Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Ishøj Kommune er behjælpelig med udlån af hjælpemidler og forbrugsgoder og kan hjælpe med boligændringer, hvis du på grund af et handicap har behov for ændringer i din bolig

For at få bevilget hjælpemidler og forbrugsgoder er det en betingelse, at din funktionsevne er væsentligt og varigt nedsat.

Det kan være på grund af invaliditet, eller fordi du er svækket af alderdom eller varig sygdom.

Hjælpemidlerne og forbrugsgoderne skal i væsentlig grad være med til at lette din dagligdag eller være en betingelse for, at du kan udføre dit arbejde.

Et hjælpemiddel er designet til at hjælpe i forbindelse med en funktionsnedsættelse. Der kan fx være en rollator, kørestol eller skærmlæser.

Forbrugsgoder er produkter, der er fremstillet til almindeligt forbrug, men som ligeledes kan afhjælpe nogle typer af handicap.

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hvis du ønsker at høre mere om hjælpemidler, kan du kontakte de sagsbehandlende terapeuter.

Du finder deres telefonnumre og telefontider under i boksen "Kontaktoplysninger" forneden. 

En arbejdsgiver skal sikre, at arbejdspladsen og arbejdsgangene er indrettet, så arbejdsmiljøet tilgodeses.

Kommunen eller Jobcentret kan bevilge hjælpemidler, så borgeren kan udøve et erhverv.

Det vil sige hjælpemidler, der ligger ud over det, som er normalt forekommende på en arbejdsplads.

For personer med nedsat funktionsevne, der er i job eller deltager i visse beskæftigelsesfremmende tilbud, kan der endvidere gives tilskud til hjælpemidler i form af undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Hvis du er i ordinær beskæftigelse og har spørgsmål om hjælpemidler, kan du henvende dig til Center for Voksne og Velfærd eller til Jobcenter Vallensbæk.

Hvis du deltager i et beskæftigelsesfremmende forløb og har spørgsmål om hjælpemidler i tilknytning til dette forløb, kan du rette henvendelse til Jobcenter Vallensbæk på tlf. 4797 4444 eller jc@vallensbaek.dk.

Har du på grund af et handicap eller varigt nedsat funktionsevne problemer med at opholde dig i din bolig, yder Ishøj Kommune hjælp til en mere hensigtsmæssig indretning.

Det kan for eksempel dreje sig om mindre ændringer som fjernelse af dørtrin, opsættelse af greb eller om større ændringer som for eksempel lifte og udvidelse af døre.

Hvis du ønsker at høre mere om boligændringer, kan du kontakte de sagsbehandlende terapeuter.

Du finder deres telefonnumre og telefontider i boksen "Kontaktoplysninger" forneden.

Du kan finde mere information om hjælpemidler, forbrugsgoder her.

Du kan finde mere information om boligindretning her

Nogle af kropsbårne hjælpemidler, som du kan søge støtte til, er:

 • ortopædisk fodtøj
 • kompressionsstrømper
 • arm- og benproteser
 • støttekorsetter og bandager
 • parykker
 • brystproteser
 • stomihjælpemidler
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

For nogle hjælpemidler er der en egenbetaling, dvs. at du selv betaler det årligt regulerede beløb for den type hjælpemiddel, og kommunen giver støtte til resten.

Egenbetaling for ortopædisk fodtøj
 • For ortopædisk fodtøj til både børn og voksne er der en egenbetaling som reguleres den 1. januar hvert år.
Ortopædisk fodtøj og fodindlæg kan bevilges ved svær og varig foddeformitet
 • Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med gængesål)
 • Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens)
 • Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne
 • Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt
 • Erhvervet platfod som følge af degeneration
 • Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen
 • Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta).
  Der kan ikke søges hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn

 

Hvis du har mistanke om høretab, bør du kontakte en ørelæge eller høreklinik, og få undersøgt din hørelse.

Du behøver ikke henvisning - du kan selv bestille tid.

