Beskæftigelse på særlige vilkår

Der findes flere ordninger, der skal hjælpe dig til at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller fastholde et arbejde trods en nedsat funktionsevne

Jobcenter Ishøj kan igangsætte generelle ordninger som vejledning, opkvalificering, revalidering, virksomhedspraktik, fleksjob eller ansættelse med løntilskud.

Hvis du har spørgsmål til beskæftigelse på særlige vilkår, kan du kontakte Jobcenter Ishøj på tlf. nr. 43577080 eller jobcenter@ishoj.dk.

Personlig assistent

For personer med nedsat funktionsevne kan der i konkrete tilfælde ansættes en personlig assistent.

En personlig assistent kan bistå med blandt andet sekretærarbejde, overblik/struktur, vejledning, kørsel og fysiske aktiviteter.

Ordningen blev fra 1. juni 2007 udvidet til også at omfatte psykiske funktionsnedsættelser som ADHD, hjerneskader, sindslidelser og udviklingshæmning.

Læs mere ordningen

Handicapkompenserende ordninger

Jobcenter Ishøj kan oplyse dig om handicapkompenserende ordninger, herunder arbejdsgiveres forpligtigelser til at sikre personer med nedsat funktionsevne mulighed for beskæftigelse på arbejdspladsen og forbud mod usaglig forskelsbehandling efter forskelsbehandlingsloven.

Læs mere om ordningerne hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rektruttering.

Se yderligere hos netværks- og videnhuset Cabi, hvor du kan få gode råd og idéer til at skabe en mere rummelig arbejdsplads.

Beskyttet beskæftigelse

Har du er under 65 år og ikke kan varetage et arbejde på normale vilkår som følge af en betydelig nedsat funktionsevne, kan der tilbydes en plads i beskyttet beskæftigelse. Tilbuddet kan etableres i tilknytning til et botilbud, specialundervisning eller som et isoleret tilbud.

Personer, der udfører arbejde i beskyttet beskæftigelse, aflønnes efter indsats. Ishøj Kommune dækker udgifter til befordring, der ligger ud over 10 km til og fra arbejdspladsen. De første 10 km dækker arbejdstageren selv.