Ishøj Kommune udbyder herved ejendommen vejstykke, beliggende Vejleåvej 56-58, 2635 Ishøj

19. februar 2024

Ejendommen

Ishøj Kommune udbyder herved ejendommen vejstykke, beliggende Vejleåvej 56-58, 2635
Ishøj, som et særskilt vejstykke mellem matr.nr. 129 og matr.nr. 130 Ishøj By, Ishøj som vist
på det som bilag 1 vedhæftede luftfoto.
Udbuddet gennemføres efter bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud,
bilag 3.
Ishøj Kommune er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at
forkaste dem alle.
Salget er betinget af Ishøj Kommunes byråds endelige godkendelse, hvorefter der udarbejdes
og underskrives en købsaftale, der affattes i overensstemmelse med vilkårene i nærværende
udbud.

Overtagelse

Ejendommen overtages af køber tidligst den 1. Juli 2024.
Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejder køber senest en måned efter overtagelsesdagen
sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo betales kontant på anfordring.

Areal og bygninger

Ejendommen/ vejstykket med et areal på ca. 800 m2 udgør en del af det indre vejsystem i
Pilemølle Erhverv. Ejendommen sælges således som den er og forefindes og overtages af køber ubehæftet og uden nogen form for lejemål.

Lokalplanforhold

Den udbudte ejendom er omfattet af lokalplan Pilemølle Erhverv Ishøj lokalplan 1.85.
Den udbudte ejendom er derfor omfattet af før nævnte lokalplan.

Jordforhold

Ejendommen er blevet forureningsundersøgt og der er ikke kendskab til forurening.
Såfremt arealet mod forventning skulle vise sig forurenet på en måde, der påvirker købers projekt, og dette konstateres og meddeles sælger med behørig dokumentation for den konstaterede forurening før købers byggeri er påbegyndt og senest 6 måneder efter overtagelsesdagen, skal følgende gælde: Sælger betaler de foranstaltninger, der skal til for at eliminere påvirkningen af købers projekt, dog maksimalt op til 25 % af den pris, køber har betalt for arealet. I den forbindelse bestemmer Ishøj Kommune efter konsultation med køber, hvorledes sådan forurening mest rationelt kan elimineres, herunder ved eventuelle ændringer af projektet og/eller oprensning af forureningen i nødvendigt omfang i overensstemmelse med miljømyndighedernes anvisninger. Såfremt oprensningen af forureningen medfører væsentlig forsinkelse for købers byggerier,
kan køber dog vælge at hæve handlen. Hvis handlen hæves på dette grundlag, har køber ikke andet krav mod sælger end krav på tilbagebetaling af købesummen for arealet, og køber er til sælger forpligtet til vederlagsfrit at udlevere kopi af alt materiale vedrørende forureningsundersøgelser på arealet og købers projekt for oprensning af forureningen, som køber måtte have fået foretaget uden at køber har krav på refusion af omkostningerne hertil.

Arkæologi

Kroppedal Museum har i forbindelse med anlæg af København - Ringsted Banen foretaget
de nødvendige arkæologiske undersøgelser.

Servitutter

Sælger vil efterfølgende foranledige at ikke relevante byrder slettes af Tingbogen, ligesom
relevante byrder indsættes af sælger. Køber skal i enhver henseende tåle disse forhold.

Forsyning

Omkring varmeforsyning fremhæves særskilt, at der ikke kan forventes etablering af fjernvarme til denne ejendom, og derfor må køber forberede sit projekt til alternativ opvarmning eller anden varmekilde i form af f.eks. varmepumper m.v. I forhold til afledning af vand henvises til Spildevandsplan 2014-2022 med senere ændringer/tilføjelser.
Da vejstykket er fuldt modnet, er der etableret 1-2 vejbrønde, der af køber skal afblændes efter nærmere aftale med Ishøj Forsyning, og omkostningerne forbundet hermed afholdes af budgiver.

Ansvarsfraskrivelse

Ejendommen sælges således som den nu er og forefindes og beset af køber. Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle fornødne tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen. Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen herunder, men ikke begrænset til bundforholdene, miljøforhold og grundens beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning eller andet. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen samt faktiske såvel retlige mangler, f.eks. ved en begrænsning i ejendommens
anvendelsesmuligheder. Køber kan således ikke gøre krav mod sælger på afslag i købesummen eller anden kompensation eksempelvis som følge af forskelle i OIS- og BBRoplysninger og de faktiske forhold, ledningsoplysninger m.v.
Som følge af sælgers fuldstændige og udtømmende ansvarsfraskrivelse opfordres, køber til inden afgivelse af tilbud at besigtige og gennemgå ejendommen og dens dokumenter. Ishøj Kommune som sælger anfører særskilt, at det her aktuelle areal, henligger som et asfalteret vejareal, og budgiver/køber er selv forpligtet til at undersøge eventuelle hindringer for en simpel byggeproces.

