Den kommunale ungeindsats

I den kommunale ungeindsats (KUI) kan du bl.a. få hjælp og vejledning til at komme i uddannelse eller arbejde. Den kommunale ungeindsats har to indgange:

Grundskolevejledningen som dækker vejledningen til og med 9. klasse

Ungeindsatsen - Ishøj Uddannelse og Job som dækker vejledningen for unge der er gået ud af folkeskolen og op til 25 år, samt indsatser for ledige unge op til 30 år.


Grundskolevejledningen varetager:

 • Uddannelsesvejledning på Ishøjs folkeskoler - Gildbroskolen, Vejlebroskolen, Strandgårdskolen, Vibeholmskolen og Ishøj Skole
 • Uddannelsesvejledning på Ådalens Privatskole, Skolen på Ishøjgård og Next 10. klasse
 • Den Skolestyrkende Indsats 

Mere info og kontaktinformationer på Grundskolevejledningen finder du nedenfor. 


Ungeindsatsen - Ishøj Uddannelse og Job kan bl.a. hjælpe med:

 • Uddannelsesvejledning for unge der er gået ud af folkeskolen og op til 25 år
 • Uddannelsesvejledning vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
 • Servicering af virksomhedsheder
 • Vejledning og rådgivning hvis du er ledig

Mere info om de forskellige områder i Ungeindsatsen - Ishøj Uddannelse og Job, samt kontaktinformationer finder du nedenfor.

Hvis du har behov for uddannelsesvejledning kan du finde din uddannelsesvejleder via dette link

For unge der går i folkeskolen

Du vil møde din uddannelsesvejleder allerede på 6. klassetrin.

Herunder kan du finde den vejleder der er tilknyttet din skole:

 • Vejlebroskolen og Ishøj Skole:
  Mette Mundt: 2011 7388
 • Gildbroskolen og Strandgårdskolen:
  Ketty Larsen: 3123 2845
 • Vibeholmskolen, Ådalen Privat skole, Skolen på Ishøjgård og Next 10. klasse:
  Carsten Oddershede: 3123 2861

Du kan sende os en sikker mail via dette link.

Kontakt oplysninger til administrationen i Ishøj Grundskolevejledning og Den Skolestyrkende indsats:

 • Mette Mundt, Teamleder: 2011 7388
 • Carmen Andersson, Udviklingskonsulent og brobygningskoordinator: 2335 8905

Den Skolestyrkende Indsats er en håndholdt indsats målrettet Ishøj Kommunes folkeskoleelever fra 6.- 9.klasse.

Målgruppen for Den Skolestyrkende Indsats er elever, som har vanskeligt ved at være i folkeskolen eller som slet ikke møder op til trods for flere forsøg på at få eleven tilbage til skolen. Der er en høj grad af diversitet blandt målgruppen, men fælles er, at det er elever, der ikke kun har faglige udfordringer men ofte også personlige, sociale, psykiske og/eller familiære problemer.

En elev tilknyttet Den skolestyrkende Indsats forbliver indskrevet på sin folkeskole. Eleven har som udgangspunkt sin skoledag på ungdomsskolen, hvor der arbejdes med de sociale og faglige udfordringer der vanskeliggør en stabil skolegang. Det tilsigtes, at eleven er indskrevet i en begrænset periode, hvorefter eleven langsomt tilbagesluses til sin folkeskole.

Visitation til Den Skolestyrkende Indsats sker udelukkende via skolelederen på elevens folkeskole.

Kontakt til Den Skolestyrkende Indsats:
 • Lene Preus, ungekoordinator: 3123 2842 
 • Dennis Gregersen, pædagogisk vejleder: 2483 0635

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Uddannelsesvejledning for unge op til 25 år

I uddannelsesvejledningen vejleder vi unge med bopæl i Ishøj Kommune, som er gået ud af folkeskolen, og er mellem 15 og 25 år til uddannelse. 

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Informere dig om ungdomsuddannelser
 • Informere dig om adgangskrav
 • Hjælpe dig med at finde den ungdomsuddannelse der passer til dig og dine kompetencer
 • Hjælpe dig med tilmeldingen til ungdomsuddannelse
 • Vejlede dig om SU
 • Hjælpe med afklarende praktikforløb
 • Afklaring og tilmelding til FGU

Har du behov for at logge ind i UnoUng, kan du logge ind via dette link.

