Ejendomsskattelån

Har kan du læse mere om lån til betaling af ejendomsskat

Der kan ydes lån til betaling af ejendomsskatter m.v., når ejeren eller dennes ægtefælle er fyldt 65 år eller får udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension eller modtager efterløn og samtidigt har fast bopæl her i landet.

I Ishøj Kommune omfatter låneordningen kun grundskyld til kommune.

Til sikkerhed for betaling af lånebeløbene med påløbne renter tinglyses et skadesløsbrev på ejendommen.

Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med 2 decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.

Renterne tilskrives ved årets udgang og kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst.

Lånebeløbet skal betales tilbage, når ejendommen sælges, og i særlige tilfælde når ejeren afgår ved døden.

Ansøgningskema for lån til betaling af ejendomsskatter

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Debitor og Ejendomsskat på 4357 7377.