Ejendomsskat

 

Når man ejer fast ejendom skal man betale to former for skat – ejendomsværdiskat og ejendomsskat.

Ejendomsværdiskatten beregnes på grundlag af ejendomsværdien af en ejerbolig. Satsen for ejendomsværdiskatten er fastsat i ejendomsværdiskatteloven og kan ikke variere fra kommune til kommune. Skatten indgår i ejerens beregnede forskudsskat. Yderligere information om ejendomsværdiskatten fås på vurderingsportalen

Ejendomsskat til kommunen (også kaldet grundskyld) beregnes som en promille af ejendommens grundværdi minus eventuelle fradrag i grundværdien for forbedringer. 

Kommunalbestyrelsen fastsætter ejendomsskatten (grundskyldspromillen) en gang om året samtidigt med, at budgettet for næste år vedtages. 

Grundskyldspromillen for 2022 er 25,000 promille.

For skov- og landbrugsejendomme er den 7,200 promille.

 

 

Det er Vurderingsstyrelsen, der er vurderingsmyndighed. Spørgsmål omhandlende vurderingen af din ejendom skal derfor rettes til vurderingsstyrelsen. Her finder du kontaktinfo

 

Grundlaget for ejendomsskatteberegningen er den aktuelle vurdering. Ejendomsskatten er omfattet af et grundskatteloft: Grundskatteloftet begrænser hvor meget den enkelte grundejers grundskyld ved uændret grundskyldspromille kan stige fra år til år.

Beregningsgrundlaget - den afgiftspligtige grundværdi – kan som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten er i 2022 fastsat til 2,8 % for ejerboliger og 4,4% for øvrige ejendomme.

Det er folketinget der hvert år vedtager stigningsprocenten for det kommende år.

 

Folketinget vedtog i december måned 2021 en ny lov, som betyder følgende for beregning af dækningsafgiften:

Dækningsafgiften for 2022 opkræves først på en ejendomsskattebillet, der udsendes primo februar måned 2022 med forfald for 1. rate den 1. marts 2022. 


Dækningsafgiften opkræves fremadrettet på grundlag af grundværdien i stedet for af forskelsværdien. 
På grund af den nye beregningsmodel, er det fastlagt lovgivningsmæssigt, at der som minimum opkræves det samme som i 2021 samt at dækningsafgiften max kan stige 30%.


Dækningsafgiften for erhvervsejendomme i Ishøj Kommune udgør i 2022 6,9 promille mod tidligere 10. Taksten for 2022 er fastsat ved lov.

 

Regeringen vedtog i 2018 en lov, som betyder, at en eventuel stigning i grundskylden gældende fra 2018 og fremover ikke skal betales her og nu, men først når du sælger din bolig.

Det betyder, at nominelle stigninger i forhold til 2017 automatisk indefryses. Ordningen gælder stigninger over 200 kr. pr. ejer. Alle boligejere som betaler ejendomsværdiskat er omfattet af ordningen. 

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside

Indfrielse ved salg af bolig

Når du sælger din bolig, skal hele lånet indfries til kommunen. Ændrer en ejendom anvendelse og der ikke opkræves ejendomsværdiskat mere, skal lånet også indfries. Opkrævning udsendes automatisk til alle ejere, når der er sket ejerskifte på ejendommen.

Fravalg af indefrysningsordningen

Fra 2 halvår 2021 blev det muligt at fravælge indefrysningsordningen.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

Hvordan du tilmelder og framelder dig

Hvis du ikke har NemID, kan du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i, og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives ikke renter og gebyrer frem til 2024. I 2024 vil nye boligskatteregler træde i kraft.

Framelder du ordningen på Borger.dk, vil du modtage et indbetalingskort.

Du kan betale via Mit Betalingsoverblik. Du kan når du er kommet ind på Mit betalingsoverblik tilmelde/framelde din betaling via Mobilepay, se her hvordan Mobilepay

 

 

 • Ejendomsskat til kommunen
 • Dækningsafgift af erhvervsejendomme
 • Afgift vedr. rottebekæmpelse
 • Renovation
 • Skorstensfejerafgift

 

Ejendomsskattebilletten for det kommende år udsendes til alle ejere ved årsskiftet.
Ejendomsskattebilletten udsendes via digital post.

Du vil dermed altid kunne finde din ejendomsskattebillet.

 

 

Kommunen opkræver ejendomsskat 4 gange om året.

1. rate forfalder 01.01.2022 med sidste rettidige betalingsdag 07.01.2022.

2. rate forfalder 01.04.2022 med sidste rettidige betalingsdag 07.04.2022.

3. rate forfalder 01.07.2022 med sidste rettidige betalingsdag 07.07.2022.

4. rate forfalder 01.10.2022 med sidste rettidige betalingsdag 07.10.2022

Ved betaling efter sidste rettidig indbetalingsdag beregnes renter. Ubetalte renter og gebyrer bliver opkrævet på indbetalingskortet og vil ikke fremgå af ejendomsskattebilletten.

