Landbrug og forurening

Miljøregler for landbruget skal sikre, at hensynet til erhverv og miljø balanceres

Landbruget bruger pesticider eller sprøjtemidler til at bekæmpe blandt andet svampesygdomme, skadegørende insekter og ukrudt.

For at undgå forurening af vores årer, søer og grundvand med pesticider - og for at beskytte sundheden hos landmænd og forbrugere - må landbrug, gartnerier, golfbaner, private haver osv. kun bruge godkendte sprøjtemidler og kun til de anvendelser og i de mængder de er godkendte til.

Miljøstyrelsen risikovurderer og godkender sprøjtemidler.

Styrelsen udarbejder endvidere regler og retningslinjer for hvordan de må bruges.

Herunder uddannelse af sprøjteførere, sikker påfyldning og udbringning af midlerne samt beregner afgift på midlerne.

Du kan få mere at vide om sprøjtemidler på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Bygninger og lignende til husdyrbrug skal af hensyn til omgivelserne overholde nogle fastsatte afstandskrav.

Der er fastsat afstandskrav til bl.a.:

 • bolig- og sommerhusområder
 • områder udlagt til bolig eller blandet bolig og erhverv
 • nabobeboelse
 • vandforsyningsanlæg
 • vandløb og søer

For de gældende afstandskrav kan du henvende dig til kommunen.

Næringsstofferne i gødningen er nødvendige for, at afgrøderne kan vokse på marken, og for at opnå den bedste udnyttelse af næringsstofferne skal planterne gødes i planternes vækstsæson.

Gylle, den mest almindelige form for husdyrgødning, må som udgangspunkt ikke udbringes i perioden fra efter høst (senest 1. oktober) og frem til den 1. februar.

På visse afgrødetyper eller efter en periode med usædvanlig meget regn, må gyllen dog udbringes på marker frem til 15. oktober.

Begrænsningerne på udbringning af husdyrgødning i vinterhalvåret er fastsat for at nedsætte tilførsel af næringsstoffer til vandmiljøet

Husdyrgødning må ikke udbringes i weekender og på helligdage på de marker, som ligger inden for 200 meters afstand til byzone, sommerhusområde eller områder i landzone udlagt til boligformål.

Formålet er at mindske lugtgener i de tidsrum, hvor mange mennesker formodes at opholde sig i og ved deres bolig eller sommerhus.

Områder i landzone er landbrugets arbejdsplads. I landzone, som ikke er udlagt til boligformål, er der derfor ingen afstandskrav.

Spredning af husdyrgødning på markerne må ikke give unødige gener.

Det vil sige, at kommunen i særlige tilfælde kan gribe ind over for gener, som ligger ud over, hvad man må forvente ved almindelig landbrugsdrift.

Det afhænger af de konkrete omstændigheder, og det vil være kommunens vurdering, der gælder.

Her kan du læse om lugtgener ved spredning af gylle

Det er som udgangspunkt ulovligt at brænde halm af på markerne.

Men der findes en række undtagelser. Landmænd må gerne brænde halmen, hvis:

 • de flammebehandler ukrudt
 • der dyrkes græsfrø på en mark, og der skal være samme afgrøder næste år
 • halmen har været brugt til at dække roekuler og lign.
  små mængder halm er spildt ved presning af baller
  halmballerne er våde, og kommunen på forhånd er orienteret
 • halmen befinder sig på små øer, der ikke har bro eller dæmning til de større øer eller Jylland.

Hvis en landmand brænder halm af, skal han eller hun sørge for, at røgen ikke blæser ud på offentlig vej og generer trafikken.

Her kan du åbne borger.dk for at købe en autorisation, så du må købe og anvende sprøjtemidler til professionelt brug.

Autorisation til sprøjteførere og forhandlere

Vil du klage over et landbrug - fx i forbindelse med halmafbrænding eller gylle, skal du kontakte kommunen.

Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber.

Brug selvbetjeningen Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn).

Klageskemaet giver dig mulighed for at rette henvendelse til kommunen om forhold, som du mener er ulovligt, eller som er til gene eller ulempe for dig.

Her kan du klage over administrative afgørelser inden for plan-, natur- og miljøområdet samt se og tilføje ny dokumentation til en eksisterende klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsesportal indeholder Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser fra 1. februar 2017.

Herudover indeholder afgørelsesportalen orienteringer fra det tidligere Naturklagenævn og Natur- og Miljøklagenævn samt afgørelser fra det tidligere Miljøklagenævn, Natur- og Miljøklagenævn, Fødevareministeriets Klagecenter og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Afgørelserne vedrører natur-, miljø-, landbrugs-, fiskeri-, og fødevareområdet.

Planklagenævnets afgørelsesportal indeholder afgørelser vedrørende primært planloven fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn (fra 1/1-2011 til 1/2-2017) samt Planklagenævnets afgørelser fra 1. februar 2017.

Miljøbeskyttelsesloven er rammelovgivning for hele miljøområdet. Du kan se 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for salg og anvendelse af bekæmpelsesmidler er reguleret gennem 'Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler'.

Reglerne for husdyrgødning fremgår af 'Husdyrgødningsbekendtgørelsen'.

Forbuddet mod at brænde halm af på markerne er reguleret gennem 'Bekendtgørelse af forbud mod markafbrænding af halm'.

Reglerne for godkendelse af forurenende virksomheder bliver reguleret gennem 'Godkendelsesbekendtgørelsen'.

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.