Referat
Børne- og Undervisningsudvalget torsdag den 6. oktober 2022 kl. 19:00

Idrætscenteret

Resume

Ishøj Kommunes byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 at ændre frokostordningen for børnehavebørn til en forældrebetalt ordning gældende fra 1. april 2023 med samme kost- og ernæringsindhold, som den nuværende frokostordning. Fra 1. januar til 1. april 2023 vil frokostordningen indgå i dagtilbudstaksten som hidtil.

Der skal i den forbindelse udarbejdes retningslinjer for den forældrebetalte frokostordning. Retningslinjerne skal besluttes politisk. Forslag til retningslinjer er bilagt sagen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen om at ændre frokostordningen til en forældrebetalt ordning besluttede Byrådet at give tilskud til forældrebetalingen samt at afsætte budget til friplads- og søskendetilskud.  

Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution kan efter forudgående drøftelse med forældrene beslutte at fravælge det forældrebetalte frokosttilbud. Hvis det sker, fravælger forældrebestyrelsen frokosttilbuddet på vegne af alle forældre i institutionen. Hvis bestyrelsen på vegne af institutionen takker ja til frokostordningen, gælder det også for alle børn i institutionen. Det er den siddende bestyrelse, der træffer beslutningen.

I Trækronerne, Regnbuen og Troldebo, hvor afdelingerne ligger med stor afstand, foreslås det, at det er forældrene i den enkelte afdeling, der beslutter, om frokosttilbuddet skal fravælges. Beslutningen om fravalg af frokosttilbud træffes her ved simpelt flertal af stemmeberettigede forældre i den enkelte afdeling.

Der skal foretages valg mindst hvert andet år og højst én gang om året. Herefter er der igen mulighed for at fravælge frokosttilbuddet. Byrådet skal forud for forældrebestyrelsens/et flertal af forældrenes beslutning oplyse om kommunens forventede takst for frokostmåltidet. Taksten skal gælde for hele valgperioden. Byrådet har fastsat taksten til 575 kr.

Med byrådsbeslutningen om at udskyde den forældrebetalte frokostordning til 1. april 2023 foreslår administrationen, at valget det første år træffes for et år gældende fra 1. april 2023 til 31. marts 2024, hvilket er den korteste periode, valget kan træffes for.

Det er meddelt til de berørte medarbejdere, at forældrebestyrelsernes/flertallet af forældrenes fra- eller tilvalg af den forældrebetalte frokostordning vil ske senest den 31. december 2022, og at vi, indtil vi kender resultatet af valget, udskyder stillingtagen til, hvilke eventuelle konsekvenser det vil få i forhold til de varslede opsigelser og ændrede timetal. Dette er gjort for ikke at trække usikkerheden blandt de berørte medarbejdere.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven §§ 16a og 16b.

Økonomi

Besluttet som en del af budgetforliget for budget 2023.

Indstilling

at de foreslåede retningslinjer vedtages.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag