Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2E

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er det forældrebestyrelsen i Dagplejen, der kommer til en drøftelse med udvalget. Mødet starter med et oplæg fra Dagplejen, der omhandler implementeringen af den nye struktur.

Fra Dagplejen deltager formand for forældrebestyrelsen Christina Østrup Sørensen, forældrerepræsentanterne Kasper Saltoft Pedersen og Nathalie Mathiasen samt leder Annelise Fagerlin.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Årshjul for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2018 er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at der arrangeres studietur i slutningen af april 2019 (før uge 20).

Bilag

Resume

Justitsministeriet har foreslået ændringer i lovgivningen vedr. børn og unge i alderen 10-17 år, der begår kriminalitet. På baggrund af forslaget har administrationen udarbejdet en foreløbig vurdering af mulige konsekvenser (herunder økonomiske) for Ishøj Kommunes sagshåndtering.  

Sagsfremstilling

Den 29. juni 2018 indgik Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en aftale om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Som led i reformen blev det besluttet, at sager om alvorlig ungdomskriminalitet fremover skal behandles i et uafhængigt nævn, kaldet ”Ungdomskriminalitetsnævnet”. Denne del af reformen er nu udmøntet i et lovforslag fra Justitsministeriet, der påtænkes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Center for Børn og Forebyggelse (CBF) har gennemgået lovforslaget og udarbejdet vedhæftede notat med henblik på at afklare konsekvenser for Ishøj Kommunes ressourceforbrug på området.

Det er CBF's foreløbige vurdering, at reformen kan medføre merudgifter for Ishøj Kommune i forhold til følgende:

 • Nævnet får kompetence til at træffe afgørelser om, at kommunen skal iværksætte foranstaltninger efter lov om social service som led i såkaldte ”forbedringsforløb” med varighed op til to år. Dette kan få betydelige konsekvenser, særligt ifht. anbringelsesudgifter.
 • Kommunen skal udmønte såkaldte ”straksreaktioner”, som kan bestå i at bidrage til at genoprette forurettet skade eller samfundsnyttigt arbejde i almindelighed.
 • Der stilles krav om, at kommunen i sager, der behandles i nævnet, skal gennemføre såkaldte ”ungeundersøgelser”, der minder om § 50 undersøgelser. Dette skal gøres indenfor tre uger, hvilket stiller forøgede krav til kommunens personalekapacitet på området.
 • Øvrige konsekvenser i form at mere omfattende sagsbehandling, deltagelse i nævnsmøder, beskikkelse af kommunale medlemmer mv.

Det skal bemærkes, at der alene er tale om en foreløbig vurdering på baggrund af lovforslaget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Som opfølgning på den nye dagtilbudslov, vedtaget den 24. maj 2018, har administrationen nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der har udarbejdet et forslag til retningslinjer for børns overgang fra hjem til dagtilbud via sundhedsplejen. Oplægget er drøftet med dagtilbudslederne.

Sagsfremstilling

Den nye dagtilbudslov indebærer bl.a. fastsættelse og offentliggørelse af kommunes rammer for dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser, der medvirker til, at dagtilbuddene kan opfylde kravet i lov om social service om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik

Som led i fastsættelse af rammerne, og med henblik på skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud, skal der fastsættes retningslinjer om samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen, samt videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange mellem tilbuddene, herunder fra sundhedsplejen til dagtilbud.

Administrationen fremlægger hermed forslag til retningslinjer for børns overgang fra hjem til dagtilbud via sundhedsplejen. Retningslinjerne beskriver en overgangsmodel for samarbejdet mellem sundhedsplejen, forældrene og dagtilbuddet i barnets overgang fra hjem til dagtilbud. Formålet med retningslinjerne er at have et grundlag for et tværfagligt samarbejde, der understøtter børns overgang fra hjem til dagtilbud.

Forslag til retningslinjer for børns overgang fra hjem til dagtilbud via sundhedsplejen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at retningslinjerne for børns overgang fra hjem til dagtilbud via sundhedsplejen sendes til høring i forældrebestyrelserne i perioden fra den 20. november 2018 til den 20. januar 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

L 160 af 24. maj 2018 § 3a, stk. 2 og stk. 3, punkt 1, 2 og 3 (lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen).

