Støj og støv fra byggeri- og anlægsarbejde

Bygge- og anlægsarbejde kan støje og støve og skal anmeldes til kommunen

Du skal sende anmeldelsen samt eventuelle spørgsmål inden arbejdet går i gang til naturmiljo@ishoj.dk. Du kan også kontakte os på tlf. 4357 7575.

Anmeldelsen skal indeholde

  • En beskrivelse af arbejdet og hvilke aktiviteter, der skal udføres
  • Driftsperiodens længde
  • Oplysning om de foranstaltninger, der foretages for at forebygge eller afhjælpe støj og evt. støvgener
  • Hvilke(t) tidsrum på døgnet der arbejdes
  • Hvilke aktiviteter udføres i hvilke tidsrum
  • E-mail og tlf. nr. på kontaktperson.
  • Arbejdet skal anmeldes efter

HER KAN DU LÆSE KOMMUNENS FORSKRIFT FOR BEGRÆNSNING AF GENER FRA STØJENDE, STØVENDE OG VIBRERENDE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

Dispensation fra forskriftens regler om arbejdstider §6 stk. 1 og 2 kræver yderligere oplysninger

  • En detaljeret beskrivelse af præcist hvilke aktiviteter der udføres udenfor normal arbejdstid
  • Besvarelse af spørgsmålet; hvorfor kan dette arbejde ikke foretages i normal arbejdstid?