Hvis du har behov for uddannelsesvejledning kan du finde din uddannelsesvejleder via dette link eller kontakte en af nedenstående uddannelsesvejledere:

 • Dennis Hjuler: 2365 1833
 • Caroline Meldhede Aaskilde: 2382 5104
 • Reza Sediqhishiraz: 2011 7295 (For unge som bor i Vejleåparken, som er gået ud af grundskolen)

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

STU er en individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse, målrettet unge med særlige behov. Uddannelsen er ikke formelt kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. STU har til formål at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og at give unge med potentiale herfor forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse.

Hvis du ønsker at læse mere om STU-uddannelsen, kan du trykke på dette link.

Målgruppen for STU:
Målgruppen er unge, der har gennemført folkeskolen, men som har et særligt behov, der forhindrer den unge i at påbegynde og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse – også med specialpædagogisk støtte kaldet SPS.

Proces for visitation til STU:
Hvis en STU-vejleder vurderer, at den unge ikke har gavn af eller være i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, kan en STU-vejleder i samarbejde med den unge (og evt. forældre) indstille til STU. Det sker på baggrund af en grundig afdækning af den unges hidtidige uddannelsesforløb, funktionsevne (fysisk, mentalt, psykisk og socialt) og ønsker for fremtiden. Dette beskrives grundigt i indstillingen, som forelægges visitationsudvalget, efter den unge (og evt. forældre) har godkendt indstillingen.

I Ishøj Kommune er det visitationsudvalget, der afgør, om den unge kan bevilges det 3-årige STU-forløb. Visitationsudvalget består af leder af Ungeindsatsen - Ishøj Uddannelse og Job (formand for visitationsudvalget), leder af rådgiverne og lederen af psykologerne i Center for Børn og Forebyggelse og lederen af rådgiverne i Center for Voksne og Velfærd. Der afholdes tre visitationsmøder årligt. 

Efter behandling af indstillingen på visitationsudvalget modtager den unge (og evt. forældre) besked om afgørelsen.

Hvis den unge godkendes til STU:
STU-vejlederen udarbejder i samarbejde med den unge en forløbsplan, hvori der beskrives hvilke mål den unge skal arbejde med. Som led heri præsenteres den unge for relevante tilbud blandt de STU-uddannelsessteder, der kan imødekomme den unges behov. I processen er der tæt dialog mellem den unge (og evt. forældre) og STU-vejlederen. 

På baggrund af indstillingen, dialog med den unge (og evt. forældre) udarbejdes forløbsplanen. Herefter indgår STU-vejleder dialog ift. placering og ønske af STU-uddannelsessted.
Der tages så vidt muligt hensyn til den unges ønsker i afgørelsen om, hvilken STU-uddannelsessted, den unge får bevilget. Den unge modtager et bevillingsbrev om, hvilket uddannelsessted kommunen har bevilget.

Opfølgning og kvalitetssikring:
Under STU-forløbet følger STU-vejlederen jævnligt op på den unges forløb - både telefonisk, samt fysiske besøg. Dette for at sikre at STU-uddannelsesinstitutionen lever op til de indgåede mål i forløbsplanen og kontrakt mellem STU-uddannelsesinstitutionen og Ishøj Kommune. 

Den unges overgang fra STU til voksenlivet:
For at sikre en god overgang fra STU til voksenlivet har STU-vejlederen et tæt samarbejde med relevante parter fx jobcenteret. Dette for at sikre en god overgang fra STU til voksenlivet, og eventuelt uddannelse eller beskæftigelse.

Hvis der er et uddannelses- eller beskæftigelsesperspektiv for den unge, afholdes det første udslusningsmøde med relevante parter et år før endt STU, for at sikre en god overgang til uddannelse eller beskæftigelse.

Hvis der ikke er et uddannelses- eller beskæftigelsesperspektiv, afholdes disse møder ½ år inden endt STU.

