Referat
Børne- og Undervisningsudvalget torsdag den 1. juli 2021 kl. 19:30

Virtuelt på Microsoft Teams

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede den 21. juli 2021 oplæg til skoledistrikter for skoleåret 2022/2023. Udvalget ønskede at få afdækket en model, hvor hele omdannelsesområdet mellem Ishøj Strandvej og Vejlebrovej indgår i henholdsvis Vejlebroskolens og Strandgårdskolens distrikt.

Administrationen fremlægger i bilagte notat fem distriktsmodeller. Model 1 – 4 er de samme som blev præsenteret for Børne- og Undervisningsudvalget den 21. juni 2021. I model 5, som er ny, indgår hele omdannelsesområdet i Strandgårdskolens distrikt. I model 1 og 2 indgår omdannelsesområdet i Vejlebroskolens distrikt.

Sagsfremstilling

Af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 5, stk. 5.6 om fleksible skoledistrikter fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i juni skal behandle forslag til antal børnehaveklasser og distriktsreguleringer.

Med udgangspunkt i antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2022/2023 (304 elever) samt de vedtagne kriterier for fleksible skoledistrikter, har administrationen i bilagte notat beskrevet fem forskellige modeller for fordeling af børnehaveklasser mellem Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen. Alle fire modeller er baseret på, at der oprettes 11 børnehaveklasser.

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 19. april 2021 blev det besluttet, at administrationen i analysen af kommende skoledistrikter som minimum skal udarbejde en model, hvor Fasanparken indgår i Vejlebroskolens distrikt, og en model hvor Fasanparken indgår i Strandgårdsskolens distrikt. På udvalgets møde den 21. juni 2021 ønskede udvalget at få afdækket en model, hvor hele omdannelsesområdet mellem Ishøj Strandvej og Vejlebrovej indgår i henholdsvis Vejlebroskolens og Strandgårdskolens distrikt. I bilagets model 5, som er ny i forhold til notatet fremlagt den 21. juni 2021, indgår hele omdannelsesområdet i Strandgårdskolens distrikt. I notatets model 1 og 2 indgår omdannelsesområdet i Vejlebroskolens distrikt. I model 3 og 4 indgår Fasanparken i Strandgårdskolens distrikt.

Modellerne tager afsæt i de mest naturlige distriktsgrænser, og i en så jævn fordeling af klassekvotienten som muligt. Der rykkes rundt på færrest elever i model 1 (6 elever) og model 3 (13 elever) i forhold til skoledistrikterne gældende for 2021/2022.

Det skal nævnes, at erfaringen viser, at der løbende sker ændringer som følge af bl.a. til- og fraflytninger i perioden fra vedtagelsen af skoledistrikterne til klassedannelsen i februar og igen frem til skolestart i august. Erfaringen viser desuden, at der er en del forældre, som ved skoleindskrivningen i november ønsker en anden skole end deres distriktsskole.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2, pkt. 3. Ifølge denne bestemmelse skal ændringer af skoledistrikter behandles og vedtages i Byrådet efter at have været i høring i skolebestyrelserne. Dette krav bortfalder, hvis der træffes beslutning om ikke at ændre på skoledistrikterne.

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 5.

Økonomi

Der er i budgettet afsat økonomi til 11 børnehaveklasser. Alle de fremlagte modeller indeholder 11 børnehaveklasser

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter at sende model 1 og 5 til høring i skolebestyrelserne.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at sende model 1 og 5 til høring.

Bilag