Lov om social service § 19, stk. 2 (bestemmelsen om en sammenhængende børnepolitik.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud fremover behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.

Formålet med vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i, samt behovet for, pladser i kommunens dagtilbud.

Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2018 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Stiger behovet for pladser kan det betyde et pres på den samlede budgetterede normering, hvorfor administrationen vil følge udviklingen tæt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 20. august 2018 at sende forslag til tilretning af Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen i høring i skolebestyrelserne. Tilretningen vedrører en opdatering i henhold til Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning den 16. april 2018 vedr. svømmeundervisning og en mindre tilretning af tidsplanen vedr. skolebestyrelsesvalg.

Sagsfremstilling

Svømmeundervisning
Børne- og Undervisningsudvalget behandlede på mødet den 20. august 2018 forslag om, at skolerne fremover selv kan tilrettelægge svømmeundervisning i henhold til folkeskoleloven og i samarbejde med Center for Kultur og Fritid. Som følge heraf anbefaler administrationen, at afsnit 7.2 i Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen tilrettes som følger:
"Alle folkeskoler i Ishøj Kommune tilbyder svømmeundervisning. Skolerne tilrettelægger selv svømmeundervisningen i henhold til Fælles Mål for faget idræt og i samarbejde med Center for Kultur og Fritid".

Skolebestyrelsesvalg
Børne- og Undervisningsudvalget behandlede på mødet den 20. august 2018 forslag om ændring i styrelsesvedtægten vedrørende retningslinjer om proces og tidsplan for skolebestyrelsesvalg. Administrationen anbefaler, at det skrives ind i styrelsesvedtægtens afsnit 4.2, at fristen for indgivelse af klager over valget skal ske senest en uge efter aftale om fredsvalg eller senest en uge efter afstemningsperioden.

Opdateringen af styrelsesvedtægten har været i høring i skolebestyrelserne.

De indkomne høringssvar er vedhæftet dagsordenen sammen med Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar og indstiller, at styrelsesvedtægten tilrettes som foreslået i sagsfremstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for styrelsesvedtægten fremgår af folkeskolelovens § 41. Heraf fremgår det: ”Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.” Dette gælder også ved indholdsændringer.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 20. august 2018 at sende forslag til retningslinje for suspension af det frie skolevalg i høring i skolebestyrelserne. Retningslinjen tager afsæt i, at det ifølge folkeskoleloven er muligt at suspendere det frie skolevalg til en bestemt klasse eller klassetrin, hvis klassen er sårbar og har behov for beskyttelse. Foranlediget af en konkret sag behandlet på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 18. juni 2018 anbefaler administrationen, at denne mulighed indskrives i Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen.

Sagsfremstilling

Alle elever er tilknyttet en bestemt distriktsskole, og de har som udgangspunkt ret til optagelse på den pågældende skole. Hvis forældrene ikke ønsker, at deres barn skal gå på distriktsskolen, kan de søge om plads på en anden skole efter eget valg. Ansøgningen kan afslås, hvis der ikke er plads på skolen. Herudover giver folkeskoleloven mulighed for at suspendere det frie skolevalg til en bestemt klasse eller et bestemt klassetrin på en skole. Dette kan ske på baggrund af en vurdering af klassens sårbarhed og behov for beskyttelse. Der kan ikke ske afvisninger af elever ud fra den enkelte elevs forudsætninger eller lignende.

Ifølge folkeskoleloven er det Byrådet, der beslutter, hvorvidt der kan træffes beslutning om at suspendere det frie skolevalg i kommunen. Byrådet kan herefter delegere stillingtagen vedrørende konkrete klasser eller eventuelle klassetrin til administrationen.

Administrationen anbefaler, at følgende tekst indskrives i styrelsesvedtægten som et nyt afsnit under bilag 5 - afsnit 5.3. Ishøj Kommunes retningslinjer for frit skolevalg.

"Suspension af det frie skolevalg
Centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse kan efter anmodning fra skolelederen træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg for at beskytte særligt sårbare klasser og klassetrin. Suspension kan udelukkende ske i helt særlige tilfælde, og såfremt det er begrundet i, at der udføres et særligt tilrettelagt arbejde med klassens trivsel eller faglige niveau. Suspension kan ikke ske med begrundelse i afvisninger af elever ud fra elevens forudsætninger og lignende. Suspension af det frie skolevalg kan maksimalt gives i op til 3 måneder". 

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres efterfølgende om suspensionen.

Forslaget til retningslinje for suspension af det frie skolevalg har været i høring i skolebestyrelserne. Høringssvarene er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar og indstiller, at der tilføjes et afsnit i styrelsesvedtægten om suspension af det frie skolevalg som foreslået i sagsfremstillingen.

 

Beslutning

Tiltrådt med en tilføjelse om, at der kan søges om forlængelse en gang i maksimalt tre måneder.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40, stk. 2 om suspension af det frie skolevalg.

Lovgrundlaget for Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen fremgår af folkeskolelovens § 41. Heraf fremgår det:
”Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.” Dette gælder også ved indholdsændringer.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 18. juni 2018 at sende forslag til procedure for behandling af anmodninger om tidlig skolestart i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser og i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskoleloven er der undervisningspligt fra august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Af folkeskolelovens § 37 fremgår det endvidere, at et barn efter forældrenes anmodning skal optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden den 1. oktober fylder 5 år, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen. Ishøj Kommune har ingen konkrete retningslinjer for behandling af anmodninger om tidlig skolestart.

Administrationen foreslår, at der i Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 5 indføjes et nyt afsnit, som beskriver procedure for behandling af anmodninger om tidlig skolestart:

”Anmodning om tidlig skolestart
Jf. folkeskolelovens § 37 skal et barn efter forældrenes anmodning optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen.

Afgørelser vedr. anmodninger om tidlig skolestart behandles af centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse. Behandlingen af anmodningerne sker på baggrund af en vurderingen af, om barnet må antages at kunne følge undervisningen. Vurderingen sker på baggrund af forældrenes anmodning samt en vurdering af barnets skoleparathed fra barnets institution.

Institutionens vurdering af barnets skoleparathed sker på baggrund af en vurdering af barnets alsidige personlige udvikling, sproglige udvikling, matematiske opmærksomhed og motoriske udvikling. Vurderingen foretages ved hjælp af vurderingsværktøjer som anvendes i Ishøj Kommunes institutioner. Vurderingen foretages med forældrenes samtykke og i dialog med forældrene.

I de tilfælde, hvor barnet ikke går i daginstitution, foretages vurderingen af kommunens pædagogiske konsulent med udgangspunkt i de samme vurderingsværktøjer, som institutionerne anvender og i dialog med forældrene.

I de tilfælde, hvor barnet går i daginstitution i en anden kommune, foretages afgørelsen efter skriftlig udtalelse fra den pågældende kommune.

Anmodning om tidlig skolestart sendes via e-Boks til Ishøj Kommune, Center for Dagtilbud og Uddannelse. Af hensyn til planlægningen af skoleårets start skal anmodningerne være administrationen i hænde senest den 1. februar inden det kommende skoleårs start.” 

Forslaget til procedure har været i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser og i skolebestyrelserne. Høringssvarene er vedhæftet dagsordenen.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar og indstiller, at der tilføjes et afsnit om procedure for behandling af anmodninger om tidlig skolestart i styrelsesvedtægten som foreslået i sagsfremstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 37.

Lovgrundlaget for Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen fremgår af folkeskolelovens § 41. Heraf fremgår det:
”Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.” Dette gælder også ved indholdsændringer.

