Lokalplaner i Ishøj

 

 

Du kan finde alle lokalplaner og planforslag i høring på Ishøj kommunes digitale planportal her.

Ishøj Byråd vedtog den 18. dec. 2023 Lokalplan 2.01, Boliger, Industriskellet 9-13 og Kommuneplantillæg nr. 3.

Lokalplan, Kommuneplantillæg samt Miljørapport har været i offentlig høring i 8 uger fra den 4. okt. til den 29. nov. 2023.

I høringsperioden er der ikke modtaget indsigelser.

Nye muligheder med ændret kommuneplanramme samt lokalplan
Lokalplanen omfatter Industriskellet 9-13 og muliggør etablering af boligbebyggelse, café/mindre butik og kreative værksteder.

Med lokalplanen muliggøres etablering af ca. 140 boliger, som opføres som henholdsvis rækkehuse og etageboliger. Lokalplanområdet ligger stationsnært – ca. 900 meter fra Ishøj Station.

Lokalplanen er udarbejdet efter de principper, som er fastlagt i helhedsplanen for området, der blev vedtaget i oktober 2022.

Ændringer i lokalplan
Ishøj Byråd har ønsket at det ifht. bestemmelsen om grønne tage blev specificeret at det betyder beplantede tage. Grønne tage er således konsekvensrettet og udskiftet med beplantede tage.

Miljørapport
Iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter har Ishøj Kommune udarbejdet en miljørapport, der belyser miljøpåvirkningerne i forhold til et eksisterende autolakerværksted. I henhold til loven offentliggøres nedenfor en sammenfattende redegørelse.

Link til PDF med sammenfattende redegørelse

Klagevejledning
Hvis du ønsker, kan du klage til Planklagenævnet, kan du klage via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800, - kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Lokalplan, kommuneplantillæg, miljørapport samt sammenfattende redegørelse kan læses på Ishøj kommunes hjemmeside: www.ishoj.dk/lokalplan

Læs lokalplan 2.01 her

Læs kommuneplantillæg nr. 3 her

Læs Miljørapport her

Læs Sammenfattede redegørelse her