Når du vil bygge nyt, ombygge eller nedrive

Her kan du finde informationer, som kan være relevant for dig, som er boligejer

Ønsker du at ansøge om byggetilladelse, anmeldelse af byggearbejder i henhold Bygningsreglement (BR15), dispensationsansøgning fra lov om planlægning samt byggeloven, anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde i henhold til byggetilladelse, færdigmelding af byggeri, nedrivning af byggeri.

Ansøgning om byggetilladelse skal ske gennem BygogMiljoe.dk

Læs mere om byggeri

Hvis du går med planer om at bygge en tilbygning til dit hus, opføre en carport eller noget helt tredje, skal du være opmærksom på, at byggeprojekter ifølge bygningsreglementet (BR18) inddeles i 2 forskellige kategorier:

Byggetilladelse

Byggearbejder, der kræver byggetilladelse, er alt nybyggeri og alle om- og tilbygninger hvor beboelsesarealet udvides. Desuden skal der søges om byggetilladelse, hvis du bygger garager, carporte, udhuse mv. der tilsammen er større end 50 m2.

Ansøg via BygogMiljoe.dk

Nedrivning

Nedrivning af bygninger, hvor der er givet byggetilladelser til, kræver en byggetilladelse. Garager, carporte, udhuse og andre småbygninger under 50 m2 kræver ikke nogen byggetilladelse for nedrivning. Ved nedrivning af disse bygninger skal du huske at få det indberettet i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Ansøg via BygogMiljoe.dk

Byggeri, der Ikke kræver tilladelse

Byggearbejde, der ikke kræver tilladelse, er ændringer, der foretages inden for bygningens eksisterende ydervægge, herunder nyt badeværelse, nyt køkken eller flytning af skillevægge, facade ændringer og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved det beboede areal.

Herudover kan garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende småbygninger som udgør de første 50 m2 (eller de første 20 m2 ved sammenbyggede med mere end 2 boliger, fx rækkehuse) udføres uden byggetilladelse. Det forudsættes dog, at byggearbejdet opfylder bestemmelser byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter på din ejendom, ligesom bygningsreglementets krav altid skal overholdes.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt byggeretten for småbygninger ikke er overholdt, såsom max. højde i skel på 2,5 m, max. længde af småbygninger i skel på 12 m og byggelinjer mod vej, skal byggearbejdet anmeldes. Det kræver en helhedsvurdering og en dispensation med en byggetilladelse, før arbejdet kan påbegyndes.

Det kræver ikke tilladelse at foretage vedligeholdelsesarbejder.

Selv om dit byggearbejde ikke kræver tilladelse eller, som småbygninger som samlet ikke udgør mere end 50 m2 og man overholder lokalplanens bestemmelser, servitutter og bygningsreglementet byggeret, skal det indberettes til Bygnings og Boligregistret (BBR).

Ansøg via BygogMiljoe.dk

Lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer

Herudover kan der være pålagt ejendommen en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration, der beskriver hvordan bygningens facader skal udformes. I disse tilfælde skal kommunens tilladelse indhentes ved ændring af bygningens udseende.

Generelt bør skiltning begrænses. Skilte, der opsættes på bygninger, skal tilpasses bygningens størrelse, fagdeling, farve og facadeudformning.

Ansøgning

Hvis du skal opsætte nye skilte eller ændre på eksisterende, så skal det først godkendes af kommunen.
Der gøres opmærksom på, at der ved opsætning af større skilte på bygninger, opsætning af pylonskilte og lignende vil det kræve en byggetilladelse.

Ansøg via BygogMiljoe.dk

Fritstående (større) skilte

Ved ansøgning om fritstående større skilte, skal du være opmærksom på de skel- og byggelinjer der er fastlagt for matriklen, og som skilte også skal overholde.

Lokalplan

Tjekke den gældende lokalplan, som vil omtaler hvilken skiltning, der er tilladt for området.