Renten for 2022 beregnes med 0,4 % for hver påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen til og med den måned, hvor betalingen sker.

 

Indbetalingskort udsendes særskilt ca.10 dage før hver rates forfaldstid via digital post. Hvis du tilmelder til betalingsservice (Nets) er du sikker på, at regningen bliver betalt til tiden. Husk dog altid at kontrollere, om betalingen står på betalingsoversigten.

Der udsendes ikke indbetalingskort, når betalingen sker via Betalingsservice, det kan du se på din betalingsoversigt.

Du har selv pligt til at sikre, at der sker betaling til tiden.

Du kan betale via Mit Betalingsoverblik. Du kan når du er kommet ind på Mit betalingsoverblik tilmelde din betaling via Mobilepay, se her hvordan Mobilepay

 

 

 

 

 

 • At der er 4 rater, og raterne betales forud 
 • At der herfra sendes en skattebillet til orientering til alle nye ejere
 • At køber/sælger selv skal ordne mellemværendet på refusionsopgørelsen
 • At det er ejendommens tinglyste ejer som hæfter for ejendomsskatten. Er der restance ved overtagelsen sendes indbetalingskort til ny ejer
 • At kommunen sender rykkerskrivelse ud hvis ejendomsskatten ikke er betalt
 • At renter og gebyrer ved for sen betaling bliver opkrævet på indbetalingskortet og ikke på ejendomsskattebilletten 
 • At afmelde betalingsservice i god tid
 • At tilmelde ejendomsskattebilletten til betalingsservice

 

Ejer du eller din ægtefælle parcelhus, rækkehus, ejerlejlighed eller fritidshus til eget brug, kan du søge lån til betaling af ejendomsskatten.

Du eller din ægtefælle skal:

 • have nået folkepensionsalderen eller
 • modtage social pension, delpension eller efterløn.

Lånet udbetales uden hensyntagen til dine indtægtsforhold og bevilges kun, hvis der er friværdi i ejendommen inden for den offentlige vurdering.

Du kan ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk.

Du kan Læse mere her pensionistlån

Har du et aktivt pensionistlån i kommunen pr. 01.10.2023 vil SKAT automatisk oprette et nyt lån fra 2024 og på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet.

Gamle lån fra før 2024 bliver foreløbigt i kommunen og skal fortsat tilbagebetales til kommunen, der udsendes opgørelser af lånene primo 2024.

Bemærk, at renteudgifter i forbindelse med lånet ikke er fradragsberettiget

 

 • Ejendomsskat, grundskyld og dækningsafgift samt lån til betaling af  ejendomsskat
  Kontakt ejendomsbeskatningen på tlf. 43 57 73 20
 • Ejendomsværdien/grundværdien
  Kontakt Vurderingsstyrelsen på tlf. 72 22 16 16
 • Renovation
  Kontakt Vestforbrændings kundeservice på tlf. 70 25 70 60 eller via deres hjemmeside
 • Skorstensfejerafgift
  Kontakt skorstensfejermester Torben Glad Nielsen på tlf. 40 44 42 94 

 

 

Staten overtager din boligskatteopkrævning

 

Med de nye boligskatteregler bliver hele din skatteopkrævning samlet i Staten.

Det betyder, at du betaler grundskylden løbende via forskuds- og årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen.  

 

Foreløbig 2022 vurdering til beregning af 2024 skatten

I 2024 skal du betale skat af en foreløbig 2022 vurdering. Fra den 12. september kan du se de foreløbige vurderinger på vurderingsportalen. De fleste boligejere vil opleve en højere ejendomsvurdering, men det fører ikke til højere boligskat. Der indføres lavere skattesatser samt en skatterabatordning. Spørgsmål til de nye vurderinger skal rettes til Vurderingsstyrelsen.

 

Du kan læse mere her:

Nye boligskatteregler i 2024

Indefrysningslån

De nye boligskatteregler har betydning for den indefrysningsordning, som giver mulighed for lån til stigninger i grundskylden. Siden 2018 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i grundskyld. Fra 2024 overtager SKAT ansvaret for nye indefrysningslån. Ordningen udvides så du låner til eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Der kommer renter på de nye lån fra 2024.

Læs mere her Indefrysningslån

Pensionistlån til betaling af grundskyld

Fra 2024 overtager SKAT låneordningen, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme. Du kan ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk. Har du et aktivt pensionistlån i kommunen, vil SKAT automatisk oprette et nyt lån fra 2024 og på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet.

Gamle lån fra før 2024 bliver foreløbigt i kommunen og skal fortsat tilbagebetales til kommunen, der udsendes opgørelser af lånene primo 2024.

Læs mere her Pensionistlån

Hvad opkræver kommunen fortsat

Kommunen opkræver stadig renovation, rottebekæmpelse, vejbidrag samt skorstensfejerafgift.

 Der vil ultimo 2023 blive udsendt en ejendomsbidragsopgørelse, med oversigt over ejendommens beløb for 2024.

Fra 2024 vil opkrævning ske i to rater med betaling i januar og juli måned.