Ansøgning om udstykning

Ønskes der udstykning af en ejendom eller overført arealer mellem to ejendomme skal der indsendes en ansøgning til kommunen.

For at en udstykning eller arealoverførsel kan gennemføres, skal der tages kontakt til en privatpraktiserende landinspektør, som skal udarbejde et udstyknings- eller arealoverførselsprojekt. Konkrete ansøgninger om udstykning af en ejendom kan således kun gennemføres af en privatpraktiserende landinspektør. Ansøgninger skal indsendes igennem www.bygogmiljø.dk

Er der mulighed for udstykning?

Der kan tages kontakt til Byggesager, hvis der er et konkret ønske om at udstykke en ejendom, eller ønsker oplysninger om, hvilke muligheder der er for udstykning af en ejendom.

Hvad har indflydelse på en evt. udstykning?

Der er forskellige forhold, der har indflydelse på, om der kan udstykkes og hvordan der kan udstykkes. Det kan feks. være en lokalplan, der fastlægger en bestemt udstykningsplan eller bestemmelser i en tinglyst servitut på ejendommen. Hvor der ikke er pålagt en ejendom særlige bestemmelser om udstykning gælder byggelovens almindelige regler om udstykning.

Af bygningsreglementet fremgår det, at der er en ret til at udstykke en ejendom med et areal på mindst 700 m² ved fritliggende enfamiliehuse. De bebyggelsesregulerende bestemmelser skal dog være opfyldt. Såfremt der ønskes en mindre grundstørrelse, kan det ske efter en helhedsvurdering.

Beskatning

Ejendomme med et grundareal på 1400m² og derover vil ved salg blive beskattet efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, med mindre kommunen afgiver en erklæring om, at ejendommen ikke kan udstykkes til selvstændig bebyggelse. Erklæringen bruges til over for skattemyndighederne at dokumentere at ejendommen ikke kan udstykkes. Erklæring om udstykning afgives af Byggesager efter skriftlig anmodning fra ejeren.

Manglende skelpæle

Skelpæle er et jernrør med en messingplade med påskriften skel og en krone. Skelpæle markerer grundens fysiske afgrænsning. Kommunen må ikke udtale sig om skellets faktiske placering, så hvis man ikke kan finde sine skelpæle, skal der tages kontakt til en privatpraktiserende landinspektør, som kan være behjælpelig med at påvise skellets placering.

Spørgsmål kan rettes til Byggesager pr. mail til byg@ishoj.dk

Kontakt:

Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

byg@ishoj.dk

Tlf. 43577510