Deklaration om byggepligt

Det er for sælger en betingelse for salget af ejendommen, at køber senest den 1. Juli 2026 indgiver ansøgning om byggetilladelse til Ishøj Kommune og i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området, påbegynder og fuldfører et projekt. Det er ligeledes for sælger en betingelse for salget af ejendommen, at der senest den 1. juli 2027 kan udstedes ibrugtagningstilladelser for de nævnte byggerier.
Hvis køber ikke overholder disse tidsfrister for indgivelse af ansøgning om byggetilladelser og færdiggørelse af byggeriet, er sælger berettiget til at hæve købet med et skriftligt varsel på 30 dage. I så fald stilles sælger juridisk som om købet ikke har fundet sted, og køber kan ikke i den anledning gøre krav gældende mod sælger, bortset fra kravet om tilbagebetaling af den betalte købesum. Sælger kan således hverken kræve dækning af handelsomkostninger eller sælgers udgifter forbundet med købers brug af egne eller eksterne ydelser til investering i den købte ejendom.
4
Hvis sælger hæver handlen af disse årsager, er sælger berettiget til kompensation for købers manglende overholdelse af byggepligten. Kompensationen fastsættes til et beløb svarende til en rente på 5 % p.a. af den aftalte købesum fra overtagelsen den 1. Juli 2024 og indtil sælgers ophævelse af købsaftalen. Den nævnte kompensation er sælger berettiget til at modregne i den købesum, der skal tilbagebetales køber ved handlens ophævelse. Køber er forpligtet til at tinglyse en deklaration på ejendommen om byggepligt med disse
vilkår senest samtidig med skødet. Deklarationen, der skal være godkendt af sælger, skal have prioritet forud for al pantegæld og skal alene respektere de på ejendommen på overtagelsesdagen tinglyste servitutter. Skødet fra sælger til køber skal respektere denne deklaration.

Tilbud

Tilbud afgives på blanketten ”Tilbudsafgivelse”, som er vedhæftet som bilag til nærværende udbudsvilkår.
Tilbudsgiver skal vedstå sit bud i 3 måneder fra Ishøj Kommunes modtagelse af købstilbuddet. Ishøj Kommune agter at tage stilling til de indkomne købstilbud, når der er forløbet 3 uger fra den første annoncering. Tilbud bør derfor være kommet kommunen i hænde inden udløbet af den nævnte frist.
Sælger er berettiget til at kræve deponering eller bankgaranti (anfordringsgaranti fra anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab) for den tilbudte købesum som betingelse for at tage købstilbuddet i betragtning.
Samtidig med afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver til Ishøj Kommune fremsende en beskrivelse af det påtænkte byggeri.

Købesummen

Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen mod sælgers indeståelse for, at skødet til køber kan tinglyses uden præjudicerende rets anmærkninger. Ishøj Kommune som sælger accepterer alene bud pr. m2 på minimum kr. 590.

Moms

Tilbud på ejendommen skal afgives ekskl. moms. Efter EU-domstolens nyeste praksis er det sælgers klare opfattelse, at der ikke skal betales moms af købesummen for salg af en projektejendom som den, der udbydes ved nærværende salgsvilkår. Køber bærer imidlertid selv den fulde forpligtelse til at betale moms af købesummen, hvis skattemyndighederne mod købers forventning skulle kunne gennemføre et krav om
momsbetaling.

Berigtigelse og omkostninger

Køber sørger for berigtigelse af handlen og betaler alle omkostninger forbundet hermed, herunder udgifter til advokat, landskabsinspektør (matrikulær tilretning), registreringsafgifter ved tinglysning, garantistillelser m.v. Køber forpligter sig til at lade sig repræsentere ved bestallingshavende advokat.
5
Skøde og deklaration om byggepligt skal forelægges for sælger til godkendelse senest 3 uger efter overtagelsesdagen. Køber er forpligtet til at tinglyse de nævnte dokumenter umiddelbart efter at sælger har godkendt disse. Overholdes fristerne ikke, er sælger berettiget til at lade berigtigelsen af salget forestå af en af sælger udpeget advokat for købers regning og medtage omkostningerne hertil i refusionsopgørelsen.

Bilag

Følgende dokumenter udgør en integrerende bestanddel af nærværende udbudsvilkår og forudsættes budgiver bekendt:
Bilag 1 Luftfoto med ejendommens geografiske beliggenhed i Ishøj.
Bilag 2 - Luftfoto af det aktuelle areal
Bilag 3 - Lokalplan 1.85
Bilag 4 - Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud
Bilag 5 - Blanketten ”Tilbudsafgivelse”
Bilag 6 - Luftfoto med markering af el-servitut
Bilag 7 - Luftfoto med markering af fjernvarmeledning
Bilag 8 - Beplantningsbælte