Bilag

Resume

På baggrund af henvendelser fra skolebestyrelsesmedlemmer og forældre har Børne- og Undervisningsudvalget drøftet Ishøj Kommunes retningslinjer for udsættelse af undervisningspligten. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 20. august 2018 at sende forslag til retningslinjer for behandling af ansøgninger om udsat undervisningspligt i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser og i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling


På baggrund af drøftelserne i Børne- og Undervisningsudvalget og de indkomne høringssvar foreslås det, at nedenstående tilretning indskrives i Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 5:

”Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. I helt særlige tilfælde er det muligt at lade et barn begynde i skole et år senere end undervisningspligten indtræder. Hvis barnet får udsat undervisningspligten, skal det begynde i børnehaveklasse det følgende år.

Udsættelse af undervisningspligten kan bevilges, hvis det vurderes, at barnet får brug for særlig meget støtte i børnehaveklassen, og at et ekstra år i institutionen kan betyde, at barnet året efter kan starte i børnehaveklassen uden støtte eller med kun lidt støtte. Dette vurderes af en psykolog fra Center for Børn og Forebyggelse.

Det er Center for Dagtilbud og Uddannelse, der behandler ansøgninger om udsættelse af undervisningspligten. En ansøgning skal som minimum indeholde en begrundelse fra barnets forældre, en begrundet indstilling fra barnets institution og en opsummering af vurderingen fra en psykolog.

Udsættelse af undervisningspligten for børn, der er født fra den 15. – 31. december kan bevilges, hvis forældre anmoder om det, og hvis forældre og barnets institution er enige om, at barnet ikke er moden til at starte i skole. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde en begrundelse fra barnets forældre samt en begrundet indstilling fra barnets institution.”

Ansøgning om udsat undervisningspligt sker via et spørgeskema, som afleveres til Center for Dagtilbud og Uddannelse omkring uge 51. Den eksakte ansøgningsdato fremgår af ansøgningsskemaet.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 13. februar 2012 at delegere kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende udsættelse af undervisningspligten til Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Forslaget til retningslinje for behandling af ansøgninger om udsat skolestart har været i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser og i skolebestyrelserne. Høringssvarene er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar og indstiller, at den foreslåede retningslinje om udsat undervisningspligt tilføjes styrelsesvedtægten.

Beslutning

Tiltrådt med en rettelse i forhold til, at den foreslåede ændring gælder for børn født fra den 1. - 31. december.

Lovgrundlag

Ifølge folkeskolelovens § 34 indtræder undervisningspligten den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Byrådet kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave.

Lovgrundlaget for Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen fremgår af folkeskolelovens § 41. Heraf fremgår det:
”Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.” Dette gælder også ved indholdsændringer.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 20. august 2018 at sende forslag til tilretning af styrelsesvedtægten for forældrebestyrelserne i dagtilbud i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på den nye dagtilbudslov, vedtaget af Folketinget den 24. maj 2018, har administrationen udarbejdet et forslag til reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i kommunens dagtilbud.

I forslaget til den reviderede styrelsesvedtægt er indarbejdet bestemmelserne omkring den lovbundne udvidelse af forældrebestyrelsens minimumskompetence, som bl.a. indebærer, at forældrebestyrelserne fremover skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Forældrebestyrelsen skal fremover inddrages i de nye opgaver, der knytter sig til den pædagogiske læreplan samt i arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, overgange mellem dagtilbud og overgange fra dagtilbud til sfo/skole, hvilket også er indskrevet i styrelsesvedtægten.

Bestemmelserne om, at der kan etableres forældrebestyrelser på tværs af kommunale dagtilbud, hvis de enkelte bestyrelser beslutter det, er ligeledes indarbejdet i styrelsesvedtægten.

De indkomne høringssvarene er vedhæftet dagsordenen sammen med forslag til ny styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede endvidere på mødet den 20. august, at der i tillæg til styrelsesvedtægten udarbejdes en uddybende beskrivelse af forældrebestyrelsens opgaver, roller og ansvar.  

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar og indstiller, at den tilrettede styrelsesvedtægt godkendes.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Der indskrives en fodnote i styrelsesvedtægten om, at der pt. ikke er eksisterende tværgående forældrebestyrelser.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven §§ 14 og 15.

Orientering om ændring af dagtilbudsloven. Børne- og Socialministeriet den 22. juni 2018.

Bilag

Resume

Movias udbudsrunde for kørsel af bl.a. handicappede børn og unge til og fra specialbørnehaver, gruppeordninger og specialskoler er afsluttet. I Ishøj Kommune er gruppeordningen på Strandgårdskolen og Kirkebækskolen tilmeldt Movia-kørsel af børn/elever. HB-Care har vundet udbuddet på Kirkebækskolen, og VBT A/S  har vundet udbuddet for kørsel af elever til gruppeordningen på Strandgårdskolen (gælder ikke elever fra Ishøj og Vallensbæk kommuner). Kontraktperioden løber fra den 1. oktober 2018 til 30. september 2022.

Sagsfremstilling

Resultatet blev i første omgang offentliggjort den 12. juni 2018, jf. vedhæftede notat. Af notatet fremgår det, at ”Bedre Bus Service ApS” havde vundet kørslen til Kirkebækskolen. Der er efterfølgende indgivet en klage over resultatet af kørslen til Kirkebækskolen, og den 5. september har Movia meddelt, at HB-Care har vundet opgaven med kørslen til Kirkebækskolen. VBT A/S har vundet kørslen til Strandgårdskolen. Skolerne er indkaldt til opstartsmøder, hvor kørselsopgaven gennemgås.

Kirkebækskolen har haft store vanskeligheder med at sikre en stabil kørsel til og fra skolen i den indeværende kontraktperiode (2014 – 2018), hvor HB-Care (tidl. Handicapbefordring) har stået for kørslen. HB-Care har i vid udstrækning forsøgt at tidsoptimere kørslen, hvilket har medført, at forældrene har oplevet konstante ændringer i afhentningstidspunkter, skiftende chauffører og urealistiske køreplaner. Der har i kontraktperioden løbende været dialog mellem skolen, Movia og Center for Børn og Forebyggelse i forhold til efterlevelse af kontrakten. I den netop overståede udbudsproces har der været intens dialog med Movia om nødvendigheden af, at den kommende kontrakt giver reelle muligheder for sanktioner overfor den nye kørselsleverandør, hvis de ikke lever op til de forventninger, der er, når man kører med børn med multiple handicap. Forventningerne til HC-Care er derfor skærpet i den kommende kontraktperiode.

Strandgårdskolen har generelt være tilfreds med kørslen af børnene i gruppeordningen, som også i den foregående periode har været udført af VBT A/S.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Movias opgave i forhold til kørselsopgaver med handicappede er at sikre stordriftsfordele gennem fælles administration af kørselsopgaver og fælles udbud på tværs af kommuner i Region Hovedstaden. Der er på nuværende tidspunkt ikke forhold i udbudsresultatet, som indikerer stigende eller faldende udgifter på området.

Bilag

Resume

Takstbladet for servicelovens §§ 41 og 42 (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) opdateres én gang årligt. Der er vedtaget en proces for opdatering af takstbladet. Center for Børn og Forebyggelse er i år blevet forsinket i denne proces på grund af omfattende ændringer i lovgivning og retspraksis på området, og foreslår derfor en ny procesplan.

Sagsfremstilling

Serviceniveauet i Ishøj og Vallensbæk kommuner for bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste blev beskrevet i et takstblad for området i efteråret 2015. Takstbladet blev besluttet i Børne- og Undervisningsudvalget i Ishøj i marts 2016 og i Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk i maj 2016. I den forbindelse blev det besluttet, at takstbladet skal opdateres én gang årligt, og der blev udarbejdet en procesplan for revideringen.

Center for Børn og Forebyggelse er i år blevet forsinket i denne proces på grund af omfattende ændringer i lovgivning og retspraksis på området. Disse ændringer har medført et behov for en præcisering af formuleringerne i takstbladet.

Center for Børn og Forebyggelse foreslår derfor følgende procesplan:

Oktober/november 2018: Det reviderede takstblad præsenteres for handicaprådene i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

November 2018: Forslag fra handicaprådene indarbejdes i takstbladet.

