Aktuelle godkendelser, tilladelser og høringer indenfor miljø og natur

Her kan du læse de aktuelle godkendelser, tilladelser og høringer, som Ishøj Kommunes har udstedt indenfor miljø- og naturområdet

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning og vanding

Du kan læse om tilladelsen her

Ishøj Byråd vedtog den 5. oktober 2021 Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune

Planen indeholder en status på mål og tiltag fra den forrige plan samt forslag til nye mål og initiativer.

Risikostyringsplan

 

Ishøj Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til Ishøj Forsyning til udledning af overfladevand til Jægersø i forbindelse med ombygning af eksisterende regnvandsbassin og etablering af nyt bassin samt etablering af nye rensefunktioner med sedimentationsrør (sedipipes) ved vejkrydset Ishøj Strandvej/Ishøj Stationsvej beliggende matr.nr. 15a, 40, 6cq og 6dd Tranegilde By, Ishøj i Ishøj Kommune.

Projektet gennemføres for at gøre regnvandssystemet omkring Ishøj Stationsvej mere robust og dermed klimatilpasset samt for at forbedre rensningen af overfladevandet inden udledning til vandmiljøet. Projektet er i andre sammenhænge omtalt som Ishøj Vand Vartegn.

Tilladelsen meddeles i medfør af:

  • Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse 48 af 12/01/2024 § 28
  • Bekendtgørelse nr. 1393 af 21/06/2021 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap 3. og 4
  • BEK nr. 796 af 13/06/2023 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand

Klagefristen udløber den 24. april 2024. 

Afgørelsen inkl. klagevejledning kan ses her

Afgørelsen ledsages af bilag 1 – 4 der kan ses nedenfor:

Bilag 1 – Måleprogram

Bilag 2 – Tillæg 8 til Ishøj Spildevandsplan

Bilag 3 – Produktbrochure sedipipe

Bilag 4 – Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt