Whistleblowerordning

Repræsenterer du en af kommunens samarbejdspartnere, eller er du ansat i Ishøj Kommune? Her kan du læse om brugen af kommunens whistleblowerordning

Ishøj Kommune har en whistleblowerordning, som medarbejdere i Ishøj Kommune og kommunens eksterne samarbejdspartnere kan benytte ved direkte kendskab til eller stærk mistanke om grove fejl og ulovligheder.

Indberetninger sker via Ishøj Kommunes whistleblowerportal

Formålet med whistleblowerordningen i Ishøj Kommune er at styrke åbenheden og gennemsigtigheden i kommunen.

Ordningen skal medvirke til at forebygge og stoppe eventuelle grove fejl og ulovligheder.

Ordningen er et supplement til den tillidsbaserede dialog mellem ledelse og medarbejdere/samarbejdspartnere samt det eksisterende tillidsmands- og MED-system.

Whistleblowerordningen kan derfor være et alternativ, der kan benyttes, hvis en medarbejder eller samarbejdspartner ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, eller hvis vedkommende har henvendt sig til ledelsen, uden at der er handlet på henvendelsen.

Du kan indberette et forhold til whistleblowerordningen, hvis du er ansat i Ishøj Kommune eller repræsenterer en af kommunens samarbejdspartnere.

Whistleblowerordning er forbeholdt alvorlige forhold som fx:

  • Strafbare forhold (fx tyveri, svig, underslæb, bestikkelse, vold, misbrug af økonomiske midler, grove overtrædelser af tavshedspligten)
  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, eller væsentlige interne retningslinjer (fx om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.) eller omsorgssvigt.
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane, herunder af seksuel karakter.
  • Andre alvorlige forhold, fx bevidst vildledning af borgere eller samarbejdspartnere.

Indberetningen skal basere sig på direkte kendskab til eller begrundet mistanke om ovenstående forhold, og må således ikke tage udgangspunkt i løse rygter.

Øvrige forhold såsom utilfredshed med ledelsen, samarbejdsvanskeligheder, konflikter på arbejdspladsen, enkeltstående fejl og forsømmelser, eller overtrædelse af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter (fx rygning) hører ikke hjemme i en whistleblowerordning.

Det skal fortsat håndteres i de eksisterende systemer, fx i dialog med ledelsen eller gennem tillidsmands- eller MED-systemet.

Indberetningen foregår via Ishøj Kommunes whistleblowerportal.

Her kan du som medarbejder i kommunen eller som kommunens samarbejdspartner indberette et forhold ved at benytte en formular, som udfyldes og sendes via portalen.

Der er mulighed for at indberette oplysninger anonymt via whistleblowerportalen.

For at sikre muligheden for anonyme indberetninger har Ishøj Kommune valgt, at indberetninger skal ske udenfor kommunens netværk på den særlige whistleblowerportal.

Det er borgerrådgiveren, som modtager alle henvendelser via whistleblowerordningen.

Hvis borgerrådgiveren vurderer, at indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen, videresendes indberetningen til administrationen, der foretager den videre undersøgelse.

Her kan du læse mere om borgerrådgiveren.