Jordflytning

En del jord i Danmark er forurenet. Kommunerne skal sikre, at jorden ikke bliver flyttet hen, hvor den kan være til skade for mennesker og natur

Virksomheder, der arbejder med jord skal være opmærksomme på, at flytning af jord i visse tilfælde skal anmeldes til kommunen.

Virksomheder skal altid anmelde flytning af jord til kommunen, hvis der skal flyttes mere end 1 m3 fra:

 • Områdeklassificerede arealer
 • Vejarealer
 • Forureningskortlagte ejendomme
 • Arealer hvor der er kendskab til, at jorden er forurenet

Du skal anmelde jordflytning via hjemmesiden Jordweb.

Her skal du:

 1. Oplyse adressen, hvor du vil flytte jord fra
 2. Oplyse, hvem der skal modtage jorden
 3. Oplyse, hvem der skal transportere jorden
 4. Vedhæfte relevant dokumentation

Hvis du ikke har brugt Jordweb tidligere, skal du først oprette dig som bruger.

Vær opmærksom på at hvis jorden kan deles op i forskellige forureningskategorier, skal du anmelde hver kategori for sig. Husk også at vedlægge analyseresultater og gerne et kort over, hvor du har gravet jorden op.

Et større boligkompleks eller en virksomhed med to eller flere sammenhængende matrikler og med samme ejer bliver betragtet som én ejendom.

Jordflytning inden for en ejendoms skel kan foregå uden en forudgående anmeldelse under forudsætning:

 • at dele af ejendommen ikke er kortlagt som forurenet.
 • at der ikke er mistanke om eller påvist forurening.
 • at der ikke flyttes jord en del af en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, til en del der ikke er omfattet.

Hvis den samlede jordflytning udgør mindre end 1 m3 kan jorden (hvis der ikke er kendskab til forurening) uden forudgående anmeldelse afleveres på en genbrugsstation.

Jord fra forureningskortlagte ejendomme må ikke afleveres på genbrugsstationen.

Anmeldelse af jordflytninger kræver dokumentation i form af jordanalyser.

Jorden skal analyseres og kategoriseres. Nogle modtageanlæg (karteringsanlæg) kan foretage analyser af jorden for virksomheden.

Virksomheder må flytte jorden straks efter, kommunen har modtaget anmeldelsen af jordflytningen, hvis:

 • jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, der må modtage den pågældende type jord.
 • jorden ikke kommer fra en forureningskortlagt ejendom, uden kommunen på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan.
 • der er tale om en absolut akut opstået situation, fx større spild ved ulykke.

Virksomheden må flytte jorden efter modtagelse af en kvitteret jordanvisning fra kommunen eller 4 uger efter, at vi har modtaget din anmeldelse.

Når virksomheden  flytter jord, er det væsentligt også at sikre, at jorden overholder modtageanlæggets krav.

Her kan være særlig skrappe krav til jordens renhed, og analysekrav kan afhænge af jordens oprindelse.

Her kan du læse kommunens regler for håndtering af jord, som er affald.

Jordregulativ for Ishøj Kommune

Jordregulativ for Vallensbæk Kommune

Her kan du læse regler for håndtering af jord fra Hovedstadens Letbane, som har henblik på at forebygge forurening og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse.

Regulativ for jord fra Letbanen i Ishøj

Regulativ for jord fra Letbanen i Vallensbæk