December 2018: Takstbladet præsenteres for Børne- og Undervisningsudvalget Ishøj Kommune og for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

December 2018: Takstbladet offentliggøres på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Ændringen i procesplanen medfører ikke forsinkelse af offentliggørelsen af takstbladet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslaget til ny procesplan for opdatering af takstbladet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om økonomien på udvalgets område via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Sagsfremstilling

Regnskabsrapport for 3. kvartal 2018 for området under Børne- og Undervisningsudvalget er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.    

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Elevstatistik af 1. oktober 2018 er vedhæftet dagsordnen til orientering.
 • Ungebyrådsmødet i 2019 afholdes den 12. marts kl. 14.00.
 • Som en del af aftalen mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om ” Stærke Dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” er det aftalt at styrke fokus på førstehjælp i dagtilbud. I den forbindelse har Børne- og Socialministeriet udbudt en pulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud. Formålet med puljen er at styrke fokus på førstehjælp i dagtilbud, så personalet i dagtilbuddene øger deres kompetencer i førstehjælp. I samarbejde med kommunens dagtilbud søger Center for Dagtilbud og Uddannelse 105.165 kr. fra puljen til førstehjælpskurser, der kan øge personalet kompetencer i førstehjælp. Der er et krav om medfinansiering på 25 % af udgifterne til førstehjælpskurserne. Målgruppen for kurserne er personale i dagtilbud, der har kontakt med børn. Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2018.
 • Skolen på Ishøjgård udviser stor interesse for deltagelse i nyt LOMA projekt i 2019-2020 (titel: ”Professionelle læringsfællesskaber omkring LOMA undervisning – efteruddannelse og kompetenceopbygning”). LOMA - Lokal Mad er en innovativ og bæredygtig model for at integrere mad og måltider i undervisningen på tværs af fag i folkeskolen. Skolen på Ishøjgård har et ønske om at udvikle skolen i retning af LOMA skole over 2 - 4 år.  Ledelse af projektet varetages af University College Lillebælt, Center for Anvendt skoleforskning. Skolen på Ishøjgård råder over relevante basisfaciliteter i form af køkken og lokale til spisning af fælles måltider. Skolen på Ishøjgård har desuden forhåndskendskab til LOMA projektet og har allerede etableret et mindre jordbrug, herunder køkkenhave med frugttræer og højbede med relevans for projektet.
 • Ishøj Skole og Vibeholmskolen udarbejder i samarbejde med Københavns Professionshøjskole en projektansøgning til A. P. Møller Fonden. Titlen på projektet er ”Teamsamarbejde gennem lektionsstudier”. Lektionsstudier er en metode, hvor lærende teams undersøger og udvikler deres undervisningspraksis med henblik på at opnå systematisk indblik i elevernes læring og undervisningens kvalitet. Projektet skal ses som et led i forankringsprocessen af det tidligere projekt ”Flere Lille og Store Nørder i Ishøj”. Projektet vil i givet fald løbe fra foråret 2019 til og med foråret 2021.
 • Tilskud fra Socialstyrelsens pulje til forsøg med sociale indsatser i dagtilbud: På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 20. august 2018 meddelte administrationen, at Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) og Center for Børn og Forebyggelse (CBF) i samarbejde med interesserede dagtilbudsledere ansøger om midler fra puljen til et udvidet tværgående samarbejde mellem dagtilbud, sundhedsplejerske og forældre. Der er ansøgt om 7.424.648 kr. i projektperioden der løber fra 1. oktober 2018 til 30. september 2022. Socialstyrelsen har den 1. oktober 2018 imødekommet ansøgningen med 6.200.000 kr. Bevillingen er således reduceret i forhold til det ansøgte. Socialstyrelsen skriver i bevillingen, at budgettet er skønsmæssigt reduceret i forhold til udgifter til aflønning af projektleder og sundhedspleje, da det vurderes, at der søges om flere midler, end der er relevant for at gennemføre projektet. Budgettet er endvidere reduceret med 80.000 kr. til materialeanskaffelser. CDU og CBF vil herefter drøfte implementeringen af projektet med den reducerede bevilling.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag