Spildevand og regnvand

Spildevand og regnvand opsamles og bortledes på en miljømæssig god måde i Ishøj

Spildevandet fra Ishøjs borgere renses på BIOFOS' renseanlæg, som også modtager spildevand fra andre kommuner.

Spildevandsplan og kort for Ishøj Kommune

Rammerne for Ishøj Kommunes håndtering af spildevand er fastlagt i den gældende Spildevandsplan 2014-2022, som blev vedtaget af Ishøj Byråd den 7. oktober 2014. Den nuværende Spildevandsplan afløser Spildevandsplan 2003-2013.

Spildevandsplan 2014 -2022

Nedsivningspotentialekort

Tillæg 1 til Spildevandsplan

Tillæg 2 til Spildevandsplan - St. Vejleå

Tillæg 3 til Spildevandsplan - Ændring af Tranegilde Mark Drængrøft og Byrende til spildevandsteknisk anlæg

Tillæg 4 til Spildevandsplan - Seperatkloakering og klimatilpasning af Ishøj Vandværk

Tillæg 5 til Spildevandsplan - Pilemølle Erhvervsområde Syd

Tillæg 6 til Spildevandsplan - Ørnekærs Vænge

Tillæg 7 til Spildevandsplan - Ishøj Sø

Tillæg 8 til Spildevandsplan - VaVa

Kort til Spildevandsplan 2014-2022

Kort til tillæg nr. 1

Målsætninger i spildevandsplanen

Klimatilpasning og håndtering af større mængder regnvand er indarbejdet i Spildevandsplan 2014-2022, som også beskriver kommunens målsætninger på spildevandsområdet:

 • Afløbssystemet og driften af dette skal respektere omgivende natur og miljø mest muligt.
 • Det høje serviceniveau for afledning af spildevand skal opretholdes og forbedres.
 • Der skal sikres stor forsyningssikkerhed.
 • Ekstremregn og klimaændringer håndteres.
 • Arbejdsmetoder skal tilpasses de aktuelle behov og muligheder.
 • Uvedkommende vand skal reduceres.
 • Mest muligt vand håndteres lokalt, inden det ledes til regnvandssystem.
 • Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med Ishøj Forsyning.

Påbud fra kommunen

Har du som ejendomsejer fået påbud om at forbedre spildevandsrensning og tilslutning til kloak, vil du få mulighed for en afdragsordningen samt en udsættelse af fristen på minimum 3 år.

Ansøgningsskema

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som sammen med dine årsopgørelser indsendes til Ishøj Kommune til naturmiljo@ishoj.dk

I skemaet oplyses den personlige indkomst for alle husstandens medlemmer med udgangspunktet i årsopgørelsen fra året før. Personlig indkomst er fx løn, feriepenge, social pension, dagpenge, kontanthjælp, SU mv.

Kapital- og aktieindkomster skal sammen med tillæg for evt. formue over 797.600 kr. lægges til.

Forudsætning for afdragsordning og udsættelse af frist

Det er en forudsætning, at du har en husstandsindkomst på under ca. 311.000 kr./år.

Grænsen for husstandsindkomst forhøjes med 40.800 kr. for hvert enkelt hjemmeboende barn under 18 år (dog max. 4 børn). I husstandsindkomsten skal indregnes værdien af egen bolig, da formue over 861.300 kr. er omfattet.

Afdragsordningen giver mulighed for, at ejendomsejer overlader etableringen af kloakanlægget til Ishøj Forsyning ved at betale for anlægget via en afdragsordning over 20 år.

Muligheden for at få udsættelse og afdragsordning træffes efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 (tilslutning til kloak) og § 30 stk. 1 (forbedret spildevandsrensning).

