Orientering om PFAS i Store Vejleå og Lille Vejleå

Drikkevand

Alt drikkevand i Ishøj Kommune overholder sundhedsmyndighedernes krav til drikkevandets indhold af PFAS.

Ishøj Vand leverer 70% af drikkevandet til Ishøjs borgere og drikkevandet overholder sundhedsmyndighedernes krav til drikkevandets indhold af PFAS. Ishøj Vand har påvist PFAS i en enkel boring, men i en koncentration, der er langt under grænseværdien.

HOFOR kontrollerer drikkevandet fra Thorsbro Vandværk for PFAS hver uge. Derudover styres indvindingen fra kildepladserne således, at der hentes mere vand fra de rene kildepladser og mindre vand fra kildepladser med indhold af PFAS.

HOFOR har fundet PFAS over grænseværdien for drikkevand i boringerne på Solhøj Kildeplads. HOFOR har haft ekstra overvågning for PFAS i vandet med ugentlige prøver siden november 2021 og følger også intensivt udviklingen af stofferne i 2022. HOFOR, Høje Taastrup Kommune, Region Hovedstaden og NIRAS er i gang med et projekt omkring PFAS. De foreløbige resultater herfra viser, at PFAS stofferne findes udbredt i grundvandsmagasinet i indvindingsoplandet til Solhøj Kildeplads i koncentrationer over 2 ng/l (som er grænseværdien).

På Thorsbro Kildeplads er der påvist PFAS i en enkelt boring og under grænseværdien. På Ishøj Kildeplads er der ikke påvist PFAS.

Udviklingen af PFAS i drikkevandet følges tæt af både Ishøj Vand og HOFOR.

St. Vejle Å og Lille Vejleå

I Lille Vejleå har Ishøj og Greve Kommuner haft målinger hen over sommeren og efteråret 2021, hvor der bl.a. er blevet målt for PFOS. Også her er der fundet overskridelser, men kun op til 3 gange grænseværdien for PFOS i ferskvand. Der findes pt. ikke kvalitetskriterier for de andre PFAS-forbindelser for overfladevand.

Prøverne fra Store Vejleå viser overskridelser for stoffet PFOS. Værdierne ligger mellem 3,4 og 8,8 ng/l, hvor kvalitetskriteriet for PFOS i ferskvand er 0,65 ng/l. Det er en overskridelse med op til en faktor 13.
På baggrund af værdierne i Store Vejleå har Fødevarestyrelsen meldt ud, at niveauerne er så lave, at styrelsen vurderer, at der ikke er behov for at udtage yderligere prøver eller fraråde konsum af fisk fanget i vandløbet, eller kvæg der har fået vand fra åen.

I forbindelse med et konkret projekt i Vallensbæk er der den 27. maj 2022 målt for PFOS i St. Vejleå, og her blev der målt en koncentration på 2,4 ng/l. Vandløbsmyndigheden planlægger at lave opfølgende prøver i St. Vejleå i løbet af efteråret formentlig i samarbejde med Vallensbæk Kommune.

Der gøres opmærksom på, at dyr fra Ishøj Dyrepark ikke får vand fra vandløb, men har automatvanding koblet på drikkevandsnettet, og at der i øvrigt er regler om genudsættelse på alle fiskearter i Store Vejleå.

Der er ikke en maksimalgrænseværdi for indhold af PFOS eller PFAS i fødevarer endnu. Det er under forhandling i EU, men er på et meget tidligt stadie.

Badevand

Ishøj Kommune har i sommeren 2022 målt for PFAS i badevandet i Ishøj Kommune. Her er der fundet værdier på 0,76 ng/l, hvor grænseværdien er 40 ng/l. Så det vurderes, at der ikke er grundlag for at udtage yderligere prøver.