Link til lokalplaner for Ishøj Kommune

Byggearbejde, der ikke kræver tilladelse, er ændringer, der foretages inden for bygningens eksisterende ydervægge, herunder nyt badeværelse, nyt køkken eller flytning af skillevægge, facadeændringer og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved det beboede areal.

Herudover kan garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende småbygninger som udgør de første 50 m2 (eller de første 20 m2 ved sammenbyggede med mere end 2 boliger, fx rækkehuse) udføres uden byggetilladelse. Det forudsættes dog, at byggearbejdet opfylder bestemmelser byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter på din ejendom, ligesom bygningsreglementets krav altid skal overholdes.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt byggeretten for småbygninger ikke er overholdt, såsom max. højde i skel på 2,5 m, max. længde af småbygninger i skel på 12 m og byggelinjer mod vej, skal byggearbejdet anmeldes. Det kræver en helhedsvurdering og en dispensation med en byggetilladelse, før arbejdet kan påbegyndes.

Det kræver ikke tilladelse at foretage vedligeholdelsesarbejder.

Selv om dit byggearbejde ikke kræver tilladelse eller, som småbygninger som samlet ikke udgør mere end 50 m2 og man overholder lokalplanens bestemmelser, servitutter og bygningsreglementet byggeret, skal det indberettes til Bygnings og Boligregistret (BBR).

Ansøg via BygogMiljoe.dk

Nedrivning af bygninger, hvor der er givet byggetilladelser til, kræver en byggetilladelse. Garager, carporte, udhuse og andre småbygninger under 50 m2 kræver ikke nogen byggetilladelse for nedrivning. Ved nedrivning af disse bygninger skal du huske at få det indberettet i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Ansøg via BygogMiljoe.dk

Kommunen giver kun dispensation til byggeri i ganske særlige tilfælde, og kun når det ikke strider mod principperne bag de bestemmelser, der regulerer byggeriet.

Dispensation er altid en individuel vurdering, idet der ikke kan gives generelle dispensationer. Så selvom andre måske har fået lov, så er det ikke sikkert at du får lov, da to sager aldrig er helt ens.

Hvad kan man søge dispensation fra?

Bestemmelserne i bygningsreglementet (Link til BBR18)

Lokalplaner Byplanvedtægter

Link til Ishøj kommunes lokalplaner

Når det skønnes foreneligt med de hensyn der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

Dispensationsansøgning

En dispensationsansøgning skal altid være skriftlig igennem bygogmiljø.dk, hvor du i din byggeansøgning kan klikke flueben til ved at byggeriet kræver dispensation og som udgangspunkt indeholde det samme som en almindelig ansøgning. Dog skal selve ansøgningen være en saglig begrundet dispensationsansøgning, hvor man redegøre for hvilke bestemmer, man søger om dispensation fra og hvorfor. Det er med andre ord dit ansvar at tjekke alle bestemmelser og se om de kan overholdes.

Er sagsbehandlingstiden længere?

I forbindelse med behandlingen af en dispensationsansøgning vil der oftest skulle foretages en naboorientering. Dette tager mindst 2 uger (3 uger i ferieperioder). Eventuelle indsigelser, der måtte komme i den forbindelse, vil indgå i den efterfølgende sagsbehandling.

I nogen tilfælde skal sagen forelægges Teknik og Bygningsudvalget (TBU) med henblik på afgørelse af sagen.

HUSK! Du må aldrig gå i gang med dit byggeri, før du har en tilladelse fra kommunen.

Øvrige dispensationer, som ikke har med byggeri at gøre fx. skilte ansøgninger og andre dispensationer fra lokalplaner og byplanvedtægter skal ansøges via mail til byg@ishoj.dk

Inden du går i gang med at lave en legeplads, skal du have en byggetilladelse fra kommunen.

Læs her, hvordan du gør

Du skal have en byggetilladelse, hvis du skal etablere og indrette en legeplads med redskaber som for eksempel gynger, rutsjebaner, svævebaner, karruseller, vipper, legetårne, klatrenet, klatrevægge, motionsredskaber, skatebordbaner og diverse redskaber på naturlegepladser.

Ansøg om byggetilladelse via BygogMiljoe.dk

Du skal sende følgende materialer sammen med din ansøgning:

 • Ansøgningsskema sammen med en evt. fuldmagt fra ejeren.
 • Relevant tegningsmateriale, der afspejler de forhold, der har sikkerhedsmæssig betydning.
 • Situationsplan som viser, hvor legepladsen/redskabet er etableret samt opstalter.
 • Certifikater for samtlige legeredskaber og for faldunderlag.
 • Ved terrænforandringer skal dette oplyses til kommunen med en beskrivelse af forholdene, samt hvordan det forventes planlagt at tilpasse legepladsen i terræn.

Har man dokumentation for, at redskabet opfylder kravene i DS/EN 1176, skal denne vedlægges. Det kan være certifikater som fortæller om de forskellige redskabers testforhold. Herefter vurderer kommunen det fremsendte materiale og giver byggetilladelsen. Når arbejdet er udført, er det kommunen, der skal udstede en tilladelse til, at legepladsen kan tages i brug.

Du kan også læse mere om legepladser i folderen om legepladser.

Foldere om legepladser

Er du en af de mange som gerne vil opsætte solceller eller solfangere, er der flere ting du skal tjekke:

 • Er der noget i lokalplanen og tinglyste deklarationer, der strider mod opsætning af solceller og solfangere på din ejendom?
 • Er der særlige regler i forhold til husets udseende, f.eks. i forhold til facader, tage, farver m.m.?
 • Er huset fredet eller bevaringsværdigt?
 • Er der bestemmelser i Bygningsreglementet du skal overholde, for eksempel højde mod skel og nabo?
 • Er der risiko for, at refleksioner fra solcellerne kan genere naboerne?
 • Kan taget klare den øgede belastning?
 • Inden du etablerer anlægget på eller ved din ejendom, er det dit ansvar at sikre, at du overholder gældende lokalplaner, tinglyste deklarationer, fredninger mm. Også selvom det ikke kræver en tilladelse.
Du skal søge om byggetilladelse, når:
 • Solceller/solfangere opsættes på jorden.
 • Anlægget opsættes på bygninger som f.eks. erhvervsbygninger, skoler, ridehaller og etageboliger, der ikke er omfattet jf. BR15. kap. 1.3.1. og 1.3.2. stk. 1 og 2.
 • Anlægget er uden for byggeretten jf. BR15 kap. 1.6. For eksempel hvis det placeres på et carporttag som er, eller bliver, højere end 2,5 m inden for 2,5 m fra skel.
Du skal ikke søge om byggetilladelse, når:
 • Anlægget opsættes på og parallelt med tagfladen på enfamiliehuse, rækkehuse, udhuse med mere, og det overholder byggeretten jf. BR10 kap. 1.6 stk. 1 nr. 1.
 • Hvis anlægget etableres på stativer på et fladt tag på enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse, udhuse mm, og det overholder byggeretten og ikke er væsentligt i størrelse og omfang i forhold til omgivelserne.
 • Når anlægget opsættes indenfor byggeretten.
Planloven

Du skal altid søge dispensation/særskilt tilladelse til anlægget, hvis lokalplan, byplanvedtægt, landzonetilladelse eller tinglyst deklaration stiller krav om dette, eller hvis anlægget er i strid med nedenstående.