Nedsivning af regnvand på egen grund

Regnvand fra tage og befæstede arealer, der ikke benyttes til forurenende aktiviteter, anses normalt for at være meget lidt forurenende. Nedsivningsanlæg kan derfor være et godt miljømæssigt alternativ til kloakering, fordi regnvandet bliver til grundvand i stedet for at blive ført til kloak. Nedsivning på egen grund kan fx foregå via regnbede, faskiner eller græsplæne.

Et regnbed er et lille beplantet lavning i haven. Regnbedet kan enten graves ud, eller anlægges der, hvor der er en naturlig lavning i haven. Bunden af regnbedet skal opbygges af minimum 40 cm sandblandet muld for at sikre gode nedsivningsforhold.

En faskine er typisk et udgravet hul i jorden, der er fyldt op med fx større sten eller kraftige plastikrammer. Her kan vandet fra et regnskyl samle sig, før det fordeler sig i jorden.

Nedsivning via egen græsplæne er en simpel og billig løsning. Det kræver dog, at terrænet hælder bort fra huset og samtidig ikke løber over skel ind til naboen. Den nødvendige størrelse af græsplænen afhænger af jordens nedsivningsevne (sand eller ler).

Der må kun ledes regnvand - og ikke spildevand fra huset - til dit nedsivningsanlæg.

HER KAN DU LÆSE MERE OM, HVORDAN REGNVAND KAN NEDSIVES PÅ EGEN GRUND I EN FASKINE 

Ansøgningsproces

Inden du laver nedsivningsanlæg, skal du søge kommunen om tilladelse. Det skal du bl.a. gøre for at sikre, at din grund ikke bliver oversvømmet, og at der ikke sker forurening af grundvandet.

Ansøgning om nedsivningsanlæg skal sendes via Byg og Miljø. Ved ansøgningsprocessen bedes du være særligt opmærksom på følgende:

 • Du bedes oplyse grundvandsstand samt information om, hvornår grundvandet er pejlet. Der kan typisk tidligst måles grundvandsspejl 4-6 dage efter, at hullet er lavet i lerholdige jorde. Vær opmærksom på, at bund af en evt. faskine skal placeres over højeste grundvandsspejl. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, kan der ikke gives nedsivningstilladelse i faskine, men vi anbefaler, at man i stedet laver et regnbed eller nedsiver i græsplæne.
 • Du bedes beskrive jordbundsforholdene der, hvor du ønsker at nedsive, samt angive anvendt metode til jordbundsundersøgelse.
 • Du bedes vedlægge dokumentation for, hvordan nedsivningsanlægget er dimensioneret samt hvilken hydraulisk ledningsevne, der er brugt til formålet. Ved dimensionering af nedsivningsanlæg skal der benyttes en gentagelsesperiode på 5 år og en sikkerhedsfaktor på 1,2.
 • Det skal oplyses hvilket materiale vandet stammer fra – det tilladelses normalt ikke, at der nedsives vand fra bly-, kobber eller zinktage samt tagrender af disse materialer.
 • Der skal vedlægges en plantegning, der viser, at følgende afstandskrav er overholdt: > 25m til sø, hav eller vandløb, > 5m til bygninger med beboelse, > 2m til bygninger uden beboelse og > 2m til skel.


Grundvandsspejlet varierer hen over året og står højest i vinterperioden og lavest i sommerperioden. Værktøjet HIP viser modelberegninger af det forventede niveau for det terrænnære grundvand i dit område. HIP er et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem udstillet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Det forventede grundvandsspejl i vinterperioden kan ses her

KLIK HER FOR AT FINDE EXCEL ARK TIL DIMENSIONERING AF NEDSIVNINGSANLÆG  

KLIK HER FOR AT SØGE OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF NEDSIVNINGSANLÆG

Ishøj Forsyning står for driften af alle spildevandsanlæg og kloakanlæg i kommunen. 

Du kan finde flere informationer om vand- og kloakforsyningen på Ishøj Forsynings hjemmeside. 

Du kan også kontakte Ishøj Forsyning på tlf. 43577 776 eller forsyningen@ishoj.dk