lokalområde (dvs. at deltage i SSP-netværksmøder på skolen, at være synlig i lokalområdet og have føling med, hvad der rører sig i området.)

Kontakt:

Gadeplan

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

tk@ishoj.dk

Tlf. 43577555

​​Eller gadeplansmedarbejderne direkte:

Pia Andersen (Gildbroskolen)
Tlf. 30 17 89 26
Mail: 4pa@ishoj.dk  

Ahmet Degirmenci (Vibeholmskolen/Ishøj Skole)
Tlf. 30 17 89 29
Mail: ahd@ishoj.dk

Gitte Mazza (Vejlebroskolen)
Tlf. 30 17 89 27
Mail: zbm@ishoj.dk

Youssef Koulij (Strandgårdsskolen)
Tlf. 30 17 89 32
Mail: yok@ishoj.dk

Undervisningen i socialpejling har til formål at nedbryde nogle af de flertalsmisforståelser, som medvirker til at de unge bliver mere risikovillige, og deraf foretager sig ting som fx at ryge eller drikke, fordi de tror, at alle andre gør det.

Konsulent for den proaktive kriminalitetsforebyggelse varetager selv, den del af SSP-undervisningen der omhandler socialpejling og sociale overdrivelser.

Ofte vil konsulenten efter endt undervisningsforløb deltage på et forældremøde.

Dette kan danne et godt grundlag for at lave en forældreaftale i klassen, hvor forældrene beslutter sig for at vedtage fællesregler om hjemmetider og fester. 

SSP-læseplanen er et inspirations- og idékatalog, hvor formålet er at gøre det så let som muligt for skolerne at foretage kriminalitetsforebyggende undervisning.

Ishøj Kommune afholder fire gange årligt et SSP-netværksmøde på hver af skolerne i kommunen.

Formålet med SSP-netværksgrupperne er at sikre den tværfaglige indsats. I dette forum drøftes de lokale udfordringer og problemer samt mulige løsninger og initiativer derpå. 

SSP-netværksmøderne foregår på skolen, og skolens ledelsesrepræsentant deltager sammen med en SSP-lærer, en SSP-pædagog, en gadeplansmedarbejder, Ishøj lokalpoliti, StraXen, Ungdomsskolen og en Ungdomsuddannelsesvejleder samt konsulenten for proaktiv kriminalitetsforebyggelse.

I det daglige kriminalitetsforebyggende arbejde afholdes der ugentligt et såkaldt SSP-NU møde.

Her er formålet at sikre et samarbejde mellem Familiecenteret, Politiet og Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse, som muliggør en hurtig og handlingsorienteret indsats over for unge, der er meget tydelige i Ishøj Kommunes lokalområder.

På et SSP-NU møde informerer politiet om enkeltsager, hvor unge under 18 har været i kontakt med politiet

SSP-konsulenten, en rådgiver fra Center for Børn og Forebyggelse og en uddannelsesvejleder bidrager med viden om de unge, der optræder i politiets rapporter, så beslutningen om en evt. handlen tages på bedst mulige grundlag.

Alle deltagerne på SSP-NU mødet viderebringer informationer fra SSP-NU til relevante samarbejdsparter.

Ishøj Kommunes Exit-program tager udgangspunkt i den nationale Exit Rammemodel ”En vej ud”.

I Exit-programmet tilbydes rockere og bandemedlemmer, som ønsker at træde ud af det kriminelle miljø, et koordineret myndighedssamarbejde og en helhedsorienteret indsats. Det betyder, at et Exit-forløb foregår i et tæt samarbejde mellem Ishøj kommune, Politiets Exit-enhed og Kriminalforsorgen.

I Ishøj kommune er der en Exit-koordinator, som står for koordineringen vedr. borgeren i Exit-programmet. Exit-koordinatoren hedder Anne-Mette Palm, og kan kontaktes på mail: apalm@ishoj.dk, eller telefon 61 14 60 05.