 • Er der bestemmelser om, at der skal anvendes bestemte tagmaterialer, som f.eks. tegl eller skifer
 • Er der krav om bestemte farver på taget eller bygningen, kræver det kun en dispensation hvis farverne ikke overholdes.
 • Er ejendommen omfattet af en bevarende lokalplan, kræver det normalt en dispensation. Er det i strid med lokalplanens formål, kan der ikke dispenseres.
 • Ligger anlægget i landzone og kræver det byggetilladelse, skal det også have landzonetilladelse efter planloven.
Anden lovgivning
 • Er ejendommen omfattet af en fredning, kræver det en tilladelse fra Fredningsnævnet
 • Er ejendommen omfattet af beskyttelseslinjer, f.eks. fra en skov, en sø eller en å, kræver det muligvis en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven.
BBR

Når solcelleanlægget er installeret, skal du altid meddele det til BBR.

Gode råd
 • Undersøg altid mulighederne for at skabe et harmonisk udtryk.
 • Kan anlægget placeres harmonisk i forhold til tagvinduer og skorstene.
 • Kan du bruge andre og bedre tilpassede produkter, f.eks. til indbygning så solcellepanelerne bliver en integreret del af tagfladen.
Vi anbefaler, at:
 • Panelerne ligger parallelt med, eller er integreret, i tagfladen.
 • Panelerne er antirefleksbehandlet, eller på anden måde har opnået en mat overflade,
 • At rammernes farve er sorte.
Ansøgning

Skal du ansøge om en tilladelse eller dispensation, har vi normalt brug for at du sender følgende frem til os:

 • Ansøgning med oplysning om farve på elementer, herunder rammer.
 • Placering af paneler på tagflade – evt. angivet på luftfoto,
 • Situationsplan og plantegning, hvis det drejer sig om paneler på terræn,
 • Fuldmagt fra alle ejere, hvis du ikke selv er ejer,
 • Oplysning om størrelse af anlægget,
 • Oplysning om refleksion fra panelerne.

Der vil i en tilladelse blive stillet som betingelse, at panelerne ikke reflekterer og at rammerne er sorte.

Du kan sende ansøgningen på mail til byg@ishoj.dk eller med post til Ishøj Kommune, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj.

Der skal normalt afholdes en naboorientering før vi kan meddele en dispensation. Hvis der indkommer indsigelser i forbindelse med naboorienteringen, skal ansøgningen behandles af Teknik- og Bygningsudvalget.

Hvad koster det?

En tilladelse i forhold til planloven – herunder lokalplaner, koster ikke noget.

Se i øvrigt Byggesagsgebyrer nedenfor.

Her kan du se hvad det koster i gebyr, at få behandlet en byggesag i Ishøj Kommune

Man kan finde sin BBR-oplysning på ois.dk , skal vi sende en BBR-ejermeddelelse koster den 75 kr.

Takstblad for byggesagsbehandling i Ishøj Kommune fra 1. januar 2022

Takstblad for byggesagsbehandling i Ishøj Kommune fra 1. januar 2025 

Opkrævning efter tidsforbrug til en timetakst på 649kr./time

BBR står for Bygnings- og Boligregistret, som er et landsdækkende register der indeholder data om samtlige af landets bygninger og boliger.

Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber samt private virksomheder, som f.eks. ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

De oplysningerne BBR indeholder, er bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer. Man skal være opmærksom på at oplysningerne i BBR afspejler de faktiske, fysiske forhold, samt de forhold, der eventuelt ikke er godkendte endnu.

Hvem har ansvar for registret?

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar løbende at holde øje med om oplysningerne på din BBR er korrekte, men det er den enkelte kommune, der har ansvaret for registreringen i BBR. Oplysningerne i BBR skal altid stemme overens med de faktiske forhold på ejendommen. Derfor er det vigtig, at ejeren giver kommunen besked, hvis der sker ændringer på ejendommen i forhold til, hvad der står registreret i BBR.

Hvad har du pligt til at indberette?

De oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, er den gældende lovbekendtgørelse 1080 af 2013.

af bekendtgørelse nr. 1010 af 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).

De oplysninger, der skal indberettes, er bl.a.:

 • Opførelsesåret
 • Om- og tilbygningsår
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Areal af udestue
 • Tagdækningsmateriale
 • Energiforsyning
Hvornår får du en BBR-meddelelse?