For at modtage tilskud til høreapparatbehandling skal du have en henvisning fra en ørelæge.

Du kan læse mere på borger.dk

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler.

Hvis du søger og kommunen bevilger et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det.

Der findes mere end 60.000 forskellige typer hjælpemidler. Det kan fx være en rollator, en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler som brokbind, støttekorset, diabetiker- og stomihjælpemidler m.m.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • kan lette dagligdagen i dit hjem
 • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.

Midlertidige behov for hjælpemidler

Har du et midlertidigt behov for hjælpemidler, og har du ikke en varig lidelse, gælder følgende:

 • Venter du på operation, og er der lang ventetid på forundersøgelse, skal du kontakte kommunen.
 • Venter du på operation og har været til forundersøgelse, skal du kontakte det hospital, hvor du skal opereres.

Er årsagen til dit midlertidige behov ikke omfattet af ovenstående eller opfylder du ikke kriterierne for at få bevilliget et hjælpemiddel, skal du selv anskaffe hjælpemidlet.

Når du har fået en bevilling, kan du som hovedregel selv vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel.

Det gælder fx, når du har behov for engangshjælpemidler som bleer, stomiposer, testmaterialer til diabetes med mere.

Du kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe fra sit hjælpemiddellager. Typisk drejer det sig om tekniske hjælpemidler.

Eksempel:

Borgeren har fået bevilget en rollator af mærket X.

På kommunens hjælpemiddellager findes en brugt rollator af dette mærke.

Borgeren ønsker en fuldstændig identisk rollator af samme mærke, men en ny.

I denne situation vil borgeren ikke kunne benytte sig af retten til frit at vælge leverandør.

Det er typisk kropsbårne hjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler, du ikke skal levere tilbage til kommunen:

 • Ortopædisk fodtøj
 • arm- og benproteser
 • støttekorsetter og bandager m.v.
 • parykker
 • brystproteser
 • stomihjælpemidler
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser

Er der tale om hjælpemidler, der er ordineret som led i en hospitalsbehandling, vil sygehuset normalt udlevere dem til låns.

Ligesom kommunen udlåner tekniske hjælpemidler, som fx en rollator fra hjælpemiddellageret.

Anvendelse af overskud efter brug

I nogle tilfælde kan du få din egenbetaling tilbage, når du leverer dit hjælpemiddel tilbage.

Værdiforringelsen, der følger af brugen af hjælpemidlet, bliver dog trukket fra det oprindelige ekstrabeløb, du betalte for at få et dyrere produkt.

Du kan søge om et hjælpemiddel digitalt eller hos kommunen.

De oplysninger, som du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt.

Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

Hvis du skal ansøge som partsrepræsentant, skal du kontakte kommunen.

Du skal kontakte kommunen, hvis du har mistet dit hjælpemiddel, det er blevet slidt, skal repareres, ikke længere passer eller lignende.

Hjælpen ydes efter behov og en konkret vurdering.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger.

Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

 • hos kommunen
 • hos lægen
 • på hospitalets forskellige afdelinger.

Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen.

Hvis du er blevet bevilget et hjælpemiddel som du har behov for reparation af, skal du kontakte Hjælpemiddeldepotet.  Ved afhentning af hjælpemidler, som der ikke længere er behov for, skal henvendelse også ske direkte til depotet.

Telefontider depotet er man - ons mellem kl. 8.00-9.00, torsdag 14:00-15:00 og fredag mellem kl. 8.00-9.00 på 43 53 02 40

 

Hvis du har spørgsmål om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning kan du kontakte kommunens terapeuter alle hverdage på telefon 4357 6989.

Hvis du har spørgsmål  om kropsbårne hjælpemidler kan du kontakte kommunens sagsbehandlere alle hverdage på telefon 4357 7840

Telefontider:

Mandag - onsdag: kl. 8.30 - 10.00 

Torsdag: 14:00 - 15:00

Fredag: kl. 8.30 - 10.00