Støjvolden bliver færdig i år

03. januar 2024

Støjvoldsprojektet er ikke helt i mål endnu, men i slutningen af 2024 står et af de største anlægsprojekter i nyere tid færdigt i Ishøj

Siden foråret 2019 er 600.000 kubikmeter jord blevet kørt til Ishøj for at forhøje den eksisterende støjvold langs den østlige side af Køge Bugt Motorvejen i Ishøj til 12 meter. Dette er blevet gjort for at forbedre støjforholdene betydeligt.

Første etape af støjvoldsprojektet stod færdigt i sommeren 2022. Den sidste del af støjvoldens jordentreprise langs Køge Bugt Motorvejen er blevet igangsat i november 2023.

Anden etape, som går fra Ishøj Stationsvej til Ørnekæret langs Ørnekærstien, er ikke helt færdig endnu, fordi omlægning af et regnvandsbassin kun kan ske i vinterhalvåret for at beskytte eventuelle skrubtudser, vandsalamandere og butsnudet frøer, som er blevet rødlistet som en snart truet dyreart.

De er alle gået i hi på landjorden og kommer først frem igen til foråret.

Formand for Teknik- og Bygningsudvalget Henrik Olsen (A) forklarer. ”Jeg ved at mange borgere er berørte og derfor interesseret i støjvoldsprojektet. Jeg håber meget på, at vi snart kan komme i mål med det, vi har lovet færdigt, da jeg ved at borgerne ser frem til at støjvoldsprojektet står helt færdigt.”

 

Planer og udfordringer

Beplantning

Næsten hele støjvolden er blevet sået med en engbeplantning, men der mangler at blive sået i området omkring det føromtalte regnvandsbassin.

Hele støjvolden, etape 2, bliver beplantet på én gang til efterår 2024 for at give de bedste vækstbetingelser for planterne og for at få det bedste slutresultat muligt.

Legepladserne

Der er udarbejdet anlægsplaner for tre legepladser langs støjvolden, som alle tre er igangsat her i udgangen af 2023 og forventes færdige start 2024.

Støjafskærmning ved stiunderføring under motorvejen

I forbindelse med etableringen af støjvolden påtog Vejdirektoratet sig opgaven med støjafskærmning ved stiunderføringen under motorvejen. Det gjorde de, da de havde puljemidler til netop støjafskærmning.

Vejdirektoratet har, efter Ishøj Kommunes vidende, set på muligheden for at forbedre forholdene, men er på nuværende tidspunkt uafklaret med, hvad der konkret skal ske med støjafskærmningen ved stiunderføringen under motorvejen. Det undersøges yderligere i 2024 i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen i relation til en mulig udvidelse af Motorring 4 Syd.

Formand for Teknik- og Bygningsudvalget Henrik Olsen (A) uddyber. ”Vi er ærgerlige over den langsommelighed Vejdirektoratet udviser. De overholder ikke det, som de lover i forbindelse med afslutningen af støjprojektet. Nu barsler Vejdirektoratet endda med en udvidelse af Ring 4 med et spor i hver retning, som vil generere endnu mere. Vi vil som udvalg gøre alt hvad vi kan, for at undgå gener fra den udvidelse.”

 

Hvad koster det, og hvordan finansieres projektet?

Projektøkonomien er fordelt, så de indtægter, der kommer ind på jordentreprisen (indtægt fra modtagelse af overskudsjord fra bygge- og anlægsbranchen), dækker størstedelen af projektets anlægsudgifter. Projektet er primært finansieret af de indtægter kommunen modtager fra jordopfyldning. Samlet beløber indtægterne sig til 34 mio. kr.

Der er tildelt 39,5 mio. kr., hvilket i praksis betyder, at kommunens netto anlægsudgift til projektet er 5,5 mio. kr. (39,5 - 34 mio.kr.). Af disse udestår udmøntning af 3,1 mio. kr., som overføres til 2024. Den resterende bevilling bruges til arbejdet med regnvandsbassinet, beplantning og etablering af legepladser.

”Det er et stort ønske, og jeg håber på, at det resterende arbejde, der mangler på projekterne, bliver afsluttet i 2024. Det fortjener vi.” Slutter Formand for Teknik- og Bygningsudvalget Henrik Olsen (A)