BBR-meddelelsen udsendes til ejere af fast ejendom, det kan eventuelt være i forbindelse med køb af ejendom, samt når der er foretaget ændringer i de registrerede oplysninger på ejendommen.

Hvordan får du en BBR-meddelelse?

Hvis du har brug for at få en ny BBR-meddelelse, kan du med dit NemID få fat i din BBR-meddelelse følgende steder:

Link til "Den Offentlige Informations Server (OIS)"

Link til "SKAT´s hjemmeside (i din skattemappen)"

Du kan også henvende dig til Ishøj Kommune på telefon 43577510.

Hvis der er fejl i BBR meddelelsen?

Hvis der er fejl i din BBR-meddelelsen, skal ændringer påføres meddelelsen og sendes til Byggesager, Store torv 20 (sal 3), 2635 Ishøj eller på mail byg@ishoj.dk. Der vil blive fremsendt en ny BBR-meddelelse til ejer(e) af ejendommen.

Bygnings- og Boligregistret

Du kan holde dig orienteret om aktuelle emner vedrørende BBR fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kommune Holding og KMD via hjemmesiden BBR.dk. Siden henvender sig til ejere, kommuner og teknikere.

I forbindelse med til- eller ombygninger kan det være rart at have eksisterende tegninger over sin ejendom. Hvis du ikke selv har bygningstegninger, har kommunen en arkivsag på de fleste ejendomme. I sagen findes tegninger over godkendte bygninger samt korrespondance og andre forhold, der vedrører ejendommen f.eks. kloak m.v..

Ishøj Kommune har digitaliseret alle afsluttede byggesager, så du kan få adgang til din byggesag døgnet rundt hjemmefra ved at logge ind med NemId.

Du kan finde din byggesag i byggesagsarkivet ved at gå ind på https://public.filarkiv.dk.

Du kan kun se byggesager på din egen ejendom. Det betyder, at adgang for rådgivere, ejendomsmæglere mv. kan foregå gennem ejeren af en ejendom med ejers NemId.

Har du ikke adgang til computer/internet hjemmefra, kan du benytte dig af borger-pc’erne i Borgerservice til at logge på og overføre filerne på en medbragt USB flash stik.

Ønsker du som ejer, at ændre i BBR (Bolig- og Bygningsregistret)?

Så har du to muligheder:

 • Du kan gøre det selv via siden ’Ret BBR
 • Du kan henvende dig til kommunen via mail byg@ishoj.dk eller telefon 43577510.
I Ret BBR kan du som boligejer:
 • Se egne ejendomme – Du skal som ejer logge på med Nem ID og kan se dine egne ejendomme
 • Se ejendomsoplysninger om grund, bygninger og tekniske anlæg på egne ejendomme - Oplysningerne præsenteres på kort og i tekst. Rækkefølge og gruppering af oplysningerne følger bedst muligt din opfattelse af ejendomme og bygninger.
 • Foreslå ændringer til registrerede BBR-oplysninger – Du kan som ejer foreslå ændringer til grunde, bygninger, enheder og tekniske anlæg, som allerede er registreret i BBR.
 • Foreslå ændringer til placering af bygninger – Du kan som ejer foreslå korrekt placering eller bekræfte placering for bygningspunkter på et kort.
 • Foreslå registrering af nye småbygninger – Du kan som ejer foreslå registrering af udhuse, garager, carporte mv. ved at placere et bygningspunkt på et kort og udfylde oplysninger om bygningen.

Skal du i gang med et byggeprojekt?

Skal du indgå aftaler med en håndværker?

På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samlet gode råd til, hvordan du kan undgå misforståelser og fejl, når du indgår aftaler med håndværkere.

Find de gode råd på dette link.

BYG

Ishøj Store Torv 20, 3. sal, 2635 Ishøj

4357 7510

byg@ishoj.dk