Hvis du går på en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), kan du kontakte nedenstående STU-vejledere:

 • Tine Theil: 6193 6260
 • Rie Nielsen: 3123 2853

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

For unge på uddannelseshjælp mellem 18-29 år

I Ungeindsatsen hjælper vi unge på uddannelseshjælp i uddannelse eller job. Hvis du modtager ydelse, kan du telefonisk kontakte din ungekonsulent:

 • Ayan Abdiaziz: 2162 1446
 • Tina Mikkelsen: 2496 0336
 • Camilla Fravn: 5150 1363
 • Sarah Reckendorff: 2466 4457

Hvis du er i tvivl om, hvem din ungekonsulent er kan du kontakte jobcenteret på: 4357 7080 eller sende en mail via nedenstående link.

Du kan sende os en sikker mail via dette link.

Tilbud for unge mellem 15-29 år

I Ungeindsatsen har vi en virksomhedskonsulent, som bl.a. hjælper unge der er gået ud af folkeskolen og op til 30 år med praktikker, fritidsjob, elevpladser og ordinære jobs.

Har du behov for at kontakte virksomhedskonsulenten, kan du kontakte:

 • Ivana Babic: 2031 4696

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Om ungeindsatsen i Ishøj Kommune

Kontaktoplysninger til administrationen i Ishøj Grundskolevejledning og Den Skolestyrkende indsats:

 • Mette Mundt, Teamleder: 2011 7388
 • Carmen Andersson, Udviklingskonsulent og brobygningskoordinator: 2335 8905

Send os en sikker mail via dette link.

Kontaktoplysninger til administrationen i Ungeindsatsen - Ishøj Uddannelse og Job:

 • Mette Hensel, Leder: 3123 2869
 • Carmen Andersson, Udviklingskonsulent: 2335 8905
 • Marwa Sahament, STU administration: 2459 6429

Send os en sikker mail via dette link.

Med "Aftale om bedre veje til uddannelse og job", som blev indgået politisk den 13. oktober 2017 fik kommunerne ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som kommune skal vi sikre en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Kommunens opgave er at:

 • Gøre unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse
 • Koordinere den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen

I Ishøj Kommune er det besluttet at Ishøj Uddannelse og Job koordinerer den sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Ishøj Uddannelse og Job er forankret i Erhvervs- og Beskæftigelses, som en enhed under Center for Beskæftigelse og Erhverv.

Uddannelsesvejledningen for unge ude af folkeskolen varetages af Ishøj Uddannelse og Job, og uddannelsesvejledningen for unge i folkeskolen varetages af Ishøj Grundskolevejledning. Grundskolevejledningen er forankret i Børne- og Undervisningsudvalget, som en enhed under Center for Dagtilbud og Uddannelse. 

Ishøj Uddannelse og Job varetager: 

 • Vejledningen om 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse og/eller beskæftigelse
 • Opsøgende og opfølgende indsats for unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse
 • Den sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen i samarbejde med medarbejdere og ledere fra Center for Dagtilbud og Uddannelse, Center for Børn og Forebyggelse og Center for Voksne og Velfærd. Den tværgående indsats er organiseret som faste netværksmøder forankret og koordineret af Ishøj Uddannelse og Job.

Udover ovenstående varetager Ishøj Uddannelse og Job indsatsen for unge mellem 18-30 år under lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Ishøj Grundskolevejledning og Den Skolestyrkende Indsats varetager:

 • Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse
  Grundskolevejlederne arbejder tæt sammen med skolerne og indgår i vejledning af eleverne i uddannelsesparathedsvurderinger, forældresamtaler og undervisningen i faget Uddannelse og Job
 • Den Skolestyrkende Indsats, som er en håndholdt indsats målrettet Ishøj Kommunes folkeskoleelever fra 7.- 9.klasse. Målgruppen for Den Skolestyrkende Indsats er elever, som har vanskeligt ved at være i folkeskolen eller som slet ikke møder op til trods for flere forsøg på at få eleven tilbage til skolen.

 

Du kan sende sikker digital post til Ishøj Uddannelse og Job via dette link.

Når du sender en sikker mail, kan du udveksle følsomme og fortrolige oplysninger, uden at uvedkommende kan få adgang til indholdet i din mail.

Du skal bruge NemID for at få adgang til sikker digital post.

Læs mere om, hvordan Ishøj Kommune beskytter dine persondata

Kort over Brohuset

Her kan du finde os

Ishøj Uddannelse og Job (IUJ) har lokaler i Brohuset - det nye medborger- og sundhedshus i hjertet af Ishøj.