Orientering om PFAS i Store Vejleå og Lille Vejleå

Der har den seneste tid været øget fokus på gruppen af perfluorerede stoffer, kaldet PFAS og herunder PFOS, som bl.a. findes i brandøvelsesskum. Vandprøver fra Store Vejleå og Lille Vejleå viser overskridelse for stoffet PFOS, men i så lave niveauer, at Fødevarestyrelsen vurderer, at det ikke udgør en sundhedsrisiko.

Region Hovedstaden har udtaget vandløbsprøver i Store Vejleå på baggrund af en national screening af kortlagte forureninger, der ligger inden for en vis afstand til søer eller vandløb, som har målsætning om god økologisk tilstand.

Prøverne fra Store Vejleå viser overskridelser for stoffet PFOS. Værdierne ligger mellem 3,4 og 8,8 ng/l, hvor kvalitetskriteriet for PFOS i ferskvand er 0,65 ng/l. Det er en overskridelse med op til en faktor 13.
I Lille Vejleå har Ishøj og Greve Kommuner haft målinger hen over sommeren og efteråret 2021, hvor der bl.a. er blevet målt for PFOS. Også her er der fundet overskridelser, men kun op til 3 gange grænseværdien for PFOS i ferskvand. Der findes pt. ikke kvalitetskriterier for de andre PFAS-forbindelser for overfladevand.

På baggrund af værdierne i Store Vejleå har Fødevarestyrelsen meldt ud, at niveauerne er så lave, at styrelsen vurderer, at der ikke er behov for at udtage yderligere prøver eller fraråde konsum af fisk fanget i vandløbet, eller kvæg der har fået vand fra åen. Der gøres opmærksom på, at dyr fra Ishøj Dyrepark ikke får vand fra vandløb, men har automatvanding koblet på drikkevandsnettet, og at der i øvrigt er regler om genudsættelse på alle fiskearter i Store Vejleå.

Siden opdateres løbende.