Køreundervisning og køreprøve

Når du skal tage et kørekort, skal du tilmelde dig køreundervisning hos en godkendt kørelærer

Når du skal have kørekort for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som vejleder om hele forløbet i forhold til undervisning, teori- og køreprøve. Kørelæreren udleverer ansøgningsblanket.

Den 1. januar 2017 startede en 3-årig forsøgsordning, hvor du som 17-årig kan tage kørekort, og derefter køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager, til du fylder 18 år. Du kan starte på køreskolen, når du er 16 år og ni måneder.

Først når du er fyldt 18 år, må du køre bil alene.

Hvis du begynder at tage kørekort før du fylder 18 år, skal både du og den voksne ledsager skal opfylde en række krav for at måtte køre sammen.  Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i reglerne, så træningen bliver både lovlig og sikker.

Du kan læse mere på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.

Køreundervisningen består af:

  • teoretisk undervisning i færdselsreglerne
  • køretøjets betjening og udstyr
  • praktisk undervisning i kørsel, såkaldt øvelseskørsel.

Det er samtidig et krav, at du har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Dette gælder dog kun, hvis det er første gang, du tager kørekort.

Teori- og køretimer

For at kunne gå op til den teoretiske og praktiske køreprøve, skal du have haft følgende antal lektioner af 45 minutters varighed i teori og praktisk kørsel:

  • Motorcykel (kategori A1, A2 og A): 29 lektioner teori og 22 lektioner praktik.
  • Alm. bil (kategori B): 29 lektioner teori og 24 lektioner praktik
  • Lastbiler/Busser (kategori C1, C, D1 og D): 16 lektioner teori og 18 lektioner praktik.
  • Påhængskøretøj over 750 kg. (kategori E): Antallet af timer afhænger af, om kørekortet skal bruges til bil (4 timers teori, 6 timers praktik), lille lastbil, lille bus eller stor bus (10 lektioner teori, 6 timers praktik) eller stor lastbil (13 lektioner teori, 18 timers praktik).

Sammenhængende undervisning

Køreundervisningen skal være sammenhængende. Dvs. at der ikke må være pauser eller afbrydelser i køreuddannelsen af længere varighed. Hvis du har været fraværende i mere end tre måneder, skal du begynde forfra på køreundervisningen.

Øvelseskørsel

Den første køreundervisning til motorcykel og personbil skal foregå på et lukket, godkendt køreanlæg. Du skal mindst gennemføre fire lektioner på øvelsespladsen.

Køreteknisk anlæg

En del af køreundervisningen skal foregå på køreteknisk anlæg, hvor du bl.a. lærer at køre i glat føre.

Køreprøve

Køreprøven består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske prøve kan tidligst foregå én måned, før du fylder 18 år, og først når du har været til praktisk øvelseskørsel på manøvrebane. Du kan først gå op til den praktiske prøve, når du er fyldt 18 år og har bestået teoriprøven. Den praktiske prøve skal være aflagt senest 12 måneder, efter at du har bestået teoriprøven.

Lægeattest til køreprøve

Du skal have en lægeattest fra din egen læge, før du kan blive indstillet til køreprøve. Lægen skal kontrollere syn, hørelse, førlighed og den generelle helbredstilstand. Det fremgår af kørekortet i form af en talkode, hvis du skal bruge briller, høreapparat el.lign. under kørslen. Politiet kan kræve, at du skal sørge for yderligere erklæringer fra speciallæger mv., før kørekortet kan blive udstedt.

Færdselsrelateret førstehjælpskursus

Det er et krav, at alle, der tager kørekort for første gang, skal have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Et førstehjælpskursus skal gøre dig i stand til at håndtere trafikulykker. Kurset omfatter otte timers undervisning, hvor fire af timerne er om basal genoplivning, og de sidste fire handler om færdselsrelateret førstehjælp.

Teoriprøven

Teoriprøven består af en såkaldt multiple choice. Teoriprøven bliver rettet straks, efter prøven er slut, og du får derfor resultatet med det samme. Hvis du pga. særlige forhold ikke kan aflægge en skriftlig teoriprøve, kan du få en speciel prøve, hvor fx den prøvesagkyndige læser spørgsmålene op eller standser dvd afspilleren mellem hvert spørgsmål.

Den praktiske prøve

en praktiske prøve skal bestås inden 12 måneder, efter du har bestået teoriprøven. Inden du begynder at køre, skal du vise færdigheder i at kontrollere udvalgte dele af køretøjets udstyr som fx at kontrollere motorolie. Når du derefter kører, skal den prøvesagkyndige vurdere, om præstationen er tilfredsstillende.

Hvis du består prøven, får du på stedet et midlertidigt kørekort. Senere modtager du det rigtige kørekort. Det midlertidige kørekort kan bruges i Norden, men ikke i udlandet i øvrigt. I dette tilfælde kan du få et midlertidigt erstatningskørekort.

Et midlertidigt kørekort, der er udstedt efter bestået køreprøve, gælder normalt kun, indtil du modtager det rigtige kørekort.

Du skal betale et gebyr på 1.000 kr. (2023) for at gå op til teoriprøven og den praktiske prøve. Herudover kommer udgifterne til køreundervisning og lægeattest. Der er ikke nogen grænse for, hvor mange gange du må gå op til en køreprøve, men du skal betale fuldt gebyr hver gang.

Du skal have en lægeattest fra din egen læge, før du kan blive indstillet til køreprøve. Lægen skal kontrollere syn, hørelse, førlighed og den generelle helbredstilstand.

Det fremgår af kørekortet i form af en talkode, hvis du skal bruge briller, høreapparat el.lign. under kørslen. Politiet kan kræve, at du skal sørge for yderligere erklæringer fra speciallæger mv., før kørekortet kan blive udstedt. 

Over teoriprøve eller praktisk prøve

Hvis du vil klage over teoriprøve eller praktisk prøve, skal du sende din klage til politidirektøren i den politikreds, der har afholdt prøven. Hvis du vil klage over politidirektørens afgørelse, skal du sende din klage til politidirektøren, som har truffet afgørelsen. Politidirektøren videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, politidirektørens afgørelse er meddelt. Vil du klage over en teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert afholdt af kommunen, skal du klage til kommunen.

Over en kørelærer eller køreundervisning

Hvis du vil klage over kørelæreren eller køreundervisningen, skal du sende klagen til Ankenævnet for Køreundervisning. Ankenævnet behandler klager over både praktisk og teoretisk køreundervisning. Hvis du ikke mener, at kørelæreren overholder de fastsatte undervisningsplaner, kan du også anmelde det til politiet.

Over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort

Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politiet, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politiet videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politiets afgørelse er meddelt.