Plads i dagtilbud

Her kan du læse om bl.a. pasningsgaranti, søskendegaranti og regler for ind- og udmeldelse

 

Der er ifølge Dagtilbudsloven pasningsgaranti. Pasningsgaranti betyder, at vi har pligt til at give dit barn en plads i et af kommunens dagtilbud.

Pasningsgarantien gælder tidligst fra dit barn er 26 uger gammelt, og senest tre måneder efter barnet er skrevet op.

Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.

Hvis du siger nej til et tilbud om en plads, mister du retten til pasningsgaranti.

Du har dog mulighed for at skrive dit barn op til en ny tre måneders pasningsgaranti.

Du kan skrive dit barn op til en plads i dagpleje og daginstitution, når det er født, eller når der er givet godkendelse på adoption.

Ansøgningen om plads skal ske senest tre måneder, inden, du ønsker pladsen.

Ansøgning skal ske digitalt via Digital Pladsanvisning.

Du kan angive flere institutionsønsker i din ansøgning i prioriteret rækkefølge.

Tildeling af pladser sker efter anciennitet, dvs. i den rækkefølge børnene er skrevet op til en plads på ventelisten. Modtager vi ansøgningen inden dit barn er en måned gammelt, får dit barn anciennitet fra fødselsdatoen.

Tilflyttere kan få overført anciennitet fra fraflytningskommunen ved at sende dokumentation fra fraflytningskommunen til Pladsanvisningen.

Digital pladsanvisning er midlertidigt lukket
Digital Pladsanvisning i Ishøj Kommune er lukket i perioden 10. november 2023 til den 23. november 2023. Det skyldes at vi er i gang med at skifte IT-system.

Har du brug for at foretage en opskrivning eller udmeldelse, kan du skrive til Pladsanvisningen via siden ishoj.dk/pladsanvisningen

Har du brug for at søge økonomisk friplads, ændre nuværende tilskud, søge SFO mv. kan du skrive til Pladsanvisningen via siden ishoj.dk/pladsanvisningen

Børn, der har søskende i et af kommunens dagtilbud, har ret til en plads i samme dagtilbud.

Denne garanti forudsætter dog, at de børn, der står før dit barn på ventelisten, kan tilbydes en anden aldersvarende plads i et af kommunens dagtilbud, og at der er fysisk er plads i det ønskede dagtilbud.

En plads kan ikke stå ledig og vente på en søskende, hvis der er andre aldersvarende børn på ventelisten, der ønsker pladsen.

Ishøj Kommunes daginstitutioner er delt i to distrikter:

  • Distrikt Øst, som omfatter området øst for jernbanen København – Ringsted.
  • Distrikt Vest, som omfatter området vest for jernbanen København – Ringsted.

Distrikterne omfatter plads i daginstitutionerne og ikke plads i dagplejen.

Børn har fortrinsret til en plads i barnets bopælsdistrikt, forudsat at der er plads. Der er således ikke garanti for en plads i distriktet.

Søskendebørn tilbydes plads i et dagtilbud før børn med fortrinsret til en plads i barnets
bopælsdistrikt.

Når du modtager tilbud om en plads, skal vi have have svar fra dig senest 8 dage efter tilbuddet er sendt. Hvis vi ikke får svar vil et andet barn få tilbudt pladsen.

Du kan sige nej til tre tilbud. Herefter mister du din anciennitet og skal lave en ny ansøgning med ny anciennitet.

Vi forsøger at efterkomme dine institutionsønsker i den rækkefølge, du har prioriteret. Hvis vi ikke kan imødekomme dine ønsker om en bestemt plads, forsøger at vi at finde en plads så tæt på din bolig som muligt.

Hvis du siger nej til et tilbud om plads kan dit barn blive på ventelisten til det ønskede dagtilbud med den samme anciennitet.

Udmeldelse af dit barn skal ske digitalt med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Ved flytning mellem institutioner i kommunen sker udmeldelsen automatisk.

Du skal kun betale for én plads.

Hvis du ønsker, at dit barn skal flyttes til et andet dagtilbud, skal du lave en ny ansøgning til Pladsanvisningen.

Ved overflytning til en ny institution er anciennitetsdatoen den dato, hvor du ansøger om pladsen.

Ansøgning skal ske digitalt via Digital Pladsanvisning.

Bor du i en anden kommune, har du ret til pasning i et af Ishøj Kommunes dagtilbud.

Vi har dog mulighed for at lukke for ventelisten, hvis det ikke er muligt at overholde pasningsgarantien for kommunens egne borgere.

Bor du i Ishøj Kommune, har du har ret til at få dit barn passet i en anden kommune, hvis denne kommunes venteliste er åben.

For at skrive dit barn op skal du kontakte Pladsanvisningen i den kommune, du ønsker pladsen i.

Når du får en plads til dit barn i en anden kommune, får du et tilskud med fra den kommune, du bor i.

Tilskuddet svarer til den udgift, kommunen har til en tilsvarende plads inden for kommunens egne grænser.

Er pladsen i den anden kommune dyrere, skal du selv betale forskellen i prisen. Du har ikke mulighed for at få økonomisk fripladstilskud til forskellen i prisen.

Oprykningen til børnehave fra dagpleje og vuggestue sker, når dit barn er mellem 2 år og 9 måneder og 3 år.

Børn, der starter i vuggestue i en integreret institution, er sikret en børnehaveplads i samme institution og skal derfor ikke ansøge om børnehavepladsen. Oprykningen sker automatisk.

Forældre med barn i dagpleje skal ansøge om børnehaveplads, umiddelbart efter barnet har fået plads i dagplejen.

Ca. en måned inden tidspunktet for oprykning fra dagpleje til børnehave sender vi et tilbud om en børnehaveplads til dig. Vi forsøger at efterkomme dine institutionsønsker i den rækkefølge, du har prioriteret.

Hvis vi ikke kan imødekomme dine ønsker om en bestemt plads, forsøger vi at finde en plads så tæt på din bolig som muligt og ud fra dit behov for åbningstider.

Dit barn bliver automatisk meldt ud af dagplejen senest den måned barnet fylder 3 år. Det gælder også, hvis du ikke tager imod Pladsanvisningens tilbud om en børnehaveplads. Du kan dog fortsat stå på venteliste til en bestemt plads og beholde din anciennitet.

Du kan få plads i SFO fra 1. april i det år, dit barn starter i skole.

Ansøgning om plads i SFO sker sammen med den årlige skoleindskrivning, som foregår digitalt via kommunens hjemmeside.

Alle børn bliver automatisk meldt ud af børnehaven den 31. marts i det år, de starter i skole.

Hvis et barn ikke bruger en dagtilbudsplads i 6 uger, vil dagtilbuddet tage kontakt til dig med henblik på udmeldelse.

Udmeldelsen vil ske med en måneds varsel.