Lokalplaner i Ishøj

 

 

Du kan finde alle lokalplaner og planforslag i høring på Ishøj kommunes digitale planportal her.

 

Lokalplanforslaget omfatter et større område på Industrivangen 10-18. Forslaget gør det muligt at opføre ca. 173 boliger på Industrivangen 10-18 som etagebyggeri.

Der i udarbejdelsen af lokalplanen lagt vægt på variation og kvalitet i arkitekturen, områdets grønne profil og herunder biodiverse beplantning, faciliteter der skal understøtte beboernes mulighed for at mødes samt gode forbindelser og samspil til det omkringliggende område.

Offentlig høring
Forslag til lokalplan har været i offentlig høring i 10 uger. I perioden har Ishøj Kommune modtaget tre høringssvar der omhandler forslag til ændring i servitutoversigt, formulering i § 5.9 Affaldsstationer, en opmærksomhed på støjfølsom aktivitet i nærheden af lokalplan-området og rekvirering af nødvendig tilladelse til anlægs- og jordarbejde i nærheden af en jernbane.

Indsigelserne har ført til ændringer i lokalplanens servitutoversigt samt i formuleringen af § 5.9 Affaldsstationer. Derudover er der i den politiske behandling af lokalplanens endelige vedtagelse ønsket en ændring i afsnittet ”Baggrund”, hvor der nu gøres opmærksom på den nyligt vedtaget helhedsplan for området Sydengen. Ligesom der er gjort opmærksom på, at tekst omkring solceller skal indføres i et yderligere afsnit end tidligere.

Endelig vedtagelse
Byrådet vedtog forslaget 31. oktober 2022 og planen blev offentliggjort 3. november 2022.

Lokalplanen kan læses på Ishøj kommunes hjemmeside: http://planportal.ishoj.dk/

 

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet.


Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800, - kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.


Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen.


Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.


Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Lokalplan 1.96 omfatter Ishøj Søndergade 3 samt Pilemøllevej 6-10 i den sydlige del af Ishøj Landsby. Med lokalplan og kommuneplantillæg overføres området fra landzone til byzone. Lokalplanen gør det muligt at opføre op til 21 boliger som 7 parcelhuse på Ishøj Søndergade 3 (delområde A) og 14 dobbelthuse på Pilemøllevej 6-10 (delområde B).

For at sikre en sammenhæng i den nye bebyggelse, og at nye boliger vil passe ind i landsbyens eksisterende miljø, stiller lokalplanen krav til blandt andet højde, bebyggelsesprocent, materialer, beplantning, vejforløb og opholdsareal.

Kommuneplantillægget udlægger to nye kommuneplanrammer der fastsætter anvendelse, bebyggelsesprocent, højde, antal etager, parkeringsnorm og boligtype.

Offentlig høring

Lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring i 8 uger. Lokalplanen har inden denne høring været sendt i høring i 10 uger. Genudsendelse af lokalplanen skyldes at kommuneplantillægget pga. tekniske vanskeligheder ikke blev sendt med i høring. Derfor har det været nødvendigt at sende begge planer i fornyet høring.

I høringsperioden har Ishøj Kommune modtaget 6 indsigelser der omhandler krav til bygningshøjde, trafikale forhold, beplantning, ændringer til bebyggelsesplan i delområde A, lokalplanens krav til byggematerialer, genindsendelse af to høringssvar fra 1. offentlige høring, skygge- og indbliksgener samt redegørende tekst i kommuneplantillæg nr. 2. ang. Bilag IV-arter.

Høringssvarene fra anden runde har medført en ændring i teksten i kommuneplantillægget, der omhandler tilstedeværelse af eksisterende Bilag IV-arter på lokalplanområdet samt en ændring i bestemmelsen om byggelinje i delområde A, hvis bredde øges fra 5 meter til 6 meter i det østlige skel. Ændringen medfører også, at bilag 3 skiftes ud med et kortbilag der viser de nye forhold.

Endelig vedtagelse

Byrådet vedtog forslaget samt kommuneplantillæg 4. oktober 2022 og planerne blev offentliggjort d. 11.oktober 2022. Sengül Deniz fra Ishøj (L) kunne ikke tiltræde indstillingen.

 

Find lokalplanen her

 

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet.


Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800, - kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.


Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen.


Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.


Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.