Jordvarme

Jordvarme er en opvarmningsform, hvor varmeenergi udvindes fra jorden og anvendes til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand via en varmepumpe

Varmeenergien optages fra jorden via en eller flere væskefyldte slanger, der nedgraves i jorden (horisontalt anlæg).

Jordvarmeanlæg kan også etableres med boringer (vertikalt anlæg), men disse anlæg er dyrere at etablere end de traditionelle jordvarmeanlæg. Hvis du påtænker at etablere en boring bør du kontakte Kommunen inden du indsender en ansøgning. Disse anlæg skal også VVM screenes.

Skema til VVM screening

Jordvarmeanlæg har en række fordele frem for andre opvarmningsformer. Men skal etableres, så det ikke kommer til at udgøre en miljømæssig risiko. Væsken i slangerne består af vand tilsat et frostsikringsmiddel. Ved utætheder i de væskefyldte slanger er frostsikringsmidlet en mulig kilde til forurening af jord og grundvand.

Et jordvarmeanlæg må derfor ikke etableres uden forudgående tilladelse fra Ishøj Kommune, jf. Jordvarmebekendtgørelsen. 

Ansøgning om tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg kan ske på Byg og Miljø: Klik Her

Ansøgningen skal vedlægges en tegning, der viser, hvor varmeslangerne skal placeres på grunden. Til ansøgningen er en simpel, men illustrativ, skitse tilstrækkelig, men en målfast tegning skal eftersendes når anlægget er etableret.

I behandlingen af ansøgning vurderer kommunen blandt andet afstanden til omkringliggende brønde/boringer, grundvandsforhold og den tekniske udførelse af anlægget.

Kan der gives tilladelse til det ansøgte jordvarmeanlæg meddeler kommunen tilladelse med vilkår, der skal opfyldes ved etablering af anlægget. Før anlægget tages i brug, skal det dokumenteres, at det er tæt. Og at en effektiv overvågningsfunktion sørger for, at eventuelle utætheder opdages straks.

Hvis et jordvarmeanlæg erstatter et eksisterende oliefyr, og olietanken sløjfes, skal olietanken afmeldes hos Ishøj Kommune. 

Hvis et jordvarmeanlæg tages permanent ud af drift, f.eks. fordi det erstattes af en anden opvarmningskilde, skal dette meddeles til Ishøj Kommune.

Jordvarmeslangerne skal tømmes for væske og væsken skal bortskaffes i henhold til kommunens anvisninger.

Kontakt kommunen for nærmere oplysninger.