Spørgetid ved byrådsmøder

Du har som borger i Ishøj Kommune mulighed for at stille spørgsmål til byrådsmedlemmerne under byrådsmødet

Spørgetiden ligger i starten af mødet, og hvis der ingen spørgsmål er, når mødet begynder eller spørgetiden ikke udnyttes fuldt ud, så begynder byrådet forhandlingerne om de sager, der er optaget på dagsorden.

Du kan læse nærmere om rammerne for spørgetiden i boksen forneden.

 1. Byrådets ordinære møder begynder med 30 minutters spørgetid.
 2. Spørgerne skal inden mødets begyndelse indtegne sig på en fremlagt liste og anføre hvilke emner, pågældende ønsker at spørge ind til.
 3. Er der ingen spørgsmål, når mødet begynder, eller udnyttes spørgetiden ikke fuldt ud, begynder forhandlingerne om de sager, der er optaget på dagsorden. Når forhandlingerne er begyndt, er spørgetiden slut.
 4. Enhver interesseret borger med bopæl, forretning, virksomhed eller medlemskab af en forening eller organisation i Ishøj Kommune kan stille spørgsmål til Byrådets formand. Spørgere, der er ansat i kommunens tjeneste, kan ikke stille spørgsmål, der vedrører deres eget forvaltningsområde.
  Der kan også stilles skriftlige spørgsmål til Byrådet. Byrådet skal have modtaget spørgsmålene senest 8 dage før mødet. På mødet vil spørgsmålene blive læst op og besvaret af borgmesteren forud for eventuelle mundtlige spørgsmål.
 5. Spørgsmålene skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Der gives dog herudover tid til en kort bemærkning fra spørger og svarer.
  Efter besvarelsen (fra byrådets formand) kan byrådets øvrige medlemmer begære ordet for at give spørgeren korte supplerende svar eller kommentarer af normalt indtil 1 minuts varighed. Spørgeren har mulighed for kort at kommentere sådanne indlæg.
  Byrådets formand kan om nødvendigt begrænse antallet og varigheden af indlæg fra kommunalbestyrelsens medlemmer og spørgeren
 6. Spørgsmål, der i første omgang bør stilles til den kommunale administration, afvises.
  Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, vil modtage en skriftlig besvarelse. Svarene fremsendes desuden til byrådets medlemmer til orientering.
 7. Opstår der tvivl om forretningsorden, tilkommer det borgmesteren at fortolke dens bestemmelser.
  Hvis et byrådsmedlem er utilfreds med borgmesterens afgørelse, kan byrådsmedlemmet efter spørgetiden forlange, at spørgsmålet tages op til endelig afgørelse på det næste offentlige byrådsmøde. Indtil den endelige afgørelse foreligger, er byrådsmedlemmet forpligtet til at følge borgmesterens fortolkning.
 8. I umiddelbar forlængelse af byrådsmødets afslutning kan den samme kreds, som nævnt ovenfor stille spørgsmål om alle kommunale forhold til alle Byrådets medlemmer eller tale personligt med de enkelte byrådsmedlemmer.
 9. Byrådet kan afholde temamøder eller have temasager på dagsordenen, hvor byrådsmødet kan afbrydes i et nærmere aftalt tidsrum, hvor tilhørerne kan komme med kommentarer eller stille spørgsmål til Byrådets medlemmer. I disse møder/sager træffes ikke beslutninger.